Výukový program osmiletého gymnázia

Osnovy pro výuku na gymnáziu Open Gate jsou schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jsou zaměřeny na výuku živých jazyků, především angličtiny, s možností volby dalšího cizího jazyka už od 1. ročníku.

  • Od školního roku 2009/2010 je Open Gate součástí mezinárodního programu IB - The International Baccalaureate Diploma Programme, studenti mají možnost složit mezinárodní maturitu IB. Na vyšším stupni gymnázia se většina předmětů vyučuje v angličtině.
  • Open Gate je záměrně koncipovaná pro malý počet studentů. Maximální počet dvaceti studentů ve třídě umožňuje individuální přístup.
  • Učitelé jsou vybíráni pro své zkušenosti, profesionalitu a nadšení pro výuku svých předmětů. Naši snahou je, aby výuka byla zajímavá a efektivní.
  • Jednou z forem výuky je příprava samostatných projektů. Základem je využití principů interaktivní výuky, která apeluje na spolupráci a výchovu prožitkem a zároveň překonává izolovanost a roztříštěnost poznatků. Projekty jsou součástí mimoškolních činností a také prolínají školní výuku a prohlubují znalosti studentů.

Gymnázium

Učební plán gymnázia

Výuka v Open Gate probíhá v souladu s učebním plánem schváleným MŠMT ČR a vlastním školním vzdělávacím programem, který plně respektuje osobnost studentů a jejich individuální potřeby. Nízký počet studentů ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů. Pedagogové využívají takové formy vyučování, které rozvíjejí rozumové schopnosti a osobnost, jako je diskuse, experimentování, řešení problémů, práce na kolektivních a samostatných projektech a nakonec přijímání zodpovědnosti za výsledky práce. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách jazyků, výpočetní techniky a v odborných učebnách s laboratořemi. To vše vytváří optimální podmínky ke studiu.

Výuka jazyků je v Open Gate nespornou prioritou, studenti jsou dělení do skupin dle svých znalostí a výkonnosti. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje individuální přístup při výuce jazyka. Naši studenti mají mnoho příležitostí naučit se anglicky v praxi, v bezprostřední komunikaci s pedagogy – rodilými mluvčími, a to i mimo výuku. Například v různých klubech a jiných mimoškolních aktivitách, dále pak na kolejích, při doučování či během víkendových akcí v areálu školy.

Studenti Open Gate se tak kromě plnění akademických povinností všestranně rozvíjejí i ve svém volném čase. Na nižším stupni gymnázia (prima až kvarta) je vyučovacím jazykem čeština, ale velký prostor je věnován výuce angličtiny a od tercie také dalším jazykům (francouzština, španělština, němčina). Ve všech odborných předmětech je kromě české zároveň používána anglická terminologie, často se pracuje s anglickými materiály a učebnicemi. Studenti tak získají znalosti potřebné k dalšímu studiu, které je pouze v angličtině. Zvláštností školního vzdělávacího programu na nižším stupni gymnázia je integrovaný předmět přírodních věd, který studentům umožňuje komplexní pohled na přírodní zákonitosti a jevy.

Na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva) je vyučovacím jazykem angličtina a dále se rozvíjí znalosti francouzštiny, španělštiny, němčiny, případně dalšího z nabízených jazyků. Školní vzdělávací program zde vychází z požadavků rámcového program pro česká gymnázia a dále pak z mezinárodního programu IB. V prvních dvou ročnících jsou studenti ve všech předmětech intenzivně připravováni na studium IB Diploma Programme (DP), v rámci kterého si v posledních dvou letech vybírají svou specializaci a předměty pro mezinárodní maturitu.

Nižší stupeň gymnázia | prima – kvarta

  • nejvyšší hodinová dotace pro anglický jazyk
  • integrovaný předmět přírodních věd
  • maximální podpora anglické terminologie ve všech předmětech – příprava na přechod na vyšší stupeň gymnázia
Předmět Ročník Celkem
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 5 5 5 5 20
Cizí jazyk (ŠJ, FJ, NJ) - - 3 3 6
Matematika 4 4 4 4 16
IT 1 1 - - 2
Dějepis 2 2 1 2 7
Občanská výchova 1 1 1 2 5
Dějiny kultury, integrovaný předmět - - 2 - 2
Přírodní vědy, integrovaný předmět 4 4 4 4 16
Přírodní vědy, praktické cvičení 1 1 1 1 3
Zeměpis 2 2 2 1 7
Hudební výchova 1 1 0,5 1 3,5
Výtvarná výchova 2 2 0,5 1 5,5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět - - 2 2 4
Celkový počet hodin v ročníku 29 29 32 32 122

Vyšší stupeň gymnázia | kvinta – oktáva a čtyřleté studium

  • kvinta, sexta – pre IB Diploma Programme – výuka většiny předmětů v angličtině
  • septima, oktáva – IB Diploma Programme – výuka v angličtině (s výjimkou češtiny a českých reálií)
Předmět Ročník Celkem
I. II. III. IV.
ČJ | Czech l. IB G1 – Language 4 4 4 4 16
AJ | English IB G2 – Second Language 5 5 5 5 20
Cizí jazyk | Spanish, German, French 3 3 4 4 14
Human. v. | IB – G3 Individuals and Societies
Dějepis | History 2 2 - - 4
Zeměpis | Geography 2 2 - - 4
Základy společenských věd | Social Studies 2 2 - - 4
Volitelný předmět G3 | IB – G3 - - 4 4 8
Přírodní vědy | IB – G4 Experimental Science
Fyzika | Physics 2 2 - - 4
Chemie | Chemistry 2 2 - - 4
Biologie | Biology 2 2 - - 4
Volitelný předmět G4 | IB – G4 - - 4 4 8
Matematika | IB – G5 Math and Computer Science 4 4 4 4 16
IVT | ITC 2 2 - - 4
Estetická výchova | Arts and Culture 2 2 - - 4
Tělesná výchova | PE 2 2 2 2 8
Volitelný předmět | IB - G6 Optional Sub. - - 4 4 8
IB Theory of Knowledge - - 2 2 4
Volitelný předmět | Optional Subject 1 1 - - 2
Celkový počet hodin v ročníku 34 34 32 32 132

Kariérní poradenství

Důležitým a nedílným prvkem studia je kariérní poradenství. Jedná se o profesionální pomoc studentům, při jejich rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě. Tento proces začíná již v kvintě postupným získáváním důležitých informací o vzdělávacích systémech v ČR i zahraničí.

Ve vyšších ročnících již probíhá příprava na mezinárodní zkoušky, studenti společně s kariérním poradcem, školním psychologem a svými učiteli provádějí finální výběr univerzit, píší požadované eseje, vytvářejí standardizované CV a získávají doporučující dopisy.

V posledním ročníku studenti skládají zkoušky a účastní se vlastního přijímacího řízení. Studentům nabízíme propracovanou a nadstandardní pomoc a podporu, která jim umožňuje zvolit si maximálně vyhovující cestu dle jejich individuálních potřeb, ambicí a schopností.