Akademická a sociální stipendia

Studentům gymnázia nabízíme několik typů stipendií. Sociální stipendium Nadace The Kellner Family Foundation získalo už 343 gymnazistůDalší studenti si sníží školné díky stipendiu akademickému nebo stipendiu za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy. Od školního roku 2020/2021 udělujeme také akademické stipendium studentům 5. ročníku ZŠ Open Gate, pro studium v primě gymnázia v následujícím roce.

Sociální stipendium pro gymnázium

Akademické stipendium pro gymnázium

Stipendium za mimořádný přínos pro gymnázium

Akademické stipendium pro 5. ročník ZŠ

Sociální stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation

Komu stipendium poskytujeme

Studijně nadaným dětem, které složí přijímací zkoušky na naše gymnázium, ale jejich zákonní zástupci by nemohli platit školné. Jsou to hlavně děti z dětských domovů nebo děti v náhradní rodinné péči. Stipendium nadace platí také dětem z rodin s nízkými příjmy.

Sociální stipendium můžou získat studenti přijatí do prvního ročníku, tedy do primy, a také studenti, kteří k nám přestupují ve vyšším ročníku. Nadace v letech 2005 - 2019 přidělila 1 548 ročních sociálních stipendií. 

Sociální stipendium získalo už 343 gymnazistů. Což je zhruba polovina všech našich studentů od založení gymnázia v roce 2005.

Jak velké stipendium bude

To posuzuje správní rada nadace u každého dítěte zvlášť. Závisí na příjmech a majetkových poměrech, ze kterých student přichází. Někteří získají stipendium v plné výši školného, které jim zaplatí všechny studijní náklady. Včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školní uniformy, školních výletů doma i v zahraničí, výměnných pobytů, kroužků, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, knihovny, bazénu a dalšího vyžití ve školním kampusu. Nebo nadace studentům přidělí stipendium nižší, které uhradí poměrnou část nákladů.

Kde najdete formuláře a další nezbytnosti

Podrobnosti o sociálním stipendiu najdete na webu Nadace The Kellner Family Foundation. Důležitý je především termín zaslání žádosti o stipendium a přehled toho, co musí žádost obsahovat.

Termín zaslání žádosti

Potřebné formuláře

Můžete si přečíst i víc o tom, pro koho je stipendium určené

Akademické stipendium pro studenty primy - septimy gymnázia Open Gate

Komu stipendium poskytujeme

Studentům s výjimečnými studijními výsledky, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate. Jsou to studenti, kteří můžou být svým spolužákům tím nejlepším příkladem. Aktivně se zapojují do našich programů veřejně prospěšné činnosti a projektových dnů, kladou si otázky ve škole i mimo školu a staví se čelem ke studijním výzvám. Zkrátka berou svoje vzdělání do vlastních rukou a rozvíjejí naplno svůj potenciál.

O akademické stipendium žádají studenti od primy do septimy. Získat ho můžou samozřejmě opakovaně. Prostě tolikrát, kolikrát si ho zaslouží. Studenty to motivuje, aby své výborné výkony zopakovali i v dalším školním roce.

Všeobecné informace

 • Stipendium může dosáhnout výše až 75 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu. 
 • Cílem poskytování stipendia je podporovat snahu o mimořádné studijní výsledky, píli a veřejně prospěšnou práci. 
 • Požádat o něj mohou studenti od primy do septimy, a to opakovaně po celou dobu svého studia na gymnáziu Open Gate. 
 • Stipendium bude uděleno pouze těm studentům, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate.

Podmínky pro získání stipendia

 • Vynikající studijní výsledky ve všech vyučovacích předmětech. 
 • Žadatel svým chováním prokazuje, že porozuměl etickým principům, které tvoří základ jednání studenta Open Gate, a aktivně je i naplňuje. Dokladem toho bude studentova veřejně prospěšná činnost a práce v programech komunitní činnosti (CS, DofE, CAS apod.). Toto vše musí být zjevné z jeho vystupování a vztahu k lidem v jeho nejbližším okolí, tedy členům komunity, rodičům, učitelům aj.
 • Žadatel prokazuje, že rozumí tomu, proč je třeba stále klást otázky, a v důsledku toho rozvíjí svou kreativitu (např. participací v mezipředmětových aktivitách, aktivním přístupem k výzvám a problémům a zapojováním se do projektových dnů). 

