Úvodní slovo

Open Gate je školou, která přistupuje k nadání s otevřenou myslí.

Poskytuje tak příležitost vyniknout studentům nadaným akademicky, umělecky, technicky anebo sportovně. Ve světě vzdělávání jsme unikátní příležitostí pro ty, kteří vyhledávají vysokou akademickou úroveň a zároveň touží po osobním prostoru, který jim dává možnost rozvíjet se také v dalších oblastech svého zájmu.

V Open Gate studenty povzbuzujeme v nalézání neotřelých řešení, oceňujeme kreativitu, respektujeme individualitu a vytváříme prostředí pro svébytný rozvoj každého jednotlivce. Doprovázíme studenty na cestě k jejich vlastnímu nalézání radosti z nepřeberného množství cest, které jim současný svět nabízí.

Skrze prožívání této různorodosti ve studentech podporujeme toleranci, rozvíjíme sociální zodpovědnost, vedeme je k aktivnímu podílení se na událostech, které je obklopují, regionálně i globálně. Sdílením každodenních radostí i starostí mezi studenty s rozličným sociálním zázemím budujeme soudržnou komunitu založenou na vzájemném respektu, důvěře a pomoci. Setkáváme se při nejrůznějších příležitostech, nejen ve výuce, ale také v rámci bohatých mimoškolních aktivit nebo v prostředí školních kolejí, kde jsou studenti během školního roku ubytováni.

Studenti si v naší škole ve spolupráci s učiteli vybírají způsoby, kterými dosahují vzdělávacích cílů. S použitím nejmodernějších technologií zapojujeme všechny studenty do výuky způsobem, který respektuje jejich individuální učebnZe života Open Gateí styly a tempo.

V souladu s principy vzdělávání pro 21. století klademe důraz na všestranný rozvoj našich studentů, v hodnocení zohledňujeme individuální pokrok. Na Open Gate vzděláváme pro budoucnost a v každém rozměru naší každodenní práce neustále zhodnocujeme dopady našich rozhodnutí na svět kolem nás.

Student je pro nás partnerem školy a jako takový se svobodně a zodpovědně podílí na formování jejího obsahu.

Kateřina Kožnarová
ředitelka
OPEN GATE - gymnázium a základní škola