Profil žáka

Jsme zaměřeni na celkový rozvoj osobnosti dítěte zahrnující sociální, fyzické, emocionální a kulturní potřeby.

S ohledem na to je ve školním vzdělávacím programu formulován profil žáka ŽS Open Gate:

PROFIL ŽÁKA ZŠ Open Gate
INQUIRER
hledá a objevuje
- je zvídavý
- vytrvalý v hledání řešení
- rád se učí nové věci
THINKER
kriticky myslí
- přemýšlí o přijímaných informacích
- dokáže vidět věci z více úhlů pohledu
- kriticky a kreativně o nich přemýšlí
- rozhoduje se v řešení konkrétních problémů
COMMUNICATOR
ptá se a odpovídá
- s jistotou vyjadřuje své myšlenky v češtině i angličtině
- dokáže naslouchat názorům druhých (v Čj i Aj)
- rozumí řeči matematických symbolů a umí je používat
RISK-TAKER
nemá strach
- nebojí se vyjádřit myšlenky, názory, postoje, kterým věří, i když ví, že tyto nemusí být přijaty
- nachází nová řešení, nebojí se je prosazovat
- přijímá sebevědomě nové a neznámé situace a role
KNOWLEDGEABLE
zná a umí
- využívá získaných znalostí a dovedností
PRINCIPLED
je zásadový
- má morální hodnoty
- respektuje dohodnutá pravidla
- je poctivý, upřímný
- má smysl pro čestnost a spravedlnost
CARING
je starostlivý
- je citlivý k potřebám a pocitům druhých
- je empatický
- cítí osobní zodpovědnost v pomoci druhým
OPEN-MINDED
je otevřený
- respektuje názory, hodnoty a tradice jednotlivců i skupin
- zkoumá věci z více úhlů pohledu
WELL-BALANCED
je vyrovnaný
- uvědomuje si důležitost fyzické a duševní rovnováhy
- uplatňuje ve svém životě principy této rovnováhy
REFLECTIVE
je schopný reflexe
- hledá poučení v chybách vlastních i druhých lidí
- uvědomuje si své silné I slabé stránky a konstruktivně s nimi pracuje