Výukový program ZŠ

Školní vzdělávací program ZŠ Open Gate pod názvem „OPEN GATE - Otevíráme brány“ respektuje osobnost žáků a jejich individuální potřeby. Je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství a tělovýchovy ČR a s mezinárodně uznávaným programem IB „The Primary Years Programme“ a inspirujeme se také zkušenostmi dalších mezinárodních vzdělávacích systémů.

Brána k poznání

Filozofickým rámcem pro vzdělávací program jsou „brány připravené k otevření“. Hledáme cesty k srdci a duši dítěte a se zaměřením na rozvoj jeho sociálních, fyzických, emocionálních a kulturních potřeb pečujeme o jeho vzdělávání. Podstatný je pro nás všestranný rozvoj osobnosti žáků se zaměřením na jazykový rozvoj.

Žáci se učí pomocí nejmodernějšího vybavení a jsou pro ně připravovány různorodé aktivity v rámci vyučování i mimo něj. Na cestě k poznávání jsou naši žáci již od útlého věku odvážní, ptají se, kriticky myslí, komunikují, mají široký přehled, hledají, tvoří a uplatňují systém hodnot, jsou otevření, vyrovnaní a schopni sebehodnocení. Tímto uvědomělým objevováním nalézají odpovědi na podstatné otázky. Učitel je tím, kdo je na této cestě doprovází. K hodnocení používá slovní hodnocení tak, aby žáci byli pozitivně motivováni k dalšímu sebevzdělání.

Nabízíme také zájmové aktivity rozvíjející tvořivost, tělesnou kondici, vztah k umění, k přírodě i praktickým činnostem. Vzdělávací program ZŠ Open Gate je charakterizován dynamikou „s klíčovými kompetencemi k vědomostem“.

Brána k životu

Vyučování je úzce propojené se skutečným životem. Přechází do života a ze života opět ke vzdělávání, reflektuje tak realitu, není od ní odtažitým nástrojem pro holé předávání informací, ale naopak řeší aktuální otázky dětí a dnešního člověka. Tím skutečně rozvíjí jejich osobnost a připravuje je na roli ve společnosti. Žáci naší ZŠ si mohou věci osahat, zažít je, učí se v souvislostech.

Nedílnou součástí brány k životu je vedení k správnému vztahu k naší planetě, přírodě a reálným ekologickým postojům. Těchto cílů dosahujeme v bohatě vybaveném areálu školy (využíváme zahradní třídu, knihovnu, PC učebnu, odborné učebny, divadlo, hospodářský dvůr s domácími zvířaty, vnitřní bazén a venkovní i krytá sportoviště) volbou pestrých metod výuky (projekty, tematické vyučování, skupinová práce, kritické myšlení, hry).

Brána k jazykům

Prioritou Open Gate je výuka jazyků. Dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti našeho žáka. V základní škole se soustředíme primárně na jazyk mateřský a anglický. Naši žáci se pohybují v mezinárodním prostředí, nejsou ale vytrhováni z českých reálií, učí se českou literaturu, tradice a zvyky. Každodenní rituál „ranní oáza“ podporuje v žácích rozvoj čtenářských dovedností (poslech, vlastní četba, seznámení s literaturou, vlastní tvorba žáků).

Anglický jazyk a některé další předměty jsou vyučovány kompetentními pedagogy již od první třídy ve zvýšené hodinové dotaci. Spolupráce se zahraničními školami jazykové vzdělání prohlubuje. Žáci získávají pozitivní a hluboké zakořenění ve svém mateřském jazyce s širokým rozhledem za hranice.

Brána k sobě

Jednou z priorit naší školy je budovat v žácích vědomí, že každý z nich musí najít své odpovídající místo ve společnosti, svou vlastní, jedinečnou cestu, svůj talent, svůj způsob učení se, své silné stránky. Skrze sebepoznání vedeme žáky k vlastnímu hodnocení a následně k dovednosti sebeřízení.

Tento proces je podporován bezpečným, rodinným a podnětným prostředím, které areál Open Gate nabízí. Prostředí pro vzdělávání a výchovu dětí musí být prosto jakéhokoli ohrožení, mělo by vzbuzovat atmosféru důvěry a podněcovat v dětech zvídavost. Žáci si v průběhu školní docházky vytváří svůj profil – portfolio, v němž mohou sledovat vlastní pokrok a úspěchy.

Brána k lidem

Skrze sebepoznání vedeme naše žáky k objevování cest k druhým lidem – ke svým blízkým, ke spolužákům, zaměstnancům školy a i širší veřejnosti. Pedagogický sbor Open Gate je tvořen kvalifikovanými pedagogy z celého světa. Zaměstnáváme vnímavé a obětavé vychovatele, zdravotnický personál, ostrahu i další kvalifikované nepedagogické pracovníky.

Plánujeme s dětmi charitativní projekty (zpívání v dětských domovech apod.). Jsme otevření v komunikaci s rodiči našich dětí, dalšími jedinci i organizacemi.

Brána k budoucnosti

Skrze otevírání pomyslných bran nalézá žák ZŠ Open Gate také cestu ke své vlastní budoucnosti.

Koncepci vzdělávacího programu shrnuje graficky hexagon ZŠ Open Gate:

brana k budoucnosti

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci Často kladené otázky.