Věříme, že každé nadání
si zaslouží rozvíjet

Jsme tu pro budoucí vědce, umělce i třeba techniky. Nabízíme špičkové vzdělání, které studentům dává dostatek prostoru k posilování jejich nadání. Respektujeme osobnost jednotlivce, podporujeme tvořivost a originalitu.

Studium na Open Gate

Do našich tříd chodí jen kolem dvaceti studentů a na některé předměty se dělí do ještě menších skupin. To nám umožňuje vyučovat podle nejnovějších trendů a přistupovat ke každému opravdu individuálně.

Zapojujeme do výuky moderní technologie. Vše vidíme v širších souvislostech, a proto učíme napříč předměty. Bereme studenty jako partnery, kteří dokážou společně s učitelem najít nejlepší cestu k cíli vlastním tempem. Připravujeme naše studenty na život ve velmi rychle se měnícím světě. Je pro nás důležité, že od nás odchází sebevědomí, ohleduplní a zodpovědní lidé, kteří znají svoje silné i slabé stránky. Zajímají se o svět kolem sebe a také o to, jak každý osobně může pomoci udělat z něj lepší místo.

Úvodní slovo

Open Gate je školou, která přistupuje k nadání s otevřenou myslí.

Ve světě vzdělávání jsme unikátní příležitostí pro ty, kteří vyhledávají vysokou úroveň vzdělání a zároveň touží po osobním prostoru, který jim dává možnost rozvíjet se také v dalších oblastech svého zájmu.

V Open Gate studenty povzbuzujeme v nalézání neotřelých řešení, oceňujeme kreativitu, respektujeme individualitu a vytváříme prostředí pro svébytný rozvoj každého jednotlivce. Doprovázíme studenty na cestě k jejich vlastnímu nalézání radosti z nepřeberného množství cest, které jim současný svět nabízí.

Skrze prožívání této různorodosti ve studentech podporujeme toleranci, rozvíjíme sociální zodpovědnost, vedeme je k aktivnímu podílení se na událostech, které je v bezprostředním okolí i z globálního pohledu obklopují. Sdílením každodenních radostí i starostí mezi studenty s rozličným sociálním zázemím budujeme soudržnou komunitu založenou na vzájemném respektu, důvěře a pomoci.

Setkáváme se při nejrůznějších příležitostech, nejen ve výuce, ale také v rámci bohatých mimoškolních aktivit nebo v prostředí školních kolejí, kde jsou studenti během školního roku ubytováni.

Studenti si v naší škole ve spolupráci s učiteli vybírají způsoby, kterými dosahují svých cílů. S použitím nejmodernějších technologií zapojujeme všechny studenty do výuky způsobem, který respektuje jejich osobní učební styl a tempo.

V souladu s principy vzdělávání pro 21. století klademe důraz na všestranný rozvoj našich studentů, v hodnocení zohledňujeme individuální pokrok. Na Open Gate vzděláváme pro budoucnost. V naší každodenní práci neustále zhodnocujeme dopady rozhodnutí na svět kolem nás.

Student je pro nás partnerem a jako takový se svobodně a zodpovědně podílí na formování školy Open Gate a jejího obsahu.

Naše hodnoty

Každý rodič chce to nejlepší pro své děti. My v Open Gate  snažíme být tou nejlepší volbou, když přijde na vzdělávání. Vnímáme totiž každé dítě jako celek. Jako komplexní osobnost s touhami a sny, silnými i slabými stránkami, které pomáháme spojit s jejich nadáním a využít tak potenciál, se kterým přicházejí. Profil studenta vám odhalí, jaké hodnoty škola zastává. 

Inspirací pro tento přehled byl profil studenta IB (International Baccalaureate – mezinárodní maturita) – “Life-long learner” (celoživotní vzdělávání). S popsanými vlastnostmi ale noví studenti přicházet nemusejí. Open Gate je doslova otevřenou příležitostí, kde se hodnoty snažíme ve studentech teprve objevovat a nadále podporovat. Od žádného studenta ani nepožadujeme, aby kombinoval všechny vlastnosti. “Life-long learner” se vzdělává a zlepšuje po celý život, proto víme, že našim studentům se na Open Gate teprve otevírá brána do budoucnosti. 

Přejeme si v nich proto vzbuzovat touhu růst i za branami školy, aby si i nadále přáli dělat svět lepším místem a přinášeli pozitivní změny do společnosti. Níže vám nabízíme vhled do hodnot, se kterými se ztotožňujeme.

Profil studenta

Zvídavý 

Zvídavost je naší přirozeností a díky ní aktivně zkoumáme svět kolem nás a v nás. Učíme se s nadšením samostatně i s druhými. Radost z poznávání si uchováváme celý život.

Přemýšlivý 

Nacházíme si čas k zamyšlení. Kritické a kreativní myšlení využíváme k zodpovědnému řešení nejrůznějších témat.

Komunikačně zdatný 

Komunikaci chápeme jako dialog. Citlivě přizpůsobujeme styl mluveného a psaného sdělení tomu, s kým, proč a o čem komunikujeme. S jistotou se vyjadřujeme ve více jazycích.

Otevřený 

Bráníme se stereotypům a předsudkům. Životy druhých vnímáme bez předpojatosti, nesoudíme je dle vlastních hodnot a zvyků. Jsme tolerantní. A vnímáme, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. Spolupracujeme a s respektem si nasloucháme.

