Často kladené otázky

Je škola uzpůsobená i pro handicapované žáky/studenty?
Ano, celý areál Open Gate je bezbariérový, přizpůsobený i pro handicapované studenty.

Nosí žáci/studenti jednotnou uniformu?
Pro žáky základní školy i studenty osmiletého gymnázia je připravena velmi pěkná a pohodlná uniforma.

Je možné upravit stravu dle individuálních potřeb žáka/studenta?
Jídlo je pestré a k dispozici je pětkrát denně, včetně možnosti pro vegetariány. Jídelna v individuálních případech zajistí jídlo i dle požadavků daných aktuálním či zdravotním stavem studenta.

Jaká jsou pravidla pro vstup rodičů do areálu školy?
Pro gymnázium: vstupu zákonných zástupců a dalších návštěv do areálu školy se věnuje Vnitřní řád kolejí v článcích 3 a 7.

Článek 3
Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
3.1 Zákonní zástupci nezletilých žáků školy mají právo:

 1. navštívit žáka, jehož zákonným zástupcem jsou, po dohodě s pedagogickým pracovníkem;
 2. požádat pedagogické pracovníky o informace týkající se pobytu žáka v koleji a obdržet je;
  tato práva má také ředitel dětského domova, jedná-li se o žáka, který je na základě nařízené ústavní péče umístěn v dětském domově.

3.2 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák nastoupil včas do koleje (viz bod 2.2 písm. b);
 2. v případě nemoci či jiného důvodu, pro který žák nenastoupí k pobytu v koleji, neprodleně sdělit tuto skutečnost kontaktní osobě telefonicky, emailem, - telefonickou omluvu je nutné bez zbytečného prodlení doplnit emailem, faxem nebo dopisem;
 3. sdělovat vychovatelům všechny skutečnosti významné pro pobyt žáka v koleji;
 4. informovat vychovatele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ohrozit zdravotní stav nebo pobyt žáka či ostatních žáků v koleji;
 5. při vstupu do areálu školy a při odchodu se ohlásit na recepci a předložit službě na recepci průkaz totožnosti;
 6. uvědomit vychovatele a recepční o tom, že s nezletilým žákem odcházejí mimo areál školy; v případě víkendových návštěv informovat o tomto záměru hlavního vychovatele alespoň s jednodenním předstihem;
 7. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování žáka;
  tyto povinnosti má také ředitel dětského domova, jedná-li se o žáka, který je na základě nařízené ústavní péči umístěn v dětském domově; povinnosti dle písm. a) až d) mají také zletilí žáci.

Článek 7
Návštěvy

7.1 Žáci jsou oprávněni přijímat ve svém osobním volnu návštěvy. Ve výjimečných případech může vychovatel, popř. hlavní vychovatel, rozhodnout, že žák je oprávněn návštěvu přijmout i mimo tuto dobu.

7.2 Zákonní zástupci dítěte hlásí dohodnutým komunikačním prostředkem, který si pro styk s kolejí vybrali, dobu své návštěvy. Dobu návštěvy rodiče vybírají tak, aby návštěva nezasahovala nepřiměřeným způsobem do běžného chodu koleje a kolejního života žáků.

7.3 Pro účely návštěv jsou určeny společné prostory koleje (např. vstupní hala koleje) a areál školy, a to vždy za doprovodu žáka, který je navštíven. Návštěvám je zakázáno pohybovat se po areálu školy bez doprovodu.

7.4 Rodičům ani jiným osobám není dovoleno zdržovat se na pokojích žáků. Výjimku z tohoto pravidla může určit vychovatel.

7.5 Návštěvy jsou povinny opustit areál školy do doby určené pro večerku, tj. do 21.00 hod.

Pro koho je určené stipendium a jaké jsou podmínky k jeho získání?
Aby na Open Gate mohly studovat děti z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje jim Nadace The Kellner Family Foundation finanční příspěvky na studium. O nadační příspěvek žádají správní radu nadace studenti současně s podáním přihlášky ke studiu na gymnáziu. Příspěvek nadace poskytuje studentům přijatým ke studiu do primy a rovněž těm, kteří přestupují na Open Gate z jiného gymnázia ve vyšším ročníku. Více informací ke stipendiu od nadace i k podání žádosti o stipendium je k dispozici na webu http://www.kellnerfoundation.cz/opengate/.

Může student žádat i o akademické (prospěchové) stipendium?
Studenti gymnázia Open Gate mohou požádat také o akademické stipendium ve výši až 75 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu. Cílem poskytování stipendia je podporovat snahu o mimořádné studijní výsledky, píli a veřejně prospěšnou práci. Stipendium se uděluje těm studentům, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate v souladu se záměry mezinárodního vzdělávacího programu International Baccalaureate. Podmínky pro získání akademického stipendia naleznete zde.

