Etický kodex

Tento etický kodex se vztahuje na všechny fyzické osoby, přímo zaměstnané v rámci Školy nebo jednající jménem nebo v zájmu Školy, a to včetně zaměstnanců agentury práce, zaměstnanců právnické osoby mimo Školu dočasně přidělených k plnění pracovních úkolů v rámci Školy, osob ve vedoucím postavení a (členů) statutárního a kontrolního orgánu Školy.

Etický kodex Školy upravující pravidla, kterými se Škola OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. při výkonu své každodenní činnosti a všechny osoby, na které jeho působnost dopadá, řídí.

Úvodní prohlášení    

Společnost OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na návsi 5, 251 01 Babice, IČO 270 89 941, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95491 (dále jen „Škola“).

Účelem tohoto Etického kodexu Školy je zachytit základní pravidla, kterými se Škola při výkonu své každodenní činnosti řídí, a stanovit jim odpovídající povinnosti Školy a jejích Pracovníků. Etický kodex Školy zároveň nastavuje rámec, v jehož mezích je třeba vykládat všechny ostatní platné a účinné vnitřní předpisy přijaté v rámci Školy.

Etický kodex Školy je závazný jak pro Školu, tak pro všechny její Pracovníky bez výjimky. Etický kodex Školy obsahuje základní zásady a hodnoty, jimiž se Škola řídí a do budoucna má zájem řídit. Škola lpí na dodržování příslušných zásad a hodnot a netoleruje jejich porušování.

Etický kodex Školy nepokrývá a nemůže pokrývat všechna pravidla a všechny situace, které mohou nastat. V otázkách, situacích a vztazích, které Etický kodex Školy výslovně neupravuje, se Škola a její Pracovníci jsou povinni chovat a jednat v souladu s principy a cíli Etického kodexu Školy, právními předpisy, mezinárodními smlouvami, pravidly etiky, morálky a poctivého obchodního styku tak, aby dostáli dobrého jména a pověsti Školy.

Definice

V textu Etického kodexu Školy budou dále používány následující pojmy v uvedených významech:

Compliance oddělení – oddělení Školy, které je kompetentním orgánem pro přijímání a vyhodnocování Podnětů, přičemž konkrétní pověřený Pracovník je Compliance manager;

Corporate Compliance – je soubor nástrojů, jejichž účelem je předcházení protiprávnímu a/nebo neetickému jednání Školy a jejích Pracovníků;

Dotčená osoba – osoba dotčená Podnětem, tj. zejména osoba, která se měla dopustit jednání popsaného v Podnětu nebo se na něm měla v nějakém směru podílet;

Etický e-mail – je e-mail zřízený pro účely přijímání Podnětů, konkrétně e-mail compliance@opengate.cz, jehož adresa je zveřejněna i na webových stránkách www.opengate.cz. Pokud se oznámení týká Compliance managera nebo jemu blízké osoby, je kontaktní adresou e-mail jednatele Školy uveřejněný na webových stránkách Školy;

Etický kodex Školy – etický kodex přijatý na úrovni Školy a dostupný interně v rámci MS Teams a na webových stránkách Školy;

Podnět – oznámení podané oznamovatelem týkající se Porušení Etického kodexu Školy a nasvědčující možné deliktní či trestní odpovědnosti Školy nebo Dotčené osoby, ledaže Compliance oddělení takové oznámení vyhodnotí jako nedůvodné (a tudíž nepřípustné); oznámení týkající se např. běžných provozních záležitostí a stížností Pracovníků a žáků či jejich zákonných zástupců, stížností týkající se ochrany osobních údajů, reklamace zboží nebo služby nespadají do působnosti Corporate Compliance programu a jsou řešeny v tzv. Samostatném režimu, ledaže naplní definici Podnětu dle předchozí věty;

Porušení Etického kodexu Školy – porušení Etického kodexu Školy, a to včetně porušení jakéhokoli aplikovatelného vnitřního předpisu, právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy;

Pracovníci – všechny fyzické osoby, přímo zaměstnané v rámci Školy nebo jednající jménem nebo v zájmu Školy, a to včetně zaměstnanců agentury práce, zaměstnanců právnické osoby mimo Školu dočasně přidělených k plnění pracovních úkolů v rámci Školy, osob ve vedoucím postavení a (členů) statutárního a kontrolního orgánu Školy;

Pravidla vypořádání oznámení dle Etického kodexu Školy – vnitřní předpis Školy, který upravuje pravidla postupu při vnitřním vypořádání oznámení (Podnětů) přijatých dle Etického kodexu Školy;

Samostatný režim – samostatný režim určený pro zpracování podání a poznatků určitého druhu (např. běžné provozní záležitosti a stížnosti Pracovníků a žáků, stížnosti týkající se ochrany osobnách údajů, reklamace zboží nebo služby apod.) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů (jsou-li nějaké) a s běžnou tržní praxí za předpokladu, že veškerá taková podání a poznatky jsou vždy prostřednictvím daného režimu řešeny;

Škola – společnost OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5, 251 01 Babice, IČO 270 89 941, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95491;

Úplatek – jakékoliv přijímání a nabízení neoprávněné výhody, plnění bez právního důvodu nebo jiného neoprávněného plnění, a to bez ohledu na formu a způsob poskytnutí takové výhody či plnění;

Vedoucí – je osoba, která je na jednotlivých stupních řízení oprávněna stanovit a ukládat podřízeným Pracovníkům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny;

Dodržování základních hodnot

Škola striktně dbá na dodržování právních předpisů ve všech oblastech svého působení, v rámci veškeré své činnosti, a to jak navenek ve vztahu k žákům, jejich zákonným zástupcům, jakýmkoliv dalším třetím osobám a orgánům veřejné moci, tak i dovnitř ve vztahu ke svým Pracovníkům.

Pracovníci jsou v rámci každého svého jednání, kde vystupují jménem Školy, v rámci její činnosti nebo v jejím zájmu povinni relevantní právní předpisy dodržovat a svým chováním reprezentovat Školu tak, aby bylo zachováno její dobré jméno i pověst a aby nezavdali o činnosti Školy jakékoliv pochybnosti. Stejně tak i při svých soukromých aktivitách Pracovníci jednají pouze a striktně v souladu se zásadami a hodnotami Etického kodexu Školy, tak aby jejich jednání nijak nepoškodilo Školu, její dobré jméno a pověst.

Škola striktně odsuzuje a odmítá jakoukoliv trestnou činnost či deliktní jednání. Škola a její Pracovníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání nebo jakékoliv činnosti, která by mohla být posouzena jako deliktní z pohledu veřejnoprávních předpisů, tedy zejména jako trestný čin, správní delikt nebo jako přestupek.

V případě jakýchkoliv pochybností stran aplikace právních předpisů na jejich jednání/činnost jsou Pracovníci povinni konzultovat věc se svým Vedoucím, Compliance oddělením nebo vedením Školy.

V rámci zajištění účinné kontroly dodržování Etického kodexu Školy byl zaveden systém, který umožňuje podávat Pracovníkům, žákům a jejím zákonným zástupcům a i třetím osobám Podněty, a to v případě rozhodnutí oznamovatele i anonymně. Škola zpracovává Podněty bez ohledu na osobu oznamovatele i zvolený způsob jejich podání. Podání Podnětu není ze strany Školy nijak sankcionováno. Vědomě nepravdivá či šikanózní oznámení, která oznamovatelé považují za Podněty, ale Škola netoleruje.

Oznámení, které oznamovatel považuje za Podnět, lze podat některým z následujících způsobů:

 • osobní oznámení pověřenému Pracovníkovi Compliance oddělení;
 • Etický e-mail: compliance@opengate.cz;
 • Pokud se oznámení týká Compliance managera nebo jemu blízké osoby, lze oznámení podat na kontaktní e-mail jednatele Školy uveřejněný na webových stránkách Školy.

V případě že Pracovník zjistí nebo má podezření, že došlo, dochází nebo může dojít k Porušení Etického kodexu Školy, které by mohlo vést k poškození reputace Školy nebo deliktní či trestní odpovědnosti Školy nebo Dotčené osoby, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit některým z výše uvedených způsobů. Při plnění této povinnosti by měl Pracovník dbát na to, aby nedošlo k porušení na věc dopadajících právních předpisů, zejména předpisů, které se vztahují k ochraně důvěrných, utajovaných a podobných informací.

Postup při vnitřním vypořádání oznámení (Podnětů) je upraven samostatným interním předpisem, který pro takový postup stanoví podrobná pravidla („Pravidla vypořádání oznámení dle Etického kodexu Školy“). Pravidla vypořádání oznámení dle Etického kodexu Školy představují implementaci pro Školu relevantních pravidel.

Základní zásady

Vztahy s třetími osobami se, nikoliv však výlučně, rozumí vztahy mezi Školou a orgány veřejné moci, obchodními partnery, dodavateli, žáky a jejich zákonnými zástupci, médii a veřejností – tj. jakýkoliv vztah, ve kterém vystupuje Škola nebo Pracovník jménem Školy, v rámci její činnosti nebo v jejím zájmu a jímž je současně dotčena jakákoliv třetí osoba.

Škola netoleruje a striktně odmítá jakoukoli manipulaci výsledků svého hospodaření, a to za jakýmkoliv účelem.

Vztahy s orgány veřejné moci

Škola s orgány veřejné moci spolupracuje korektně a otevřeně. Škola respektuje nezávislost a nestrannost orgánů veřejné moci.

Škola a její Pracovníci se nikdy a v žádném případě nepokouší o nezákonné ovlivňování rozhodnutí a postupu orgánů veřejné moci. Jakékoliv případné snahy v tomto směru Škola zcela odmítá a netoleruje.

Škola a její Pracovníci respektují veškerá pravomocná rozhodnutí a závazné pokyny orgánů veřejné moci.

Škola a její Pracovníci jsou povinni se vyhnout jakémukoliv jednání nebo činnosti, která by mohla zavdat pochybnost o povaze vzájemných vztahů s osobami jednajícími za orgány veřejné moci, a to zejména tam, kde tyto úřední osoby rozhodují o zadávání zakázek orgánem veřejné moci.

Škola a její Pracovníci jsou povinni poskytovat orgánům veřejné moci součinnost vyžadovanou příslušnými právními předpisy a v rozsahu těchto příslušných právních předpisů. V rámci součinnosti podle předcházející věty Škola a její Pracovníci poskytují vždy přesné, pravdivé a aktuální informace a podklady vyžadované orgány veřejné moci.

Obchodní vztahy a činnost Školy

Škola v rámci své činnosti dodržuje veškeré právní předpisy, které na její činnost dopadají.

Škola a Pracovníci v rámci svých jednání s dodavateli a obchodními partnery vždy striktně dodržují příslušné právní předpisy.

Škola a její Pracovníci ve vztazích s dodavateli a obchodními partnery, v rámci své obchodní nebo marketingové činnosti, poskytují toliko pravdivé a přesné informace. Pracovníci jsou zejména povinni poskytovat pravdivé informace o skutečnostech relevantních pro rozhodnutí dodavatele nebo obchodního partnera Školy a nezamlčet žádné rozhodné okolnosti. Ustanovení článku 4.5 (Zveřejňování informací) a článku 7.1 (Ochrana citlivých a důvěrných informací) tímto není dotčeno.

Před realizací jakéhokoliv smluvního vztahu jsou příslušní Pracovníci povinni seznámit se se všemi relevantními právními předpisy a tyto předpisy dodržovat. Příslušní Pracovníci jsou povinni se v rámci svých možností ubezpečit, že dodavatel nebo obchodní partner není zapojen v jakékoliv nelegální činnosti a jeho zdroje a zisky jsou legální. Před realizací smluvního vztahu jsou dále příslušní Pracovníci povinni v rámci svých možností prověřit postoj dodavatele nebo obchodního partnera k dodržování právních předpisů a nastavení jeho kontrolních mechanismů (existenci compliance systému a jeho funkčnost). Za účelem tohoto prověření obchodních partnerů, vyvíjejí Pracovníci veškerou snahu, kterou lze po nich rozumně požadovat, a využívají k tomu všech adekvátních prostředků, které mají k dispozici.

Informace o konkurentech a zákaznících získávají Pracovníci toliko způsobem, který je v souladu s právními předpisy a z legálních zdrojů. Škola a Pracovníci v rámci své činnosti nikdy vědomě neuvádí nepravdivé či zkreslené informace o konkurenčních subjektech, jejich produktech, službách nebo výkonech.

V rámci vstupování do smluvních vztahů s dodavateli a obchodními partnery Škola a její Pracovníci vždy vyvíjejí snahu, aby součástí každého smluvního ujednání byl závazek dodržovat platné a účinné právní předpisy, minimální standard pravidel etiky a morálky a zásady poctivého obchodního styku. Škola za tímto účelem v maximální možné míře využívá vzorová standardizovaná smluvní ujednání. Vzory doporučených standardizovaných smluvních ujednání jsou přílohou Etického kodexu Školy. Zakotvení vzorových standardizovaných smluvních ujednání je z pohledu Školy žádoucí. Je-li to možné, smluvní ujednání s dodavateli a obchodními partnery obsahují i odpovídající sankce (spočívající například v povinnosti nahradit škodu, případně možnosti smluvní vztah s dodavateli a obchodními partnery ukončit) pro případ, že smluvní partner poruší závazek vyplývající z doporučených smluvních ujednání nebo jiných jim obdobných ujednání. Pracovníci uchovávají dokumentaci vztahující se k vyjednávání smluvních podmínek s dodavateli a obchodními partnery Školy.

Prevence korupčního jednání

Škola zcela odmítá jakékoliv přijímání a nabízení neoprávněné výhody, neoprávněného plnění nebo plnění bez právního důvodu, a to bez ohledu na formu a způsob poskytnutí takové výhody či plnění (dále jen „Úplatek“). Za Úplatek je třeba považovat jakékoliv peněžité nebo nepeněžité plnění (poskytované přímo nebo zprostředkovaně), na které není právní nárok, a jehož cílem je zisk nebo udržení smluvního či obdobného vztahu jinak, než prostřednictvím vlastní činnosti a vlastních hospodářských výkonů, nebo ovlivnění obchodního nebo jiného rozhodnutí a/nebo zajištění nějaké jiné neoprávněné výhody.

Pracovníci jsou povinni seznámit se před poskytnutím či přijetím pozvánky, daru či jakéhokoliv jiného plnění (např. úhrady služeb) s příslušnými pravidly právních předpisů, Etického kodexu Školy a vnitřních předpisů (potenciálního) dodavatele/obchodního partnera, pokud jim jsou dostupné, případně s kulturními a společenskými zvyklostmi.

Za Úplatek není považován dar, který je poskytován v souladu s praxí na trhu obvyklou primárně za účelem prezentace či podpory dobrého jména Školy a jehož poskytnutí není protiprávním či neetickým jednáním (tj. není za něj očekávána neoprávněná výhoda nebo neoprávněné plnění – např. květiny, bonboniéry apod. k ukončení školního roku a podobných příležitostech od žáků a jejich zákonných zástupců), a zároveň se jedná o dar, jehož povaha, hodnota a četnost poskytnutí není vzhledem k okolnostem nepřiměřená. Poskytnutí takového daru či třetí osobě v hodnotě nad 5000 Kč (nebo ekvivalentu této částky v cizí měně) však musí být vždy předem písemně schváleno Vedoucím příslušného útvaru Školy a výdaje související s takto poskytnutým darem či jiným plněním musí být vždy zaznamenány, vč. identity příjemce, důvodu a účelu poskytnutí daru tak, aby záznam bylo kdykoliv možno zpětně prověřit. Obdobně Úplatkem není účast na společenské, vzdělávací nebo sportovní akci či jiné plnění (např. úhrada služeb), jsou-li splněny předpoklady popsané výše v tomto odstavci.

Pracovník je povinen oznámit příslušnému Vedoucímu jakýkoliv pokus třetí osoby, který je v rozporu s dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku a který má za cíl ovlivnit činnost Pracovníka, jeho postoj nebo rozhodnutí v rámci Školy. Stejně tak je Pracovník povinen oznámit, že došlo nebo by mohlo dojít k jednání, které svou povahou je korupčním jednáním, a to svému Vedoucímu a Compliance oddělení.

Opatření v rámci boje proti praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz jsou jakékoli kroky mající za cíl skrývání finančních zisků nebo finančních prostředků pocházejících z nelegální činnosti, jimiž je znemožňováno zjištění zdroje těchto zisků nebo prostředků a jejich skutečného vlastníka nebo je měněna povaha těchto zisků nebo prostředků tak, aby budily dojem legálních finančních zisků nebo finančních prostředků.

Škola a její Pracovníci se striktně vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo být považováno za ukrývání, převedení, přechovávání nebo užívání věcí, které by mohly pocházet z trestné činnosti, případně za zastírání nebo ztěžování zjištění jejich původu.

Škola a její Pracovníci striktně dodržují veškeré právní předpisy související s bojem proti praní špinavých peněz, financováním jakýchkoliv nezákonných aktivit, a potíráním terorismu nebo jeho podpory.

Škola obchodně spolupracuje pouze s osobami, jejichž obchodní záměry jsou dle vědomí Školy a jejích Pracovníků financovány z legálních zdrojů. Pracovníci jsou povinni v rámci svých možností ověřovat, zda činnost vybraného obchodního partnera je legální a zda jeho prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Pracovníci za tímto účelem shromažďují a uchovávají dokumenty a informace týkající se obchodních partnerů a realizovaných transakcí.

Při jakémkoliv majetkovém převodu realizovaném Školo v rámci jejího zájmu je příslušný Pracovník povinen řádně označit jak příjemce plnění, tak i účel poskytovaného plnění.

Veškeré majetkové převody prováděné Školou, v rámci její činnosti jsou řádně zaznamenávány v příslušné dokumentaci.

Zveřejňování informací

V případě, že Škola má povinnost zveřejňovat určité informace, činí tak řádně a včas a v souladu s příslušnými právními předpisy nebo smluvními ujednáními. Ostatní informace zveřejňuje Škola při zachování zásady otevřenosti v míře, kterou považuje za vhodnou dané situaci. Škola dbá na to, aby informace, které zveřejňuje, byly vždy přesné, pravdivé a prověřené.

S médii za Školu komunikuje výhradně tiskový mluvčí nebo jím pověření Pracovníci.

Pracovníci nejsou oprávněni samostatně poskytovat jakékoliv informace o Škole médiím, ani takové informace zveřejňovat prostřednictvím jakýchkoliv komunikačních nástrojů vč. sociálních sítí.

O jakémkoliv kontaktování Pracovníka ze strany médií, jehož podstatou je dotaz na poskytnutí informací o Škole nebo její činnosti a spolupráci s obchodními partnery, je příslušný Pracovník povinen informovat Vedoucího nebo přímo tiskového mluvčí.

Základní zásady ve vztazích uvnitř Školy

Vztahy uvnitř Školy se rozumí zejména vztahy Školy a jejích Pracovníků, vztahy mezi Pracovníky a žáky a jejich zákonnými zástupci, a vztahy mezi Pracovníky navzájem.

Škola a její Pracovníci dodržují platné právní a interní předpisy dopadající na vnitřní vztahy ve Škole a vztahy mezi Pracovníky. Škola nepřipouští žádnou formu diskriminace Pracovníků, a to ani pokud jde o přidělování práce a její oceňování. Tyto zásady jsou povinni dodržovat ve svém přístupu k Pracovníkům všichni Vedoucí.

Škola respektuje soukromí svých Pracovníků.

Škola nepřipouští jakoukoliv formu obtěžování, zastrašování, nucenou či nezákonnou práci.

Vedoucí jsou povinni zajistit řádné zaučení a odborné vzdělávání podřízených Pracovníků. Vedoucí jsou povinni zajistit, aby podřízení Pracovníci vnímali význam a důležitost nastaveného compliance systému. Vedoucí v rámci svých možností posilují důvěru svých podřízených Pracovníků ve fungování compliance systému Školy.

Pracovníci maximálně šetří a respektují osobnost a soukromí svých kolegů a vyhýbají se jakýmkoliv střetům. Je nepřípustné vyjadřovat se nevhodně, urážlivě či hanlivě o jiných Pracovnících, nebo je svými verbálními či fyzickými projevy jakkoliv obtěžovat, zastrašovat, ponižovat či urážet.

Pracovníci se snaží plnit své úkoly a povinnosti s maximální zodpovědností a co nejefektivněji. 

Je nepřípustné jakkoliv znevýhodňovat Pracovníky, kteří upozornili na možné porušování pracovně právních, interních nebo jiných právních předpisů, a kteří podali Podnět nebo jakýkoliv návrh na vylepšení činností a postupů Školy.

Závazek Pracovníků vůči žákům, rodičům a veřejnosti

Mezi hlavní závazky Pracovníků, které musí dodržovat, patří zejména:

 • Pracovníci se hlásí k ideálům demokracie a v tomto duchu působí zejména na výchovu žáků.
 • Týmová práce je základem činnosti Školy – vzájemnou spoluprací Škola dosahuje společného úspěchu, který je závislý na míře odpovědnosti a kvalitě práce všech Pracovníků.
 • Pracovníci podporují práva žáků na informace a jsou připraveni je poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.
 • Všichni Pracovníci zachovávají důvěrnost informací o žácích a zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem svého povolání.
 • Pracovníci před žáky nikdy neřeší vnitřní záležitosti Školy.
 • Pracovníci respektují odsouhlasená rozhodnutí. Své výhrady k problémům vyjadřují pouze v interní diskusi.
 • Pracovníci a zejména pedagogičtí Pracovníci jsou morálně bezúhonní a jsou si vědomi skutečnosti, že jejich jednání je vzorem pro žáky.
 • Pedagogičtí Pracovníci přistupují ke svému povolání jako k poslání, spolupracují s kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání žáků.
 • Pedagogičtí Pracovníci rozvíjejí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál žáků.
 • Pracovníci chápou úlohu svého povolání ve smyslu „pomáhající profese“, své postavení nevyužívají k manipulaci ani k soukromému osobnímu prospěchu.
 • Pedagogičtí Pracovníci neupřednostňují žádného žáka, jsou spravedliví a aplikují rovný přístup ke všem žákům.
 • Pracovníci nesmějí zneužívat svého postavení vůči žákům. Nakládají obezřetně s důvěrnými informacemi o žácích a jejich rodině, nikdy jich nepoužívají v neprospěch a znevýhodnění žáka či posílení své pozice.
 • Pracovníci respektují žáka jako svébytnou osobnost a jeho případná další specifika. Pedagogičtí Pracovníci jsou povinni se seznámit s informacemi o specifických výchovně-vzdělávacích potřebách žáků, které vzdělávají. Pedagogičtí Pracovníci mají právo tyto informace požadovat.
 • Pedagogičtí Pracovníci se dále vzdělávají a rozvíjejí své schopnosti. Sebevzdělávání realizují v zájmu svém, žáků resp. Školy. Své poznatky se pedagogický pracovník snaží uplatnit ve výchovně vzdělávacích činnostech ve Škole.
 • Pracovníci si jsou vědomi toho, že neetické chování je nepřijatelné nejen u nich samých, ale i u jejich kolegů; nemají takové chování ignorovat ani tolerovat a takové chování ihned nahlásit Vedoucími nebo Compliance oddělení.
 • Pracovníci uvážlivě sdílí své soukromí a soukromí svých kolegů. Zásadně nesdílí s žáky nebo rodiči osobní a důvěrné informace, které s procesem vzdělávání nesouvisí.
 • Pedagogičtí Pracovníci v rámci vzdělávacího procesu uvádějí zdroje, z nichž čerpali informace pro výuku.
 • Pracovníci mají své vlastní kulturní hodnoty, ale nevnucují je žákům. Při předkládání vlastních myšlenek rozlišují mezi fakty a názory. Vždy by mělo být zřetelně poznat, co je ověřitelná skutečnost a co komentář.
 • Pedagogičtí Pracovníci, kteří se podílejí na procesu navrhování nebo na realizacích žákovských prací a dalších autorských děl, nezneužívají nápadů žáků ve svůj prospěch, neposkytují návrhy třetím osobám či subjektům bez vědomí autorů - žáků. 
 • Pracovníci mají právo na informace o dění ve Škole a mají právo se vyjadřovat ke všem záležitostem týkajícím se chodu Školy resp. navrhovat změny.

Bezpečnost práce

Škola považuje bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků a Pracovníků za svoji prioritu. Škola a Pracovníci dbají na dodržování veškerých právních i vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a důsledně předcházejí vzniku škody a újmy způsobené porušením těchto předpisů. Vedoucí a Pracovníci důsledně eliminují případná rizika spojená s výkonem pracovní činnosti.

Škola přijímá vhodná preventivní bezpečnostní opatření k ochraně zdraví žáků a Pracovníků, jejich funkčnost pravidelně prověřuje a v případě potřeby tato opatření aktualizuje. Za tímto účelem Škola mimo jiné zajišťuje pro Pracovníky vhodná školení, výcviky a přezkoušení týkající se bezpečnosti práce.

Škola přijímá od Pracovníků návrhy na zvýšení úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, tyto zpracovává a vyhodnocuje a v případě jejich opodstatněnosti přijímá na tomto poli příslušná opatření. Návrh podle předcházející věty je oprávněn podat každý Pracovník.

Má-li Pracovník podezření, že došlo k porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce nebo takové porušení hrozí, je povinen oznámit tyto skutečnosti příslušnému Vedoucímu a Compliance oddělení.

Ochrana zájmů Školy, jejich Pracovníků a obchodních partnerů

Škola přijímá vhodná opatření k ochraně veškerých důvěrných interních informací Školy a se získanými údaji o Pracovnících, žácích a jejich zákonných zástupcích, nebo třetích osobách nakládá striktně v souladu s právními předpisy a mezinárodními smlouvami, s maximální opatrností a odpovědností, a to zejména pokud jde o jakoukoliv komunikaci se třetími subjekty.

Škola zachovává mlčenlivost o citlivých a soukromých údajích o svých Pracovnících, žácích a jejich zákonných zástupcích a obchodních partnerech, které v souvislosti se svou činností získala.

Škola přijímá vhodná opatření k ochraně práv Školy vyplývajících z duševního vlastnictví a respektuje autorská práva.

Ochrana citlivých a důvěrných informací

Škola dbá nejen na ochranu citlivých a důvěrných informací o Škole, ale rovněž i na ochranu informací o svých Pracovnících, žácích a jejich zákonných zástupcích, dodavatelích a jiných obchodních partnerech.

Pracovníci dbají na to, aby v rámci své činnosti (zajišťování výuky a chodu Školy) a při řešení obchodních transakcí sdělovali třetím osobám pouze nezbytně nutné a související údaje. Pracovníci dbají na to, aby se součástí komunikace se třetí osobou nebo smluvního vztahu stal závazek třetí osoby zachovat mlčenlivost o sdělených citlivých a důvěrných informacích. Pracovníci dbají na to, aby při své činnosti nezasahovali do jakékoliv komunikace, která jim není určena.

