Učební plán

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Učební plán ZŠ Open Gate naplňuje zásady Školního vzdělávacího programu.

Nízký počet studentů ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů. Kvalitní vyučující uplatňují takové formy vyučování, které rozvíjejí rozumové schopnosti a osobnost. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. To vše vytváří optimální podmínky ke studiu.

Tabulka počtu hodin učebního plánu podle předmětů vyučovaných ve školním vzdělávacím programu.

Vyučovací předmět Ročník
I. II. III. IV. V.
Český jazyk 9 8 8 7 7
Anglický jazyk 2 2 4 5 5
Matematika 4 4 4 5 5
Člověk a jeho svět 3 3 3 3 3
Umění a kultura 1 2 2 2 2
Umění a kultura 1 1 1 1 1
Člověk a zdraví 2 2 2 2 2
Rozšiřující předměty
Anglický klub 5 5 4 3 3


*zeleně označené předměty v anglickém jazyce

Vyučovací předměty uvedené v tabulce nejsou vyučovány výhradně v klasických 45minutových školních hodinách, ale jsou spojovány do ucelených bloků a projektů. Učitelé dodržují týdenní časovou proporci jednotlivých předmětů a zásady hygieny školní práce (přestávky, relaxace atd.). Předměty jsou do jednotlivých bloků rozloženy dle aktuální potřeby konkrétního tématu (vždy ale tak, aby odpovídala týdenní hodinová dotace).

Každodenní vyučování je zahájeno motivačním blokem s názvem ranní oáza. Ta má svůj daný řád, svá pravidla a také své výjimky. Podporuje v žácích čtenářské dovednosti – poslech, vlastní četbu, seznámení s poklady literatury a vlastní tvorbu žáků. Rozvíjí klíčové kompetence a je nosná pro preventivní program pro minimalizaci sociálně patologických jevů. Jednou měsíčně se celá základní škola schází ráno v divadle školy při tzv. Morning Oasis Assembly.

Předměty

Český jazyk

Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. V první třídě zavádíme čtení pomocí genetické metody. Při psaní používáme písmo Comenia Script.

Anglický jazyk

Anglický jazyk je vyučován od prvního ročníku. Při čtení používáme převážně knihy Oxford Reading Tree. Jedná se o systém knih rozdělených do 16 úrovní čtenářských dovedností. Žáci po ukončení 4. ročníku jsou připraveni skládat Cambridge zkoušku KET (Key English Test) a po pátém ročníku PET (Preliminary English Test).

Matematika

Matematiku a její aplikace vyučujeme v konstruktivistickém pojetí podle prof. Milana Hejného. Zvolili jsme tuto metodu, neboť její filozofie “znát neznamená odříkávat, ale především porozumět” odpovídá celkové koncepci našeho školního vzdělávacího programu. Do všech ročníků předmětu jsou integrovány výstupy oblasti Informační a komunikační technologie.

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět je ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání. Je doplněn o některé výstupy oblasti Člověk a svět práce. Předmět má za cíl vést žáka k poznávání a objevování světa, jeho zákonitostí. Prostřednictvím pozorování a pojmenování věcí, jevů a dějů si žáci vytvářejí prvotní ucelený obraz světa, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, učí se rozumět soudobému způsobu života, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko pro budoucnost.

Člověk a jeho svět je nosný pro využívání projektové výuky. Ta se následně prolíná také do ostatních předmětů. První třídy mají naplánovány krátkodobější témata, od třetí třídy se zaměřujeme na jedno celoroční téma. Celoročním tématem pro 3. ročník je „Naší přírodou krok za krokem“, 4. ročník je zaměřen na českou historii, v pátém ročníku čeká žáky „Cesta kolem světa“. Všechna témata vrcholí koncem dubna a následuje oborový závěru školního roku, kdy si každý žák ve spolupráci s učiteli a rodiči vybírá jedno téma (projekt), kterému se chce po zbytek školního roku především v rámci oblasti Člověk a jeho svět intenzivněji věnovat. V závěru roku pak proběhne prezentace každého žáka na dané zvolené téma.

Umění a kultura

Předmět Umění a kultura provází žáky ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání. Je složen z vyučovacích předmětů - hudební a výtvarná výchova a z některých částí Člověk a svět práce. Výuka často probíhá venku a je většinou realizována formou projektů a v jednotlivých blocích. Tento předmět je vyučován dvojjazyčně.

Člověk a zdraví

Vyučovací předmět člověk a zdraví je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Tělesná výchova představuje důležitou formu pohybového učení žáků, je důležitým zdrojem poznatků, činností a námětů pro rekreační a sportovní využití pohybu ve škole i mimo ni. Na naší škole je vyučována ve všech ročnících po dvou hodinách týdně. Od prvního ročníku je jeho pravidelnou součástí také plavecký výcvik.

Rozvrhy

Vzhledem k vyučování v blocích a projektech neobsahuje rozvrh hodin klasické rozdělení na předměty a 45minutové jednotky. V rozvrzích tedy naleznete pouze základní rozdělení bloků na anglický a český.