Systém hodnocení

Využíváme slovního hodnocení, přičemž je kladen důraz na povzbuzení, ocenění a pozitivní přístup. Hodnocení je v souladu s předem stanovenými cíli a s obsahem probrané látky, systematické, efektivní, kriteriální a informuje žáky i rodiče o osobních pokrocích.

V hodnocení jsou stanoveny čtyři hladiny, které ale nelze zaměňovat s klasifikačními stupni. Hodnocení v rámci daných hladin není o porovnávání, ale o individuálních předpokladech a osobním maximu každého žáka. V rámci hladin je také definováno úsilí daného žáka: minimální, průměrné a mimořádné.

Systém hodnocení

Motto hodnocení: Každý tón zní dokonale…

Pravidla

Ve škole se snažíme uplatňovat základní pravidla lidskosti, respektu a slušné komunikace, a to na všech úrovních vztahů, jak vyplývá z následujícího hexagonu:

Pravidla

Základní práva a povinnosti

Open Gate je platformou, kam přicházejí lidé z různých koutů země, s různými zkušenostmi, různého věku, přesvědčení a mohou zde nacházet společnou řeč, porozumění, souznění. Open Gate tak může pozitivně ovlivňovat všechny přicházející, a tak naplňovat slova školní hymny: „Tvá škola otevírá brány k cestám, co vedou výš…“

Každý zde má právo na bezpečné a podnětné prostředí. To klade požadavky na všechny, kteří se na tvorbě klimatu v Open Gate podílí: zaměstnance, žáky, rodiče a další návštěvníky školy.

To podstatné z obecných požadavků na všechny tyto zúčastněné shrnuje následující akronym:

Základní práva a povinnosti

Otevřený

„Naše mysl je jako padák, má smysl jen pokud je otevřená.“ Nezaujatý přístup ke každému, ke každodenním situacím, s touhou hledat nepředpojatá řešení.

Profesionální

Pozitivní, přímý, přátelský. Budování pozitivního prostředí v přímé a přátelské atmosféře patří k profesionalitě každého v Open Gate.

Empatický

Schopnost vcítit se bez předsudků do pocitů, motivů druhého, dívat se na svět z více úhlů pohledu.

Naslouchající

Dynamika „jedním uchem tam a druhým ven“ (ucho – ucho) je vystřídána dynamikou slyším – soucítím (ucho – srdce). Méně mluvme, více naslouchejme.

Gentlemanský

Zdvořilé, etické, pozorné, galantní a příkladné chování a vystupování. Jsme sobě navzájem příklady. Doba vinnetouovských vzorů pominula, negativním vzorům dnešní doby musíme čelit osobním příkladem.

Autentický

Být sám sebou ve světě, který se nás neustále snaží deformovat, je obrovský úspěch. Nejdůležitější dar, který můžeme sobě i celému světu dát, je žít náš skutečný život, být sami sebou, se svými přednostmi i slabostmi. Jedině poctiví, upřímní a spravedliví k sobě samým můžeme být důvěryhodní.

Tolerantní

Aby se každý mohl realizovat, být autentický, musí cítit, že je přijímán, musí se cítit bezpečně. Toho dosáhneme vzájemnou tolerancí, trpělivostí, otevřenou diskuzí a snášenlivostí.

Entuziastický

„Jen ten, kdo sám hoří, může zapalovat.“ Nadšení pro práci, pro studium, pro život… Negativních, stěžujících si a smutných občanů naší země už bylo dost.

Obecná pravidla pro žáky