Žádost o stipendium

 • Anglicky/česky psaná esej (personal statement), v níž bude žádost odůvodněna a podpořena podrobnými argumenty ve prospěch žádosti o udělení tohoto stipendia. Tato esej pomůže osvětlit, nakolik zájemce splňuje potřebná kritéria. Esej má prokázat studentovu schopnost sebereflexe, pokud jde o studijní pokroky, úsilí, entuziasmus, loajalitu, přínos do života školy a místní komunity. 
 • Písemné doporučení (letter of recommendation) člena pedagogického sboru.

Termín podání žádostí je každoročně do 15. března.

Žádosti uchazeči zasílají emailem na adresu schramlova@opengate.cz.

Průběh stipendijního řízení

 • O udělení stipendia rozhoduje stipendijní komise.
 • Stipendijní komise pracuje ve složení: ředitelka školy, zástupce ředitele školy, koordinátor/koordinátoři komunitní činnosti a vedoucí poradenského centra. 
 • Komise si může přizvat k řízení kteréhokoli člena pedagogické sboru. 
 • Na základě přijatých žádostí vybere komise ze zájemců užší okruh kandidátů, které pozve k pohovoru.
 • Týden před konáním pohovoru komise vyzve kandidáty k předložení jejich akademického portfolia. 
 • Akademické portfolio je složeno z materiálů poukazujících na akademické úspěchy kandidátů. 
 • Na základě pohovoru komise do tří pracovních dnů navrhne jednateli školy kandidáty na udělení akademického stipendia. 
 • Po schválení seznamu jednatelem školy komise úspěšným kandidátům oznámí udělení akademického stipendia v co nejbližším termínu.

Termín uzavření stipendijního řízení je 15. května.  

Výše stipendia 

 • Celková částka na stipendijní program (počet a výše stipendií) závisí na dostupných financích v každém jednotlivém akademickém roce. 
 • Stipendia budou poskytována v různé procentuální výši dle rozhodnutí stipendijní komise. 

Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy (pro gymnázium)

Komu stipendium poskytujeme

Studentům, kteří jsou pro život školy skutečným přínosem a ztělesňují společenské hodnoty a etické principy, na kterých Open Gate stojí. Jsou to studenti, kteří si uvědomují svou sociální i globální zodpovědnost, zapojují se do našich komunitních programů nebo jiných projektů, ve kterých vzorně reprezentují školu. Zároveň prokazatelně obohacují školní komunitu.

O stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy žádají studenti od primy do septimy. Získat ho můžou samozřejmě opakovaně. Prostě tolikrát, kolikrát si ho zaslouží. Studenty to motivuje, aby se zapojovali do dlouhodobých sociálních projektů.

Všeobecné informace

 • Stipendium může dosáhnout výše až 25 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu.
 • Cílem poskytování stipendia je podporovat snahu o aktivní rozvíjení sociální a globální zodpovědnosti, altruismu a mimořádných kvalit v oblasti profilu studenta Open Gate.
 • Požádat o něj mohou studenti od primy do septimy, a to opakovaně po celou dobu svého studia na gymnáziu Open Gate. Obnovitelnost žádosti má za cíl podporovat zapojení studentů do dlouhodobých projektů s výrazným společenským přínosem. 
 • Stipendium bude uděleno pouze těm studentům, kteří prokáží, že se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate. 

Podmínky pro získání stipendia

 • Žadatel svým smysluplným a soustavným obohacováním života školy a společnosti prokazuje mimořádné kvality v oblasti profilu studenta Open Gate, je ambasadorem žádoucích společenských hodnot a etických principů. Dokladem toho bude studentova veřejně prospěšná činnost a práce v programech komunitní činnosti (DofE, CAS apod.), popř. zapojování se do externích projektů, v rámci kterých školu reprezentuje a obohacuje školní komunitu. 
 • Toto vše musí být mimořádně zjevné z jeho aktivit, vystupování a vztahu k lidem v jeho nejbližším okolí, tedy členům komunity, rodičům, učitelům aj.

Žádost o stipendium

 • Anglicky/česky psaná esej (personal statement), v níž bude žádost odůvodněna a podpořena podrobnými argumenty ve prospěch žádosti o udělení tohoto stipendia. Tato esej pomůže osvětlit, nakolik zájemce splňuje potřebná kritéria. Esej má prokázat studentův přínos komunitě školy, entuziasmus, loajalitu a vysoký morální a etický profil uchazeče.
 • Písemné doporučení (letter of recommendation) člena pedagogického sboru.

Termín podání žádostí je každoročně do 15. března.
Žádosti uchazeči zasílají emailem na adresu schramlova@opengate.cz.

