Open Gate – Přijímací řízení na ZŠ

Přijímací řízení na ZŠ

V současné době přijímáme přihlášky do všech tříd ZŠ OG.

Více informací na zs@opengate.cz nebo tel. č. +420 323 616 460 nebo +420 606 022 546.


ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
Ředitel školy jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v základní škole Open Gate od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:
2018_6; 2018_10; 2018_7; 2018_8; 2018_32; 2018_22; 2018_16; 2018_48; 2018_3; 2018_46; 2018_45; 2018_65; 2018_19; 2018_42; 2018_33; 2018_15; 2018_58; 2018_61; 2018_18; 2018_11
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele školy.
Datum zveřejnění rozhodnutí 11. dubna 2018.Přijímací proces do první třídy pro školní rok 2018/2019

Přijímání žáků do základní školy probíhá v souladu s právními předpisy. Pro velký zájem zákonných zástupců předškolních dětí funguje třístupňový proces přijímání s danými a jasně stanovenými kritérii. Je ověřována psychická, fyzická i sociální zralost dětí.
Termín vlastního zápisu je stanoven na středu 11. dubna 2018. Vzhledem k tomu, že škola vychází vstříc zákonným zástupcům, aby při případném nepřijetí měli možnost výběru jiné školy, předchází tomuto termínu přijímací proces popsaný níže.
Kritéria přijetí do první třídy základní školy sledují zásady nediskriminace a rovnosti v přístupu ke vzdělávání, na kterých je založeno vzdělávání v Open Gate. Vzhledem k tomu, že Základní škola Open Gate nepatří mezi školy spádové, a vzhledem k jejím specifikům jsou pro přijetí do prvního ročníku základní školy následující kritéria(v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s Doporučením veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce).
  • Sdílení alternativního pedagogického přístupu
  • Přítomnost staršího sourozence ve škole
  • Studijní předpoklady dítěte - školní připravenost (specifikum školy Open Gate)
Podrobný popis vlastního procesu
I.kolo
Ve dnech 13. – 17. března 2018 proběhne první kolo přijímacího procesu. Na toto kolo jsou pozváni všichni účastníci, kteří odevzdali vyplněnou přihlášku. Pokud přijde v dané dny zájemce bez předchozího přihlášení, bude stejně tak zařazen mezi účastníky procesu. Žáci stráví ve škole 20 minut při individuálním pohovoru s učitelem ZŠ. Tento pohovor sestává z části motivační (rozhovor nad přineseným obrázkem, oblíbenou přinesenou věcí), orientační posouzení úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte v rámci tohoto rozhovoru, test studijních předpokladů – školní připravenosti dle RVP PV (vlastní obrázkový test pro děti vycházející koncepčně ze standardizovaných IQ testů). Výsledkem prvních dvou částí je – doporučuji k přijetí k plnění povinné školní docházky / doporučuji zvážit odklad povinné školní docházky. Dítě není podrobováno diagnostickému testování, to je výhradně v kompetenci daných odborníků – proto uvádíme: doporučuji zvážit… Tato část nemá rozhodně vliv na rozhodnutí o přijetí.
Na základě bodového ohodnocení třetí části (studijní předpoklady dítěte – školní připravenost) na základě testu vycházejícího ze standardizovaných testů IQ pro danou věkovou skupinu) jsou zváni zájemci do druhého kola. Během prvního kola dochází také ke krátkému setkání s rodiči žáka. Jeho cílem je především poděkovat rodičům za zájem o naši školu. Pro všechny účastníky je ve shromažďovacím prostoru k dispozici informační tabule s uvedením jejich práv a povinností jakož i informace o možnosti odkladu povinné školní docházky. Součástí informační tabule je Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Na tuto tabuli jsou zákonní zástupci upozorněni.
II.kolo
Na druhé kolo (19.3 a 20.3. 2018) budou pozváni děti na základě prvního kola (empiricky předpokládáme cca třicet úspěšných řešitelů prvního kola.) Ti budou rozděleni do dvou skupin (jedna skupina 19.3. a druhá 20.3. 2018), aby si vyzkoušeli jeden školní den. Toto je organizováno tak, aby setkání ve škole bylo pro děti příjemným zážitkem, aby zakusily atmosféru školy a vyzkoušely si roli skutečných školáků. Těmto skupinám se budou věnovat učitelé, školní psycholog a speciální pedagog školy. Hlavním cílem je zkoumání schopnosti komunikace a spolupráce ve skupině, psychické vyzrálosti dítěte; sekundárně také opětovné a hlubší zkoumání znaků školní nezralosti, jemné a hrubé motoriky, psychické, sociální a fyzické zralosti. Během druhého kola proběhne zároveň podrobnější rozhovor s rodiči žáka. Jeho cílem je zjištění zda rodina sdílí pedagogické principy se školou, zjišťování priorit ve vzdělávání, v životních postojích apod. tak, aby se eliminovalo přijetí rodin, jejichž filozofie nesouzní s filozofií a koncepcí Open Gate. (kritérium přijetí). Výsledky přijímacího procesu budou rodičům sděleny do pěti pracovních dnů po II. kole.
III.vlastní zápis
Vlastní zápis probíhá v termínu stanoveném školským zákonem, v Open Gate konkrétně 11.4. 2018. Jedná se o setkání dětí v divadle školy, přivítání mezi tzv. skoroprvňáčky ZŠ OPEN GATE a vlastní zápis, podpis smlouvy, předání rodičům Rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky.
Po skončení celého procesu škola vydává rozhodnutí. Základnímiobsahovými náležitostmi je výroková část (tj. v daném případě vyjádření o tom, zda se dítě přijímá či nepřijímá), odůvodnění (důvody, argumenty a zákonné normy). V odůvodnění o nepřijetí se uvádí:
·kdy a kým byla žádost podána
·kolik uchazečů se přihlásilo a kolik se přijímá
·jaká byla kritéria
·která kritéria uchazeč splnil, resp. nesplnil a jak přesně se umístil v pořadí uchazečů
Rozhodnutí ze založí do spisu, účastníkům se oznamuje pouze informace o přijetí/nepřijetí a v případě žádosti zákonného zástupce je možné do spisu nahlédnout případně dostat ještě podrobnější analýzu celého procesu vztahující se k jejich dítěti. Zároveň škola oznámí své rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a zároveňbude zveřejněn na webových stránkách a to po dobu 15 dnů po 11. dubnu 2018.
V Babicích 17. září 2017
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) • je si vědomé zodpovědnosti za své chování • dodržuje dohodnutá pravidla
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
• řadí zpravidla prvky zleva doprava
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
zná faktory poškozující zdraví (kouření) • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí