Akademický profil školy

Open Gate je česká škola pro české děti, která však splňuje kritéria nejlepších škol v zahraničí.

Vzdělávací program je široce rozkročen mezi dvěma vzdělávacími systémy. Tím, který je v souladu s požadavky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, a tím, který vyžaduje mezinárodní organizace International Baccalaureate (IB). Výsledkem tohoto mezinárodního rozměru je, že studenti Open Gate získávají vzdělání, které je uznávané jako vstupenka na vysoké školy všech typů všude ve světě.

Nízký počet žáků a studentů ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup. Při výuce jazyků jsou studenti ještě dále děleni do malých skupin dle svých znalostí a výkonnosti. Proto nikoho nepřekvapí, že ředitel zná všechny studenty jménem. Tím se posiluje rodinná atmosféra školy.

Základní škola

Filozofickým rámcem pro vzdělávací program základní školy jsou „brány připravené k otevření“. Hledáme cesty k srdci a duši dítěte a se zaměřením na rozvoj jeho sociálních, fyzických, emocionálních a kulturních potřeb pečujeme o jeho vzdělávání. Podstatný je všestranný rozvoj osobnosti žáků se zaměřením na jazykové vzdělání.

Život v Open Gate - žáci základní školy

Žáci se učí pomocí nejmodernějšího vybavení a jsou pro ně připravovány různorodé aktivity v rámci vyučování i mimo něj. Na cestě k poznávání jsou žáci Open Gate již od útlého věku odvážní, ptají se, kriticky myslí, komunikují, mají široký přehled, hledají, tvoří a uplatňují systém hodnot, jsou otevření, vyrovnaní a schopni sebehodnocení. Tímto uvědomělým objevováním nalézají odpovědi na podstatné otázky. Učitel je tím, kdo je na této cestě doprovází. K hodnocení používá slovní hodnocení tak, aby žáci byli pozitivně motivováni k dalšímu sebevzdělání. Zájmové aktivity rozvíjejí tvořivost, tělesnou kondici, vztah k umění, k přírodě i praktickým činnostem.

Gymnázium | prima - kvarta

Na nižším stupni gymnázia (prima až kvarta) je vyučovacím jazykem čeština, ale velký prostor je od začátku věnován výuce angličtiny. Již v primě si studenti mohou vybrat další z cizích jazyků – většinou se rozhodují mezi francouzštinou, španělštinou a němčinou - a od tercie je další jazyk již povinnou součástí jazykové výuky.

Způsob jazykového vzdělávání na Open Gate umožňuje přijmout uchazeče bez znalosti cizího jazyka. Předchozí zkušenosti potvrzují, že i studenti přijatí bez znalosti angličtiny jsou schopni v závěru osmiletého studia uspět s vynikajícími výsledky u mezinárodní maturity IB skládané v angličtině.

Ve všech odborných předmětech se kromě české zároveň používá anglická terminologie, často se pracuje s anglickými texty a učebnicemi. Uplatňuje se progresivní metodika CLIL - Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení, které patří k trendům moderní strategie bilingvního vzdělávání. Studenti tak přirozenou cestou získávají další znalosti a dovednosti potřebné ke studiu na vyšším stupni gymnázia.

Zvláštností školního vzdělávacího programu na nižším stupni gymnázia je integrovaný předmět přírodních věd, který studentům umožňuje komplexní pohled na přírodní zákonitosti a jevy.

Gymnázium | kvinta - oktáva

Na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva) je již vyučovacím jazykem angličtina (s výjimkou českého jazyka a literatury a českých reálií). Klade se důraz na rozvoj znalostí dalšího jazyka, francouzštiny, španělštiny nebo němčiny, případně dalšího z nabízených jazyků.

Studenti se věnují studiu cizích jazyků během výuky, ale mají mnoho dalších příležitostí naučit se jazyk při bezprostřední komunikaci s pedagogy, například v různých klubech a při jiných mimoškolních aktivitách. Škola zajišťuje bohatý program i během víkendů, pokud studenti neodjíždějí domů. A naopak do školního života se často zapojují i rodiče.

Vyučující uplatňují takové formy výuky, které rozvíjejí rozumové i osobnostní schopnosti studentů, jako jsou diskuze, experimentování, řešení problémů, práce na kolektivních i samostatných projektech, prezentování a v neposlední řadě přijímání zodpovědnosti za výsledky práce.

Projektové vyučování

Projekty představují jednu z forem vyučování, která využívá principy interaktivní výuky, apeluje na spolupráci a výchovu prožitkem a zároveň překonává izolovanost a roztříštěnost poznatků. Projekty jsou součástí i mimoškolních činností a také prolínají školní výuku a prohlubují znalosti studentů.

Maturita | česká a mezinárodní IB

Maturita na Open Gate je věcí výběru samotných studentů. Někteří skládají jen mezinárodní maturitu IB. Tu volí zejména ti, kteří zvažují vysokoškolské studium v zahraničí. Je ale také dost těch, kteří absolvují obě zkoušky, tedy jak IB tak českou maturitu. A pak jsou tu ti, kteří se rozhodli pro studium na některé zdejší univerzitě a ti si obvykle vyberou českou maturitu a případně certifikáty IB z předmětů, ve kterých se chtějí dále vzdělávat.

Open Gate dává možnost studia a vzdělání také dětem, které vyrůstají v nevýhodných rodinných či sociálních podmínkách, ale jsou obdařeny studijním nadáním, případně prokazatelně vynakládají veškeré své úsilí, aby se dokázaly rozvíjet, a zlepšit tak svou životní situaci – posunout svou startovací čáru do života na úroveň těch „šťastnějších“.

Sociální odpovědnost

Pospolitý kolejní život lidí z různých sociálních prostředí a jejich zapojování do rozsáhlých mimoškolních činností, z nichž mnohé se týkají sociálního působení, vedou nejen k rozvoji sociálního vnímání každého z nich, ale také k rozvíjení jiných než intelektuálních částí jejich osobnosti.

Studentský kampus

K mnoha příjemným specifikům, se kterými se studenti Open Gate setkávají od primy až do oktávy, patří tzv. Assembly. Jedná se o pondělní slavnostní setkání studentů a pedagogů v školním divadle, jehož se mnohdy účastní zajímaví hosté a při němž se hodnotí uplynulé a plánují budoucí aktivity gymnázia.

Areál školy Open Gate

Areál školy je špičkově vybaven. V budově školy se nacházejí moderní učebny s datovými projektory, studenti mají přístup k internetu a do počítačové učebny, odborné učebny mají kvalitní laboratorní vybavení, k dispozici je vnitřní bazén, velká tělocvična, a v neposlední řadě i moderní jídelna. V areálu se dále nachází divadlo, knihovna se studovnou, klubovny, kavárna, koleje a nově vybudovaná víceúčelová hala pro sportovní a společenské akce.