Výsledky maturit a hodnocení

Ukončit naše gymnázium je vzhledem k jeho specifickému programu a dvojí akreditaci možné prakticky pěti způsoby:

  • Česká maturita – ta se v současné podobě skládá ze dvou částí: státní a profilové. Ve státní, která se zadává centrálně, se skládají minimálně dva předměty (český jazyk a výběr z anglického jazyka či matematiky). Zkoušky z jazyků mají tři části: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Z těchto částí pak vzniká celkové hodnocení, která je vyjádřeno procenty, percentilem úspešnosti a českou klasickou známkou. V profilové/školní části se skládají zkoušky minimálně ze tří předmětů dle volby studentů, ty ale mohou být shodné s předměty v části státní. Teoreticky tak může nastat situace: Čj a Aj ve státní, Čj, Aj a třeba Šj v profilové nebo rozmanitější kombinace: Čj a Aj ve státní a Mat, Bi, Che v profilové. Zkoušky v této podobě se skládají na všech středních školách v ČR.
  • Mezinárodní maturita IB – se skládá ze šesti klasických předmětů a tří dodatečných aktivit, požadavků. Nejdříve stručně tzv. jádrové části: CAS, EE a ToK, tedy CAS - účast na komunitním programu, EE - sepsání ročníkové odborné práce a ToK – dvě eseje z předmětu Theory of Knowledge. Ty se odevzdávají a potvrzují již před započetím zkoušek samotných. Oněch šest předmětů je rozděleno do kategorií: anglický jazyk, mateřský/český jazyk, matematika, humanitní předmět, přírodovědný předmět a šestý dle vlastního výběru (další jazyk, další humanitní nebo přírodovědný předmět nebo vizuální umění). Aby to nebylo jednoduché, tři z těchto šesti předmětu musí být na vyšší úrovni, tři na standardní. Hodnocení z každého předmětu má dvě základní části: interní tzv. Internal Assessment, která tvoří 20 – 30 % a externí, zbytek do 100 %. V externí části píší studenti testy či písemné práce tzv. Papers, dva ze standardní úrovně, tři z vyšší. Všechny tyto práce a testy se odesílají k externímu hodnocení do centra IB, velšského Cardifu. Tam je rozdělí akreditovaným hodnotitelům z celého světa a ti je opraví. Mimochodem na OPEN GATE jsou celkem čtyři takto certifikovaní hodnotitelé, kteří opravují anonymní cizí studenty z celého světa). IA se odesílají v dubnu, Papers se konají v květnu, opravují v červnu a výsledky jsou na počátku července. Ty jsou vyjádřeny body, max z předmětu je 7, ze šesti tedy 42 + 3 bonusové body za CAS, EE a ToK, celkem 45 bodů. V akademickém roce 2014/2015 skládalo IB 67 492 studentů na 2211 školách po celém světě. Více než 40 bodů získalo pouze 4,6 % absolventů, 45 bodů 0,3 %, jde opravdu o vynikající výsledek určeným jen mimořádným talentům. Na úspěch stačí 24 bez bonusových bodů.
  • Česká maturita + IB certifikáty – v IB je též možné skládat pouze zkoušky z vybraných předmětů, většina univerzit to však nepovažuje za dostatečné k přijetí. V kombinaci s celosvětově uznávanou (nikoli ve smyslu „uznání“ v pravém slova smyslu) českou maturitou, ale vzniká atraktivní balíček pro řadu studentů, kteří sice chtějí studovat v ČR, ale zároveň chtějí mít nadstandardní hodnocení pro budoucí zahraniční stáže a studijní pobyty.
  • Mezinárodní maturita a státní zkouška z ČJ – tato kombinace je umožněna z výjimky MŠMT. Jelikož česká legislativa nezná IB, získali jsme pro OPEN GATE výjimku, kde studentovi je uznána IB stejně jako česká maturita, ale musí složit zkoušku z ČJ ve státní části.
  • Kompletní mezinárodní IB i česká maturita – tato zdánlivě absurdní a „brutální“ kombinace je samozřejmě možná a na OPEN GATE nejrozšířenější.

Tím se tedy dostáváme k tomu, co studenti volí a jak to celé funguje. Všichni studenti studují od septimy IB Diploma Program, na začátku oktávy se finálně rozhodují o způsobu ukončení a vybírají z výše popsaných pěti možností. Motivace jsou různé, máme-li to zjednodušit, nastávají zhruba tyto případy:

Jdu studovat do zahraničí, chci kompletní IB maturitu, cca 50 % - 70 % studentů. Výjimky nevyužiji, budu dělat i celou českou maturitu (kvůli rodičům, jako výzvu, jako pojistku, jen tak).

Jdu studovat do zahraničí, chci kompletní IB maturitu, výjimky využiji, udělám ve státní části české matutiry jen ČJ. Tuto možnost zatím využilo za posledních pět let pět studentů.

Jdu studovat do zahraničí, chci kompletní IB maturitu, českou dělat nebudu. Této možnosti zatím využili za pět let tři studenti.

Jdu studovat v ČR, kompletní IB nepotřebuji, udělám si několik certifikátů, většinou z jazyků. Tento způsob uplatňuje 30 % - 50 % studentů.

Možnost udělat pouze českou a nic jiného zatím od zavedení IB nevyužil žádný student.

V květnu tedy nastává mimořádný měsíc zkoušek. Z důvodů kolize centrálně vyhlašovaných předmětů mívají studenti krušné období. Téměř všichni dělají českou maturitu a všichni minimálně certifikát z IB English - tyto zkoušky jsou obvykle ve stejný den, navíc se ten den vždy koná ještě i IB Economics. Je třeba si uvědomit, že to na studenty klade nejen nároky časové a psychické, ale též znalostí a „taktické“. Formy a obsah zkoušek se liší, uplatňuje se jiná technika a metodika, student tedy musí „přepnout“ po zkoušce z angličtiny v české maturitě do IB módu a psát zkoušku z IB English jiným způsobem, jinými vyjadřovacími prostředky, jinou formou a strukturou.

Aktuální zprávy

Zprávy České školní inspekce

Pravidelně přichází do Open Gate kontrola z České školní inspekce. Podrobné záznamy o kontrolách v letech 2008, 2010 a 2015 jsou v plném znění k dispozici na webu České školní inspekce ČR.

Závěrečná zpráva z roku 2015 hodnotí Open Gate takto: Silnou stránkou školy jsou kvalitně nastavené řídící procesy a účinný systém profesního rozvoje pedagogů školy. Vedení školy vlastním jednáním modeluje a podporuje prosociální chování žáků. ŠVP jsou realizovány příkladným způsobem. Na nadstandardní úrovni umožňují realizaci vzdělávacích programů i materiální podmínky.

Škola podporuje celkový rozvoj osobnosti každého žáka a kultivuje u žáků svobodné a nezávislé myšlení. Výsledkem účinné podpory žáků jsou nadprůměrné výsledky v průběhu vzdělávání i při jeho ukončování. Motivaci žáků podporuje propracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání. Škola naplňuje kritéria kvalitní školy.