Co může být důvodem k odebrání stipendia?
Finanční příspěvek Nadace The Kellner Family Foundation i akademické stipendium je poskytováno na jeden školní rok. Správní rada nadace i vedení Open Gate každoročně posuzuje žádosti o poskytnutí sociálního i akademického stipendia. Při splnění podmínek student obdrží stipendium i na následující školní rok.
Závažná porušení řádu školy nebo podmínek pro přidělení stipendia může být důvodem k odebrání stipendia.

Od kolika let bydlí žáci/studenti na kolejích školy?
Ubytování na kolejích je určeno pro studenty osmiletého gymnázia, od prvního ročníku.

Kolik žáků/studentů bydlí na jednom pokoji?
Studenti bydlí v moderně vybavených pokojích. Ve studentském apartmá mají obvykle jednoho spolubydlícího. Starší studenti můžou bydlet i v pokojích jednolůžkových, což se hodí, třeba když finišují s přípravou maturity.

Může student jiného gymnázia přestoupit na Open Gate i v průběhu školního roku?
V případě, že se uvolní místo ve stávající třídě, umožňuje škola přestup studentům jiných gymnázií i během školního roku.

Organizuje Open Gate přípravné kurzy na přijímací řízení pro zájemce o studium na gymnáziu?
Open Gate neorganizuje přípravné kurzy na přijímací řízení. Kdykoliv během školního roku si lze domluvit zkoušky nanečisto.

Je potřeba nějaké zvláštní přípravy před přijetím dítěte na základní školu?
Děti není potřeba speciálně na přijímací řízení připravovat. Vzhledem k věku dětí, které k přijímacímu řízení přicházejí, to ani nedoporučujeme. Mateřské školy standardně s dětmi pracují tak, aby byly na školu připravené.

Z čeho se skládá zápis na základní školu? Je pro přijetí důležitá znalost anglického jazyka?
Pro přijetí dítěte do naší ZŠ je prioritní jeho školní zralost. Cílem zápisu je tedy zjistit míru fyzické a duševní připravenosti dítěte pro vstup do školy. Zaměřujeme se také na studijní předpoklady umožňující dítěti úspěšně si osvojovat školní dovednosti a znalosti. Znalost anglického jazyka není pro přijetí do naší ZŠ podstatná.

Jakým způsobem budou přijímáni žáci do vyšších ročníků prvního stupně?
Stejně jako k zápisu mohou rodiče své děti registrovat prostřednictvím „Přihlášky do ZŠ Open Gate“. V případě, že se uvolní v daném ročníku místo, budou uchazeči individuálně zváni k přijímacímu pohovoru, jehož průběh bude zaměřen na motivaci žáka, jeho studijní předpoklady, aktuální úroveň znalostí a dovedností potřebných pro studium v naší ZŠ. Součástí pohovoru bude také zjišťování komunikačních dovedností v anglickém jazyce.

Může získat stipendium i žák na základní škole?
Stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation je určené studentům gymnázia a vzhledem ke koncepci ZŠ nevyhlašujeme na základní škole ani prospěchové (akademické) stipendium.

Můžete mi přiblížit osnovy a rozvrh hodin?
Školní vzdělávací program pro základní vzdělání s názvem „Otevíráme brány“ respektuje osobnost žáků a jejich individuální potřeby. Zaměřuje se na komplexní rozvoj osobnosti a žákům otevírá bránu k budoucnosti, k životu, k poznání, k jazykům, k lidem a k sobě samým.
Program je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a s mezinárodně uznávaným programem IB
The Primary Years Programme“. Inspirujeme se také zkušenostmi dalších mezinárodních vzdělávacích systémů. Některé předměty jsou vyučovány v anglickém jazyce. Vyučujeme v blocích a učivo integrujeme do projektů. Rozšiřující předměty jsou součástí školního vzdělávacího programu, prohlubují základní učivo a rozvíjejí žáky v různých oblastech jejich nadání. Jsou součástí školného.

Kolik hodin angličtiny mají žáci základní školy?
Ve školním vzdělávacím programu jsme pro první třídu stanovili 8 hodin výuky v anglickém jazyce, pro druhou třídu 9 hodin a od třetí třídy 10 hodin. Tento počet je zcela dostačující pro dosažení cílů stanovených naším vzdělávacím programem. Naši žáci jsou schopni ve čtvrté třídě skládat KET a v páté třídě PET (Cambridgské zkoušky).