Má-li Pracovník podezření, že došlo k úniku či zneužití citlivých či důvěrných informací, či takový únik nebo zneužití hrozí, je povinen oznámit tyto skutečnosti příslušnému Vedoucímu a Compliance oddělení.

Ochrana osobních údajů

Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje získané Školou o Pracovnících a obchodních partnerech, žácích a jejich zákonných zástupců či jakýchkoli jiných subjektech. Škola a Pracovníci důsledně dodržují veškeré předpisy na ochranu osobních údajů.

Každý Pracovník je povinen důsledně chránit veškeré osobní údaje, s nimiž přijde v rámci své činnosti do styku a poskytnout je výhradně osobám, které jsou k tomu oprávněny dle příslušné právní úpravy či písemného souhlasu dotčené osoby.

Má-li Pracovník podezření, že došlo k úniku či zneužití osobních údajů, či takový únik či zneužití hrozí, je povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně příslušnému Vedoucímu a Compliance oddělení.

Ochrana duševního vlastnictví

Škola i Pracovníci důsledně chrání práva vyplývající z duševního vlastnictví a dodržují veškeré právní předpisy a mezinárodní úmluvy na tuto oblast dopadající.

Všichni Pracovníci jsou povinni chránit práva duševního vlastnictví Školy.

Všichni Pracovníci jsou povinni respektovat autorská práva jiných subjektů a vždy se ujistit, že jsou oprávněni konkrétní dílo užívat.

Má-li Pracovník podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k porušení práv vyplývajících z duševního vlastnictví, je povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně příslušnému Vedoucímu a Compliance oddělení.

Požadavky na Pracovníky; střet zájmů

Škola striktně dbá na to, aby pro ni pracovali toliko kvalitní a důvěryhodní Pracovníci.

Pracovníci, kteří se zabývají personální agendou, a další Pracovníci, kteří se účastní výběru nových Pracovníků, v rámci procesu výběru Pracovníků důsledně a v souladu se zákonnými možnostmi prověřují u zájemců o příslušnou pozici všechny důležité požadavky spojené s obsazovanou pozicí (např. vzdělání, kvalifikace, zkušenosti, absence střetu zájmů).

Střetem zájmů je situace, v níž zájmy Pracovníka jsou v rozporu s povinnostmi Pracovníka (uloženými mu v rámci Školy) nebo v rozporu se zájmy Školy.

Pracovníci se striktně vyhýbají situacím, které by mohly být považovány za střet zájmu. V případě, že střet zájmu hrozí nebo nastane, jsou povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit příslušnému Vedoucímu nebo/a Compliance oddělení.

Ochrana životního prostředí

Je-li to z hlediska konkrétní činnosti Školy relevantní, analyzuje Škola vlivy dané činnosti na životní prostředí a přijímá tomu odpovídající opatření k ochraně životního prostředí. Tato opatření Škola pravidelně aktualizuje.

Škola se snaží využívat pouze postupů a technologií, které jsou pro životní prostředí šetrné.

Pokud Pracovník na pracovišti zaznamená událost, která by mohla mít negativní dopad na životní prostředí, je povinen tuto skutečnosti oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému Vedoucímu nebo/a Compliance oddělení.

Závěrečná ustanovení

Pracovníci jsou pravidelně proškolováni, aby byla zajištěna jejich znalost Corporate Compliance programu. Pracovníci jsou pravidelně testováni ze znalosti Corporate Compliance programu.

Etický kodex Školy je revidován a aktualizován tak, aby odrážel aktuální společenskou potřebu, potřeby Školy i jejích Pracovníků.

Přílohu Etického kodexu Školy tvoří doporučená smluvní ujednání dle čl. 4.2 Etického kodexu Školy.

Toto znění Etického kodexu Školy vstupuje v platnost a účinnost dne 1. září 2021.