Průběh stipendijního řízení 

 • O udělení stipendia rozhoduje stipendijní komise.
 • Stipendijní komise pracuje ve složení: ředitelka školy, zástupce ředitele školy, koordinátor/koordinátoři komunitní činnosti a vedoucí poradenského centra. 
 • Komise si může přizvat k řízení kteréhokoli člena pedagogické sboru. 
 • Na základě přijatých žádostí vybere komise ze zájemců užší okruh kandidátů, které pozve k pohovoru.
 • Týden před konáním pohovoru komise vyzve kandidáty k předložení jejich portfolia. 
 • Portfolio je složeno z materiálů prokazujících naplnění výše stanovených kritérií. 
 • Na základě pohovoru komise do tří pracovních dnů navrhne jednateli školy kandidáty na udělení Stipendia za mimořádný přínos komunitě školy. 
 • Po schválení seznamu jednatelem školy komise úspěšným kandidátům oznámí udělení stipendia v co nejbližším termínu. 

Termín uzavření stipendijního řízení je 15. května.

Výše stipendia 

Celková částka na stipendijní program (počet a výše stipendií) závisí na dostupných financích v každém jednotlivém akademickém roce.

Akademické stipendium pro žáky 5. ročníku ZŠ Open Gate

Komu stipendium poskytujeme

Toto stipendium je určené pro žáky 5. třídy ZŠ Open Gate, kteří úspěšně vykonali přijímací řízení na osmileté gymnázium Open Gate a mají zájem nastoupit v následujícím školním roce do primy na gymnáziu Open Gate
Každý školní rok obdrží stipendium po splnění níže uvedených podmínek maximálně jeden vybraný žák.

Jaké jsou podmínky pro získání stipendia

Podmínkou je získání minimálně poloviny bodů v každém z níže uvedených kritérií a schválení stipendia komisí. 

 • Umístění v jednotné přijímací zkoušce do 10. místa mezi uchazeči na gymnázium Open Gate (max. 15 bodů)
  1. -  3. místo: 15 bodů
  4. - 6. místo: 10 bodů
  7. - 10. místo: 5 bodů
   
 • Výsledky testů obecných studijních předpokladů: součást přijímacího řízení na gymnázium Open Gate (max. 15 bodů)
  1. - 3. místo ve standardizovaném testu: 15 bodů
  4. - 6. místo ve standardizovaném testu: 10 bodů
  7. - 10. místo ve standardizovaném testu: 5 bodů
   
 • Rozhovor se stipendijní komisí, rozhovor trvá 20 minut (max. 20 bodů)
  V rozhovoru se hodnotí:
  motivace ke studiu (10 bodů)
  předpoklady pro naplnění profilu studenta gymnázia Open Gate, orientace v profilu studenta (10 bodů) 
   
 • Účast a umístění v akademických a talentových soutěžích (max. 15 bodů)
  1. - 3. místo: 15 bodů
  4. - 10. místo: 10 bodů
  11. – 20. místo: 5 bodů
  Účast bez umístění: 2 body
   
 • Studijní výsledky za 4. a 5. třídu (max. 10 bodů)
  průměr známek 1,00 – 10 bodů
  průměr známek do 1,2 – 5 bodů
  ​​​​​​​průměr známek nad 1,2 – 0 bodů

Jak podat žádost o stipendium

O stipendium je potřeba požádat prostřednictvím formuláře dostupného zde, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení na gymnázium.

Jak o udělení stipendia rozhodujeme

 • Kandidáta, který obdrží stipendium, vybírá tříčlenná komise složená ze zástupce zřizovatele, základní školy a gymnázia vždy po ukončení přijímacího řízení na gymnázium.
 • Komise určí termín rozhovoru, který může probíhat osobně, nebo prostřednictvím videokonference.
 • Po schválení seznamu jednatelem školy oznámí komise úspěšnému kandidátovi udělení akademického stipendia v co nejbližším termínu.

Výše stipendia

Stipendium je přidělováno pro studium v primě gymnázia Open Gate, a to ve výši 20 % školného pro první studijní rok.

Závěrečná ustanovení

Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy a akademická stipendia jsou vázána na kritéria, jak je uvedeno výše. Nemohou být nikterak zaměňována za sociální stipendia Nadace The Kellner Family Foundation pro sociálně potřebné studenty gymnázia. Stipendijní program školy Open Gate a sociální stipendia Nadace The Kellner Family Foundation jsou dva rozdílné programy. 

Na přidělení stipendia není právní nárok.