Vyrovnaný 

Pro vnitřní spokojenost vyvažujeme různé stránky našeho života: intelektuální, emocionální i fyzické. Se změnami začínáme u sebe. Vlastní vyrovnaností pozitivně ovlivňujeme své okolí. 

Odvážný 

Přijímáme nejistotu jako součást našeho života. Nebojíme se vystupovat ze své komfortní zóny, abychom zlepšovali sebe i své okolí. Zvažujeme podstupovaná rizika a je-li to potřeba, požádáme o pomoc.

Férový a odpovědný 

Vždy jednáme poctivě, spravedlivě a s úctou k druhým. Jsme odpovědní za důsledky svých činů. Usilujeme o to, aby naše myšlenky a rozhodnutí byly etické, rozumné a morální.

Pečující 

Projevujeme empatii, soucit a úctu. Nezištně pomáháme ostatním a jednáme tak, abychom pozitivně ovlivňovali životy druhých a svět kolem nás.

Schopný sebereflexe 

Uvědomujeme si, že všechny zkušenosti vedou k pochopení, rozvoji a růstu, proto se za chyby nekáráme a učíme se z nich. Známe své silné a slabé stránky. Díky tomu lépe rozumíme, kdo jsme a kým můžeme být. 

Všestranně se vzdělávající  

Vnímáme svět v širších souvislostech. Znalosti a dovednosti si rozšiřujeme napříč různými obory, abychom se vyvarovali jednostrannosti a povrchnosti. Přicházíme s nápady a návrhy na řešení problémů.

Stipendia

Výborné vzdělání má podle nás být dostupné každému, kdo o něj usiluje. Proto máme štědrý stipendijní program od rodinné nadace Kellnerových, díky kterému mohou na našem gymnáziu studovat i děti, kterým nemohou jejich blízcí platit školné. Třeba proto, že žijí v dětských domovech, v náhradní rodinné péči nebo v rodinách s nízkými příjmy. 

Absolventi

Studenti si naši školu vybírají díky dostupnému mezinárodnímu vzdělání, které jim dává možnost velmi dobrého uplatnění v globálním světě. Pokračují ve studiu na zahraničních či českých univerzitách. Zároveň je důležité, že tou dobou jsou z nich sebevědomí, ohleduplní a zodpovědní lidé, kteří znají svoje silné i slabé stránky. Zajímají se o svět kolem sebe a také o to, jak z něj každý osobně může pomoct udělat lepší místo.

Tým vedení školy

Petra Dobešová
ředitelka školy
dobesova@opengate.cz

Seznamte se s Petrou

Ondřej Bílý
zástupce pro gymnázium
bily@opengate.cz

Seznamte se s Ondřejem

Luděk Michalik
zástupce pro gymnázium
michalik@opengate.cz

Seznamte se s Luďkem

Marek Šimoňák
ředitel kolejí
simonak@opengate.cz

Seznamte se s Markem

Marie Zicháčková
zástupkyně pro ZŠ
zichackova@opengate.cz

Seznamte se s Marií

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme kolegu nebo kolegyni, který/á je samostatný/á a nadšený/á pro práci s dětmi a mladými lidmi. Bude se s námi spolupodílet na všestranném rozvoji našich žáků a studentů.

Objevte svět Open Gate

Školní kampus

V Open Gate vedeme studenty ke skutečné všestrannosti a náš kampus jsme navrhovali podle toho. Najdete tu sportovní halu, venkovní hřiště nebo krytý bazén, školní divadlo, hospodářství s koňmi a dalšími zvířaty, nahrávací studio, keramickou a textilní dílnu, truhlárnu, výtvarný ateliér i kuchyňku. 

Studentské koleje

Gymnazistům nabízíme bydlení na školní koleji. Přímo v kampusu školy v Babicích nedaleko Prahy. Můžeme tak přijímat studenty z celé České republiky. Vznikají tady skutečná přátelství na celý život.

Volnočasové aktivity

Nabízíme desítky nejrůznějších kroužků a akademických klubů. Sportovní, kulturní, jazykové i manuální. Pro každého něco.

Poradenské
služby

Studentům i všem ostatním kolem Open Gate nabízíme pomoc psychologů, koučů, terapeutů a dalších odborníků. Téměř každý z nás někdy potřebuje poradit, se školou nebo se životem.

Stravování

Všechna jídla děláme tak, aby byla čerstvá a neztrácela nutriční hodnotu. Děti učíme, že dobře připravené zdravé jídlo je zároveň chutné. Máme rádi pestrost a rozmanitost. Vaříme ze sezónních a místních surovin. Maso a zeleninu odebíráme i od farmářů z okolí.

Školní kampus

Základní škola

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim najít v sobě to nejlepší. Skrze poznání světa i sebe sama jim otevíráme brány k lepšímu životu.

Gymnázium

Učíme, jak bychom se sami chtěli učit. Interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na osobní rozvoj a talent. Připravujeme na českou i mezinárodní maturitu IB.

Stipendia

Díky velkorysým stipendiím Nadace The Kellner Family Foundation dáváme špičkové vzdělání i těm studentům gymnázia, kteří nemohou platit školné.