Podmínky používání

Dříve než začnete využívat webové stránky, přečtěte si pozorně tyto podmínky používání webových stránek (dále jen jako „Podmínky“). Tím, že vstoupíte na tyto webové stránky www. opengate.cz (dále jen „Webové stránky“) a/nebo je začnete využívat, projevujete s níže uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Webové stránky provozuje společnost OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem v Babicích, Na Návsi 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95491, IČ: 27089941, DIČ: CZ27089941, Česká republika (dále jen „společnost OPEN GATE“). Společnost OPEN GATE tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Webové stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Webových stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Webové stránky užívat. Společnost OPEN GATE výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují tyto Podmínky nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové vámi navržené podmínky jsou neplatné a neúčinné.

Užívání obsahu webových stránek

Veškerý obsah na těchto Webových stránkách včetně textů, grafického provedení Webových stránek, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na Webových stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto Webových stránkách (dále jen „obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám, je oprávněna vykonávat pouze společnost OPEN GATE.

Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály, snímky, obrázky nebo texty vystavené společností OPEN GATE na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví svědčící těmto třetím osobám.

Každý uživatel Webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno společnosti OPEN GATE.

Obsah Webových stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, nebude-li v těchto Podmínkách ohledně některé části Obsahu uvedeno jinak.

Obsah Webových stránek nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených níže v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti OPEN GATE nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozím odstavci, (i) Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby); (ii) z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách; (iii) vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Při užívání Webových stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Webových stránek, užívat Webové stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Webových stránek (pokud by některá z částí Webových stránek byla vyčleněna jako neveřejná). Dále jste povinni respektovat autorská práva společnosti OPEN GATE k Webovým stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným společností OPEN GATE na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví; k těmto předmětům duševního vlastnictví nemáte žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti OPEN GATE jakkoliv nakládat.

Omezení odpovědnosti

Obsah na těchto Webových stránkách je určen pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto Webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá společnost OPEN GATE z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto společnost OPEN GATE v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Společnost OPEN GATE vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto Webových stránkách publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení společností OPEN GATE opraveny.

Společnost OPEN GATE nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž společnost OPEN GATE obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje společnost OPEN GATE ohledně Webových stránek, obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem společnost OPEN GATE tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti obsahu a Služeb stránek.

Odkazy

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Stránek třetích osob byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Společnost OPEN GATE nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených webových Stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty ovládajícími společnost OPEN GATE, ovládanými společně se společností OPEN GATE či jinak spojenými se společností OPEN GATE, například webové stránky Nadace The Kellner Family Foundation www.kellnerfoundation.cz (společně dále jen „Přidružené společnosti“ a „Stránky přidružených společností“). Při návštěvě Stránek přidružených společností byste se měli seznámit s jejich podmínkami užití. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že společnost OPEN GATE nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah Stránek přidružených společností, nebude účastníkem žádné transakce týkající se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek přidružených společností a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Příspěvky

Ke dni zprovoznění Webových stránek není možná publikace příspěvků uživatelů Webových stránek. Pokud by následně publikace příspěvků uživatelů na Webových stránkách byla umožněna, pak platí, že přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Webových stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých přispěvateli nenese společnost OPEN GATE odpovědnost.

Prohlášení o dostupnosti

Společnost OPEN GATE prohlašuje, že cílem těchto Webových stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.

Ke dni zprovoznění Webových stránek mají všichni uživatelé umožněn přístup k celému obsahu Webových stránek. Společnost OPEN GATE si však vyhrazuje právo případně omezit přístup k určitým informacím na Webových stránkách (dále jen „chráněné informace“) a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež společnost OPEN GATE případně na Webových stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů. Uživatelům nesplňujícím tato kritéria bude odepřen přístup ke chráněným informacím.

Obsahová stránka Webových stránek je vytvořena HTML 5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3.

Při tvorbě těchto Webových stránek bylo přihlíženo k Metodickému pokynu MVČR vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti), k hlavním normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, ze dne 11. 12. 2008), s důrazem na splnění pravidel úrovně A, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 31. 3. 2005).

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF jsou nabízeny některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Informace o autorovi webu

Webové stránky realizovala a spravuje internetová agentura Breezy. Webové stránky jsou prezentovány na publikačním systému solidpixels.

Závěrečná ustanovení

S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností OPEN GATE a uživatelem sítě internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Shledá-li příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek jako neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.

Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze společnost OPEN GATE. Právní vztahy, které mezi společností OPEN GATE a uživatelem těchto Webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání Webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 25. 5. 2018.

Tyto Podmínky jsou zároveň vyhotoveny v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem Podmínek se aplikuje český text Podmínek.