Akademická a sociální stipendia

Studentům gymnázia nabízíme několik typů stipendií. Sociální stipendium Nadace The Kellner Family Foundation získalo už 371 gymnazistůDalší studenti si sníží školné díky stipendiu akademickému nebo stipendiu za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy. Udělujeme také akademické stipendium studentům 5. ročníku ZŠ Open Gate, pro studium v primě gymnázia v následujícím roce.

Sociální stipendium pro gymnázium

Akademické stipendium pro gymnázium

Stipendium za mimořádný přínos pro gymnázium

Akademické stipendium pro 5. ročník ZŠ

Sociální stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation

Komu stipendium poskytujeme

Studijně nadaným dětem, které složí přijímací zkoušky na naše gymnázium, ale jejich zákonní zástupci by nemohli platit školné. Jsou to hlavně děti z dětských domovů nebo děti v náhradní rodinné péči. Stipendium nadace platí také dětem z rodin s nízkými příjmy.

Sociální stipendium můžou získat studenti přijatí do prvního ročníku, tedy do primy, a také studenti, kteří k nám přestupují ve vyšším ročníku. Nadace v letech 2005 - 2021 přidělila 1 745 ročních sociálních stipendií. 

Sociální stipendium získalo už 371 gymnazistů

Jak velké stipendium bude

To posuzuje správní rada nadace u každého dítěte zvlášť. Závisí na příjmech a majetkových poměrech, ze kterých student přichází. Někteří získají stipendium v plné výši školného, které jim zaplatí všechny studijní náklady. Včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školní uniformy, školních výletů doma i v zahraničí, výměnných pobytů, kroužků, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, knihovny, bazénu a dalšího vyžití ve školním kampusu. Nebo nadace studentům přidělí stipendium nižší, které uhradí poměrnou část nákladů.

Kde najdete formuláře a další nezbytnosti

Podrobnosti o sociálním stipendiu najdete na webu Nadace The Kellner Family Foundation. Důležitý je především termín zaslání žádosti o stipendium a přehled toho, co musí žádost obsahovat.

Termín zaslání žádosti

Potřebné formuláře

Můžete si přečíst i víc o tom, pro koho je stipendium určené

Akademické stipendium | Gymnázium

Program adademických stipendií (Stipendijní program gymnázia) zahrnuje 3 druhy stipendií. Od roku 2012/2013 udělujeme vybraným studentům Akademické stipendium, od roku 2017/2018 Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy. Od školního roku 2020/2021 udělujeme také Akademické stipendium určené studentům 5. ročníku ZŠ. Stipendium se uděluje vždy na následující školní rok.

Akademické stipendium pro studenty primy - septimy gymnázia Open Gate

Komu stipendium poskytujeme

Studentům s výjimečnými studijními výsledky, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate. Jsou to studenti, kteří můžou být svým spolužákům tím nejlepším příkladem. Aktivně se zapojují do našich programů veřejně prospěšné činnosti a projektových dnů, kladou si otázky ve škole i mimo školu a staví se čelem ke studijním výzvám. Zkrátka berou svoje vzdělání do vlastních rukou a rozvíjejí naplno svůj potenciál.

O akademické stipendium žádají studenti od primy do septimy. Získat ho můžou samozřejmě opakovaně. Prostě tolikrát, kolikrát si ho zaslouží. Studenty to motivuje, aby své výborné výkony zopakovali i v dalším školním roce.

Všeobecné informace

 1. Cílem poskytování stipendia je podporovat snahu o mimořádné studijní výsledky, píli a veřejně prospěšnou práci.
 2. Stipendium bude uděleno pouze těm studentům, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Školy.
 3. Požádat o něj mohou studenti od primy do septimy, a to opakovaně po celou dobu svého studia na gymnáziu.
 4. Stipendium může dosáhnout výše až 75 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu.

Podmínky pro získání stipendia

 1. Student dosahuje vynikajících studijních výsledků ve všech vyučovacích předmětech.
 2. Žadatel svým chováním prokazuje, že porozuměl etickým principům, které tvoří základ jednání studenta Školy, a aktivně je i naplňuje.
 3. Student vykazuje aktivní zapojení a přínos v oblasti dobrovolnictví (Community Service).
 4. Žadatel pravidelně reprezentuje Školu svou účastí v soutěžích.
 5. Student umí prokázat svou motivaci k získání stipendia.

Žádost o stipendium

 1. O stipendium uchazeč požádá prostřednictvím přihlašovacího formuláře
 2. Student požádá e-mailem svého třídního učitele a jednoho dalšího pedagogického pracovníka (v případě kolejních studentů, vychovatele, v případě denních studentů učitele angličtiny, popř. učitele ČJ je-li učitel AJ a třídní učitel tatáž osoba) o vyplnění online dotazníku, který mapuje soulad profilu uchazeče o stipendium s profilem studenta Školy. Kopie e-mailových žádostí nahraje do přihlašovacího formuláře.
 3. Student požádá emailem Koordinátora Community Service Kristýnu Procházkovou o vyplnění online dotazníku, který vyhodnotí studentovo zapojení v rámci dobrovolnictví. Kopii e-mailové žádosti nahraje do přihlašovacího formuláře.
 4. Student prostřednictvím souboru nahraného do přihlašovacího formuláře prokáže svou aktivní účast v soutěžích za poslední dva školní roky.
 5. Student nahraje do přihlašovacího formuláře motivační dopis, ve kterém zdůvodní svoji motivaci k získání stipendia. Písemné vyjádření dává studentovi také prostor k sebereflexi, pokud jde o studijní pokroky, úsilí, přínos do života Školy a místní komunity.
 6. Žadateli bude sekretariátem Školy vypočítán procentuální průměr z posledního vysvědčení, tedy z prvního pololetí daného roku.
 7. Termín podání žádostí je každoročně do 15. března.

Průběh stipendijního řízení

 1. Nahráním všech výše zmíněných dokumentů postupují žadatelé do prvního kola výběrového řízení.
 2. V prvním kole výběrového řízení se žádosti vyhodnocují podle následujícího klíče:
  • Studijní výsledky v pololetí – váha 55 %
  • Soulad s profilem studenta – váha 20 %
  • Účast v soutěžích – váha 10 %
  • Zapojení do dobrovolnictví/Community Service – váha 10 %
  • Motivační dopis – váha 5 %
 3. Na základě přijatých žádostí vybere komise ze zájemců užší okruh kandidátů postupující do druhého kola výběrového řízení, kteří jsou následně pozváni k pohovoru.
 4. V druhém kole výběrového řízení se žádosti vyhodnocují podle následujícího klíče:
  • Výsledek 1. kola – váha 75 %
  • Ústní pohovor – váha 25 %

Stipendijní komise

 1. O udělení stipendia rozhoduje stipendijní komise.
 2. Stipendijní komise pracuje ve složení: ředitel školy, zástupce ředitele školy, koordinátor komunitní dobrovolnické činnosti a vedoucí Poradenského centra.
 3. Komise si může přizvat k řízení jednatele školy nebo kteréhokoli z členů pedagogického sboru.

Vyhodnocení výběrového řízení

 1. Na základě pohovorů komise do tří pracovních dnů navrhne jednateli školy kandidáty na udělení akademického stipendia.
 2. Po schválení seznamu jednatelem školy komise úspěšným kandidátům individuálně oznámí do 5 pracovních dní udělení akademického stipendia.
 3. Termín uzavření stipendijního řízení je 15. května
 4. Celková částka na stipendijní program (počet a výše stipendií) závisí na dostupných financích v každém jednotlivém akademickém roce.
 5. Stipendia budou poskytována v různé procentuální výši dle rozhodnutí stipendijní komise.

Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy (pro gymnázium)

Komu stipendium poskytujeme

Studentům, kteří jsou pro život školy skutečným přínosem a ztělesňují společenské hodnoty a etické principy, na kterých Open Gate stojí. Jsou to studenti, kteří si uvědomují svou sociální i globální zodpovědnost, zapojují se do našich komunitních programů nebo jiných projektů, ve kterých vzorně reprezentují školu. Zároveň prokazatelně obohacují školní komunitu.

O stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy žádají studenti od primy do septimy. Získat ho můžou samozřejmě opakovaně. Prostě tolikrát, kolikrát si ho zaslouží. Studenty to motivuje, aby se zapojovali do dlouhodobých sociálních projektů.

Všeobecné informace

 1. Cílem poskytování stipendia je podporovat snahu o aktivní rozvíjení sociálního a globálního zapojení a aktivismu, altruismu a mimořádných kvalit v oblasti profilu studenta Školy.
 2. Stipendium bude uděleno pouze těm studentům, kteří prokáží, že se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Školy.
 3. Požádat o něj mohou studenti od primy do septimy, a to opakovaně po celou dobu svého studia na gymnáziu. Obnovitelnost žádosti má za cíl podporovat zapojení studentů do dlouhodobých projektů s výrazným společenským přínosem. Stipendium může dosáhnout výše až 25 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu.

 Podmínky pro získání stipendia

 • Student dosahuje vynikajících studijních výsledků ve všech vyučovacích předmětech.
 • Žadatel svým chováním prokazuje, že porozuměl etickým principům, které tvoří základ jednání studenta Školy, a aktivně je i naplňuje.
 • Student vykazuje aktivní zapojení a přínos v oblasti dobrovolnictví (Community Service) či Duke of Edinburgh Award program (DofE).
 • Žadatel reprezentuje Školu svou účastí v soutěžích.
 • Student umí prokázat svou motivaci k získání stipendia.

Žádost o stipendium

 1. O stipendium uchazeč požádá prostřednictvím přihlašovacího formuláře
 2. Student požádá e-mailem svého třídního učitele a jednoho dalšího pedagogického pracovníka (v případě kolejních studentů, vychovatele, v případě denních studentů učitele angličtiny, popř. učitele ČJ je-li učitel AJ a třídní učitel tatáž osoba) o vyplnění online dotazníku, který mapuje soulad profilu uchazeče o stipendium s profilem studenta Školy. Kopie e-mailových žádostí nahraje do přihlašovacího formuláře.
 3. Student požádá emailem Koordinátora Community Service Kristýnu Procházkovou o vyplnění online dotazníku, který vyhodnotí studentovo zapojení v rámci dobrovolnictví. Kopii e-mailové žádosti nahraje do přihlašovacího formuláře.
 4. Student prostřednictvím souboru nahraného do přihlašovacího formuláře prokáže svou aktivní účast v soutěžích za poslední dva školní roky.
 5. Student nahraje do přihlašovacího formuláře motivační dopis, ve kterém zdůvodní svoji motivaci k získání stipendia. Písemné vyjádření dává studentovi také prostor k sebereflexi, pokud jde o studijní pokroky, úsilí, přínos do života Školy a místní komunity.
 6. Žadateli bude sekretariátem školy vypočítán procentuální průměr z posledního vysvědčení, tedy z prvního pololetí daného roku.
 7. Termín podání žádostí je každoročně do 15. března.

Průběh stipendijního řízení

 1. Předložením všech výše zmíněných dokumentů postupují žadatelé do prvního kola výběrového řízení.
 2. V prvním kole výběrového řízení se žádosti vyhodnocují podle následujícího klíče:
  1. Zapojení do dobrovolnictví a DofE – váha 55%
  2. Soulad s profilem studenta školy – váha 20%
  3. Studijní výsledky v pololetí – váha 10%
  4. Účast v soutěžích a reprezentace na mimoškolních akcích – váha 10%
  5. Motivační dopis – váha 5%
 3. Na základě přijatých žádostí vybere komise ze zájemců kandidáty postupující do druhého kola výběrového řízení, kteří jsou následně pozváni k pohovoru.
 4. V druhém kole výběrového řízení se žádosti vyhodnocují podle následujícího klíče:
  1. Výsledek 1. kola – váha 75%
  2. Ústní pohovor – váha 25%

Stipendijní komise

 1. O udělení stipendia rozhoduje stipendijní komise.
 2. Stipendijní komise pracuje ve složení: ředitel školy, zástupce ředitele školy, koordinátor komunitní dobrovolnické činnosti a vedoucí Poradenského centra.
 3. Komise si může přizvat k řízení jednatele školy nebo kteréhokoli z členů pedagogického sboru.

