Školní řád

Preambule

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5, Babice, PSČ 251 01, IČ: 270 89 941 (dále jen „škola“) se tímto hlásí k základním principům vyjádřeným v Úmluvě o právech dítěte, a to zejména k principům rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširší míře. Tyto zásady pokládá za vůdčí ideje své činnosti.

Článek 1

1.1. Tento školní řád upravuje:

a. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, dále vymezuje práva a povinnosti pedagogických a dalších pracovníků školy;
b.
provoz a vnitřní režim školy;
c.
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;
d.
podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků;
e.
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Článek 2

Práva a povinnosti žáků a studentů školy

2.1. Žáci mají právo:

a. na vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;
b.
využívat zařízení školy pro efektivní vzdělávání a další sebevzdělávání;
c.
na ohleduplné, zdvořilé a čestné jednání ze strany pedagogů a spolužáků;
d.
na svobodu myšlení a projevu;
e.
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje;
f.
na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, proto je šikana, rasismus, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti v jakékoliv formě nepřípustná;
g.
být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním;
h.
vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy školy;
i.
vznášet připomínky sám nebo prostřednictvím svých zákonných zástupců; žák má právo obrátit se přímo na ředitele školy, popřípadě jeho zástupce;
j.
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; v případě pochybností o hodnocení výsledků své práce mají právo přednést své požadavky řediteli školy (ústní nebo písemnou formou);
k.
při nepochopení podstaty učiva vyžádat si u vyučujícího konzultaci; v odůvodněných případech (např. dlouhodobější absence) mají žáci právo při osvojování si zameškaného učiva obrátit se při řešení problémů na vyučujícího, popřípadě na třídního učitele, vychovatele a ředitele školy;
l.
být seznámeni se všemi předpisy, které vydává škola a které se týkají jejich pobytu a činností ve škole.

2.2 Žáci mají povinnost:

a. řádně a včas docházet do školy nebo na jiný stanovený program, řádně se vzdělávat, účastnit se výuky a být na výuku připraveni podle pokynů vyučujících;
b.
dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;
c.
plnit pokyny pedagogických pracovníků a jiných pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem;
d.
předkládat třídnímu učiteli dokumentaci k omluvení své absence;
e.
chovat se k sobě navzájem i pedagogům a dalším pracovníkům školy ohleduplně a tak, aby byli dobrými reprezentanty školy, nepoškozovali její pověst a nejednali proti jejím zájmům.

Článek 3

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a studentů

3.1 Zákonní zástupci nezletilých žáků školy mají právo:

a. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka; na tyto informace mají v případě zletilých žáků právo kromě zletilého žáka také rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost;
b.
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka a vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky;
c. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka; tato práva má také ředitel dětského domova, jedná-li se o žáka, který je na základě nařízené ústavní péče umístěn v dětském domově.

3.2 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a. zajistit, aby žák docházel řádně do školy;
b.
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka;
c.
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nezletilého žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
d.
oznámit nejpozději do začátku vyučování nepřítomnost žáka ve vyučování;
e.
sekretariátu školy sdělit a doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od konce jeho nepřítomnosti; nepřítomnost ve škole delší než 2 dny je zákonný zástupce žáka povinen doložit lékařským potvrzením;
f.
v případech předem známé absence žáka delší než 2 dny podat řediteli školy nejméně 7 dní předem písemnou žádost o uvolnění žáka z vyučování; povinnosti má také ředitel dětského domova, jedná-li se o žáka, který je na základě nařízené ústavní péče umístěn v dětském domově; povinnosti dle písm. c. až i. mají také zletilí žáci;
g.
oznamovat škole údaje související se školní matrikou školy a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích;
h.
při vstupu do areálu školy se ohlásit v recepci a předložit službě průkaz totožnosti;
i.
úzce spolupracovat se školou při řešení výchovně-vzdělávacích problémů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Článek 4

Organizace vyučovacího dne

4.1 První vyučovací hodina začíná v 8:20 hodin.

4.2 Velká dopolední přestávka a polední přestávka slouží k občerstvení a obědu v jídelně, ke sportovním, odpočinkovým, zájmovým a studijním aktivitám v prostorách k tomu účelu vymezeným. O malých přestávkách žáci neopouštějí školní budovu, popřípadě jiné prostory využívané k výuce.

4.3 O polední přestávce a v době volna po skončení vyučování žáci mohou opouštět areál školy, pokud k tomu zákonní zástupci dali písemný souhlas.

Článek 5

Chování žáků ve škole a při akcích organizovaných školou

5.1 Žáci nosí v pracovních dnech na vyučování uniformy.

5.2 Vstup do odborných učeben, sportovních zařízení a ostatních zařízení pro zájmovou činnost je povolen jen v doprovodu pedagogů nebo dalších ředitelem pověřených osob a povinností všech je dodržování vnitřních řádů těchto prostor.

5.3 Opuštění školní budovy nebo jiných prostor, kde probíhá vyučování, je v době vyučování bez souhlasu pedagogického pracovníka nepřípustné.

5.4 Při školních akcích konaných mimo školní budovu se žáci řídí pokyny pedagogického dozoru, popř. pokyny jiného pověřeného pracovníka školy a bez jeho souhlasu nesmějí opustit skupinu.

5.5 Používání informačních a komunikačních technologií se řídí vnitřním Řádem používání informačních a komunikačních technologií, během vyučování a školního programu není dovoleno, neurčí-li pedagogičtí nebo jiní pracovníci školy jinak.

5.6 Užívání nebo přechovávání omamných a psychotropních látek, alkoholických nápojů a tabákových výrobků je přísně zakázáno.

5.7 Přechovávání věcí a látek nebezpečných pro zdraví a život lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.) je zakázáno.

5.8 Hrubé chování, šikana, zesměšňování není dovoleno.

5.9 Žáci jsou povinni chránit zdraví své i zdraví ostatních.

5.10 Žáci jsou povinni chránit svůj majetek, majetek ostatních i majetek školy před poškozením.

5.11 V případě, že se žák nemůže z vážných důvodů (např. nevolnost) zúčastnit vyučování, musí neprodleně informovat vychovatele nebo učitele.

5.12 Každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní potíže je nezbytné neprodleně oznámit učiteli nebo vychovateli.

Článek 6

Pravidla a zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

6.1 Podoba a způsob hodnocení jsou stanoveny Klasifikačním řádem, popř. Studijními kontrakty jednotlivých předmětových sekcí.

6.2 Hodnocení a klasifikace žáka je učiteli prováděna v souladu s těmito pravidly a zásadami:

a. při klasifikaci a hodnocení žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období;
b.
učitel je povinen průkazným způsobem vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace;
c.
vedení záznamů o klasifikaci a hodnocení žáka je základem pro poskytování zpráv žákovi, jeho zákonným zástupcům, pedagogickým a výchovným pracovníkům školy, vedení školy, inspekčním orgánům a jiným osobám, které osvědčí zájem na řádné výchově žáka (např. ředitel dětského domova, v němž je dítě jinak umístěno v ústavní výchově);
d.
učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů nebo výtvorů.

Článek 7

Výchovná opatření

7.1 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

7.2 Udělování či ukládání výchovných opatření se dále řídí příslušnou platnou právní úpravou a vnitřním předpisem.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1 Tento školní řád je platný a účinný dnem jeho vydání.

8.2 S veškerými změnami školního řádu budou žáci, jejich zákonní zástupci, popř. jiné dotčené osoby, bez zbytečného odkladu seznámeni.

V Babicích dne 1. 7. 2017

Kateřina Kožnarová

ředitelka Open Gate – gymnázium a základní škola, s.r.o.