S angličtinou se žáci setkávají rovněž při některých volnočasových aktivitách a samozřejmě v rámci běžného provozu základní školy při komunikaci s vyučujícími.

Jaká je provozní doba v ZŠ Open Gate?
Provoz základní školy je od 7:30 do 17:30 (v pátek do 15:00). Děti můžete přivážet do školní družiny od 7:30 do 8:10. Vyučování začíná v 8:30 a končí v 15:10 hodin. Odpolední družina je v provozu od 15:10 do 17:30. V pátek je vyučování kratší, končí ve 11:40 pro 1. - 2. ročník a ve 12:30 pro 3. a 5. ročník. Páteční družina končí v 15:00.

Není vyučování do tří hodin pro prvňáky příliš náročné?
Při vyučování volíme pestré metody, které vycházejí z moderních vzdělávacích metod a potřeb dítěte daného věku. Změnou činností a místa, kde se činnosti odehrávají, reagujeme na aktuální stav pozornosti dětí. Integrací předmětů do bloků a propojeností obsahu učiva v projektech dosahujeme maximální motivace žáků.
Ke zdravému přístupu a prevenci únavy využíváme hojně širokých možností, které nám nabízí jedinečný areál Open Gate - zahradní altán, knihovnu, PC učebnu, odborné učebny, divadlo, keramickou dílnu, výtvarný ateliér, hospodářský dvůr s domácími zvířaty, zookoutek (s exotickou faunou a florou), hudební a nahrávací studio, vnitřní bazén, venkovní i vnitřní sportoviště.

Jaké způsoby hodnocení používáte?
Pro hodnocení žáků využíváme slovního kriteriálního hodnocení. Klademe důraz na povzbuzení, ocenění a pozitivní přístup. Hodnocení je vypovídající a informuje žáky i rodiče o osobních pokrocích. Slovním hodnocením chceme vést žáky k posunu od vnější odměny k vnitřní, chceme pomáhat budovat reálný pohled na sebe i druhé, vytvářet vysoké sebehodnocení a vést žáky k vzájemné spolupráci.

Nabízí škola zájmové kroužky?
Žáci si mohou vybrat ze sportovních i kreativních aktivit, včetně individuální výuky hry na hudební nástroje. Kroužky doplňují nabídku školního vzdělávacího programu a prohlubují jej. Jsou organizovány v rámci odpolední družiny. Není tedy potřeba složitě plánovat převoz dětí do jiných zařízení.

Jaká je perspektiva pro žáky vaší školy v dalším studiu?
Profil žáků ZŠ Open Gate je následující: ptají se, kriticky myslí, komunikují, mají široký přehled nejen v rozsahu učiva, hledají, tvoří a uplatňují svůj systém hodnot, jsou otevření, vyrovnaní a schopní sebehodnocení. Více v jiné části tohoto webu: Profil žáka. Po absolvování základní školy mohou žáci při splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu Open Gate, či pokračovat na jiném gymnáziu. Mohou také přestoupit na jinou základní školu s druhým stupněm.

Může žák pokračovat také na gymnáziu Open Gate?
Samozřejmě se naši žáci mohou přihlásit a pokračovat také ve studiu na našem osmiletém gymnáziu. I pro ně však platí, že musí úspěšně absolvovat přijímací řízení na tuto školu.

Budou ve škole probíhat dny otevřených dveří?
V rámci dnů otevřených dveří můžete školu samozřejmě navštívit. Konkrétní termíny jsou vždy včas zveřejněny na webu školy. Nicméně Vás rádi na základě předchozí domluvy seznámíme s prostory školy a se školním vzdělávacím programem individuálně. Neváhejte nás kontaktovat a my se s Vámi rádi u nás setkáme.

Jaká je v ZŠ výše školného? Co všechno obsahuje?
Vzhledem k jedinečnosti našeho školního vzdělávacího programu a vzhledem k vybavenosti areálu školy je výše školného 180 000 Kč na jeden školní rok. Školné zahrnuje kompletní balíček služeb: vzdělávání kvalifikovanými učiteli v rozsahu školního vzdělávacího programu, pobyt dítěte ve škole v provozních hodinách (vyučování a školní družina po–čt 7:30–17:30, pá 7:30–15:00), učební texty, učební pomůcky a individuální přístup v rámci menšího třídního kolektivu, akce v rámci vyučování (divadla, koncerty, výstavy, jednodenní výlety či akce prohlubující vzdělávání), pravidelné využívání areálu školy (každý týden plavání v bazénu, knihovna, PC učebna, divadelní sál, hudebna, výtvarné dílny, hospodářský areál s domácími zvířaty).