Vyhodnocení výběrového řízení

 1. Na základě pohovorů komise do tří pracovních dnů navrhne jednateli školy kandidáty na udělení stipendia za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy.
 2. Po schválení seznamu jednatelem školy komise do 5 pracovních dní úspěšným kandidátům individuálně oznámí udělení akademického stipendia.
 3. Termín uzavření stipendijního řízení je 15. května

Výše stipendia

 1. Celková částka na stipendijní program (počet a výše stipendií) závisí na dostupných financích v každém jednotlivém akademickém roce
 2. Stipendia budou poskytována v různé procentuální výši dle rozhodnutí stipendijní komise.

Akademické stipendium pro žáky 5. ročníku ZŠ Open Gate

Komu stipendium poskytujeme

Toto stipendium je určené pro žáky 5. třídy ZŠ Open Gate, kteří úspěšně vykonali přijímací řízení na osmileté gymnázium Open Gate a mají zájem nastoupit v následujícím školním roce do primy na gymnáziu Open Gate
Každý školní rok obdrží stipendium po splnění níže uvedených podmínek maximálně jeden vybraný žák.

Jaké jsou podmínky pro získání stipendia

Podmínkou je získání minimálně poloviny bodů z celkového  počtu bodů všech kritérií a schválení stipendia komisí. 

 • Umístění v jednotné přijímací zkoušce do 10. místa mezi uchazeči na gymnázium Open Gate (max. 15 bodů)
  1. -  3. místo: 15 bodů
  4. - 6. místo: 10 bodů
  7. - 10. místo: 5 bodů
   
 • Výsledky testů obecných studijních předpokladů: součást přijímacího řízení na gymnázium Open Gate (max. 15 bodů)
  1. - 3. místo ve standardizovaném testu: 15 bodů
  4. - 6. místo ve standardizovaném testu: 10 bodů
  7. - 10. místo ve standardizovaném testu: 5 bodů
   
 • Rozhovor se stipendijní komisí, rozhovor trvá 20 minut (max. 20 bodů)
  V rozhovoru se hodnotí:
  motivace ke studiu (10 bodů)
  předpoklady pro naplnění profilu studenta gymnázia Open Gate, orientace v profilu studenta (10 bodů) 
   
 • Účast a umístění v akademických a talentových soutěžích (max. 15 bodů)
  1. - 3. místo: 15 bodů
  4. - 10. místo: 10 bodů
  11. – 20. místo: 5 bodů
  Účast bez umístění: 2 body
   
 • Studijní výsledky za 4. a 5. třídu (max. 10 bodů)
  průměr známek 1,00 – 10 bodů
  průměr známek do 1,2 – 5 bodů
  průměr známek nad 1,2 – 0 bodů

Jak podat žádost o stipendium

O stipendium je potřeba požádat prostřednictvím formuláře dostupného zde, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení na gymnázium.
(Jelikož je stipendium určené výhradně pro žáky 5. třídy ZŠ Open Gate, kteří úspěšně vykonali přijímací řízení na osmileté gymnázium Open Gate a mají zájem nastoupit v následujícím školním roce do primy na gymnáziu Open Gate, formulář mohou vyplnit jen žáci s platnou emailovou adresou školy.)

Jak o udělení stipendia rozhodujeme

 • Kandidáta, který obdrží stipendium, vybírá dvoučlenná komise složená ze zástupce ředitele pro ZŠ a ředitele Školy a vždy po ukončení přijímacího řízení na Gymnázium.
 • Komise určí termín rozhovoru, který může probíhat osobně, nebo prostřednictvím videokonference.
 • Po schválení seznamu ředitelem Školy oznámí komise úspěšnému kandidátovi udělení akademického stipendia v co nejbližším termínu.

Výše stipendia

Stipendium je přidělováno pro studium v primě gymnázia Open Gate, a to ve výši 20 % školného pro první studijní rok.

Závěrečná ustanovení

Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy a akademická stipendia jsou vázána na kritéria, jak je uvedeno výše. Nemohou být nikterak zaměňována za sociální stipendia Nadace The Kellner Family Foundation pro sociálně potřebné studenty gymnázia. Stipendijní program školy Open Gate a sociální stipendia Nadace The Kellner Family Foundation jsou dva rozdílné programy. 

Na přidělení stipendia není právní nárok.