Ochrana soukromí

Společnost OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5, 251 01 Babice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 95491 (dále jen „Škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, žáků, zákonných zástupců žáků a dalších osob, které přijdou se Školou do styku v rámci plnění činností Školy. 

Osobní údaje Škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků). Osobní údaje Škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „Nařízení“). Poskytnuté osobní údaje může Škola použít pouze pro účely vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem Školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává Škola osobní údaje státním orgánům nebo jiným oprávněným osobám (např. údaje o průběhu vzdělávání žáků dle vyhlášky 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, údaje o/z evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a další).

Osobní údaje, které Škola zpracovává v souhlasovém režimu dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. (a) Nařízení, jsou údaje, které mají vymezený přesný účel zpracování, a subjekt údajů k tomuto zpracování dal svůj souhlas. Tento souhlas je svobodným konkrétním jednoznačným projevem vůle, kterým subjekt údajů dává svým prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování jím uvedených osobních údajů. Před udělením souhlasu je subjekt údajů vždy informován o jeho právu tento souhlas kdykoliv odvolat.

Webové stránky www.opengate.cz (dále jen jako „Stránky“) provozuje Škola a Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované přidruženými společnostmi, jako například Nadací The Kellner Family Foundation.

Navštívíte-li naši Stránku poprvé nebo je-li to nezbytné pro využití některé služby, můžeme Vás požádat, abyste se zaregistrovali a abyste nám o sobě poskytli údaje včetně Vašeho jména, adresy, telefonu a čísla faxu, e-mailové adresy a dalších informací umožňujících Vaši identifikaci a kontakt s Vámi.

Aby tyto Stránky správně fungovaly, umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do Vašeho zařízení, tak jako tak činí i většina provozovatelů internetových stránek. Pro účely ochrany soukromí se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie, které mohou při návštěvě internetových stránek automaticky shromažďovat dostupné údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o Vašich aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek. Jednotlivé prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vašem počítači zablokovat. V takovém případě však bude funkcionalita těchto stránek omezena.

Na Školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet buď prostřednictvím datové schránky abvrh5r, emailem na adrese info@opengate.cz nebo poštou na adresu školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice. Výše uvedenými způsoby je možné se na Školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Odpověď na žádost subjektu údajů podává Škola v písemné podobě, a to doporučeným dopisem, zaslaným na adresu subjektu údajů. V případě opakovaných žádostí jednoho subjektu údajů bude tomuto subjektu údajů účtováno 50 Kč za každou opakovanou žádost.

Škola jako orgán veřejné moci a veřejný subjekt zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality a bezpečnosti při zpracování osobních údajů funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence pro ochranu osobních údajů je možné se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností dotazů či stížností v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontakt

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Školy je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

  • e-mailová adresa:    poverenec@opengate.cz
  • telefonní číslo:         +420 702 235 464
  • poštovní adresa:      zasílejte „k rukám Pověřence“ na adresu Na Návsi 5, 251 01 Babice