Školné nezahrnuje cenu za školy v přírodě, zahraniční či domácí ozdravné pobyty, mimoškolní akce pořádané o víkendech, uniformu a ceny kroužků a obědů.

Pracuje ve škole psycholog?
Ve škole je žákům i rodičům k dispozici školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, vychovatelé, pedagogický asistent a mnoho dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří zabezpečují celodenní chod školy po všech stránkách.

Jaký je počet dětí ve třídách?
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje, že v jedné třídě může být 22 žáků. Tento počet je nosný pro způsob práce a volbu metod v naší základní škole, podporuje individuální přístup k žákům a umožňuje využívání také skupinových metod výuky.

Jak vybíráte učitele?
Učitel je pro dítě nejdůležitější osobou ve škole. Vybíráme tedy učitele, kteří učí proto, že mají rádi své povolání, věří žákům a jejich schopnostem, kteří je respektují, dokáží rozvíjet jejich talent a jsou plně kvalifikovaní. Tvoříme kvalitní pedagogický sbor složený z učitelů, kteří vzájemně spolupracují a jsou lidsky kvalitní.

Děti stráví poměrně velkou část dne ve svých kmenových učebnách. Jak jsou tyto učebny vybaveny?
Díky rozmanitým možnostem našeho školního areálu (sportoviště, bazén, zahradní třída, blízký les, hospodářská budova s domácími zvířaty, odborné učebny, knihovna, divadelní sál atd.) netráví žáci veškerý svůj čas pouze v kmenové třídě. Nicméně kmenová třída je ta jejich, tam jsou doma, a proto klademe velký důraz na její vybavení.
Školní lavice a židle ve třídách splňují všechny požadavky na zdravé sezení našich dětí odpovídající jejich věku. Moderní ergonomické židle nabízejí pružné sezení v souladu s nejnáročnějšími estetickými nároky.
Samozřejmostí v každé třídě je interaktivní tabule s dataprojektorem a připojením na internet, notebook pro učitele s připojením na internet (celý areál školy je vybaven wi-fi připojením) a další nezbytné pomůcky pro vzdělávání.
Výzdoba třídy reflektuje školní práci žáků, je blízká jejich věku a podněcuje tak rodinnou atmosféru našich tříd.

Jaké učebnice škola používá?
Učebnice není jediným učebním materiálem, který učitel využívá. Žáci musí při vzdělávání věci především prožít, vyzkoušet je na vlastní kůži. Učebnice, které používáme, vedou v rukách našich učitelů a žáků ke kreativitě a podporují zájem o předmět. Nejsou pro nás však hlavním zdrojem informací.
Matematiku na základní škole učíme konstruktivistickou metodou pana profesora Hejného. Z toho důvodu používáme učebnice vycházející z této metody.
Vzhledem k tomu, že při psaní používáme nový typ písma Comenia Script, používáme písanky obsahující tento typ písma.

Jakým způsobem probíhá výuka psaní a čtení?
V návaznosti na mezinárodní trendy a aktuální potřeby žáků učíme děti písmo Comenia Script, které odpovídá dnešním praktickým požadavkům psaní a zároveň podporuje individuální rukopis každého jedince. Jedná se o zcela nový, moderní způsob výuky psaní. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu v oblasti ergonomie psaní a vývoje písma.
Při výuce čtení používáme genetické metody čtení. S tím je také spojen výběr čítanek pro první třídu.

Funguje ve škole školní družina?
Provoz družiny je každý den ráno od 7:30 do 8:10, odpoledne pak od 15:10 do 17:30 (v pátek do 15:00).

Pořádá škola pro své žáky školy v přírodě či zahraniční zájezdy?
V jarním období druhého pololetí jezdíme s druhým až pátým ročníkem na školu v přírodě. První třída tráví tento čas individuálním programem v areálu školy. Zahraniční zájezdy na prvním stupni nepořádáme. Žáci se pravidelně a často setkávají se studenty ze zahraničí, kteří navštěvují gymnázium.

Poskytuje škola dětem obědy a svačiny?
Škola poskytuje svým žákům nadstandardní formu obědů. Společnost zajišťující stravování se zaměřuje na zdravou výživu a její nenásilné prosazování do každodenního života žáků. Žáci mají možnost bezobjednávkového stravování ze široké nabídky jídel. Vybírají si ze třech hlavních jídel včetně bezmasé nabídky a dvou druhů teplé zeleniny. K dispozici jsou čerstvé zeleninové saláty. Svačiny pro děti ze základní školy neposkytujeme, děti si nosí vlastní.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?
Odpovíme vám. Pošlete nám váš dotaz emailem na schramlova@opengate.cz.
Dotazy k ZS Open Gate zasilejte na zs@opengate.cz.