Poradenské centrum

Pedagogicko-psychologickou podporu v Open Gate zajišťují psychologové, speciální pedagogové, výchovný poradce a metodik prevence, pedagogičtí asistenti a kariérní poradkyně.

Prevence

Školní preventivní program se soustředí na důležitá celospolečenská témata, mezi která se řadí šikana, projevy agresivity, důsledky užívání návykových látek, zdravý životní styl a prevence poruch příjmu potravy, vandalismus, xenofobie a rasismus, patologické hráčství apod. Preventivní aktivity jsou realizované formou seminářů, přednášek a workshopů. Pravidelně jsou zváni i renomovaní externí odborníci.

Včasná diagnostika

Pravidelný screening, depistáž a diagnostika umožňují včasné zachycení sociálně-patologických jevů i vztahových a výukových obtíží u žáků a studentů.

Poradenské služby i krizová intervence

Poradenské služby jsou zaměřeny na výchovné a výukové problémy ve škole i na studentských kolejích. Pracovníci se zaměřují na průběh adaptace, na nápravu nevhodných studijních návyků, překonávání komunikačních bariér ve škole, v rodině nebo mezi vrstevníky. Specifickou oblastí je aktivní ochrana studentů před fyzickým a psychickým týráním nebo zneužíváním.

Pracovníci pedagogicko-psychologické podpory v Open Gate se dále věnují systematické práci s třídními kolektivy, krizové intervenci, terapii a odborné kompenzační péči. Nedílnou součástí jejich úspěšné práce je spolupráce s učiteli, vychovateli, rodiči, zákonnými zástupci i jinými subjekty.

Kariérní poradenství

Je určeno žákům pátých tříd a jejich rodičům, kterým pomáhá se zásadním rozhodnutím, zda zvládnou nároky víceletého gymnázia. Studenti na vyšším gymnáziu se po absolvování testů mohou dozvědět, zda mají předpoklady uspět více v přírodovědných nebo společenských oborech. Kariérní poradce pomáhá studentům s výběrem univerzity v ČR nebo v zahraničí a se správným podáním přihlášky.

Pedagogicko-psychologická poradna

Od září 2013 nabízí své odborné služby v prostorách Open Gate akreditované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje.

Hlavní činností poradny je pedagogicko-psychologické vyšetření, jehož závěry jsou podkladem k vypracování individuálního vzdělávacího plánu a doporučení pro další výuku. Pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny mohou rovněž vystavit maturantům se specifickými potřebami potvrzení k uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce.

Pro žáky ZŠ Open Gate, studenty gymnázia Open Gate a jejich rodiče jsou služby této poradny bezplatné.

Pracovníci Pedagogicko-psychologické podpory a akreditované poradny jsou uvedeni v sekci Lidé v Open Gate.