Stipendia

Studentům gymnázia nabízíme několik typů stipendií. Sociální stipendium Nadace The Kellner Family Foundation získalo už 342 gymnazistůDalší studenti si sníží školné díky stipendiu akademickému nebo stipendiu za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy.

Sociální stipendium

Akademické stipendium

Stipendium za mimořádný přínos

Sociální stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation

Komu stipendium poskytujeme

Studijně nadaným dětem, které složí přijímací zkoušky na naše gymnázium, ale jejich zákonní zástupci by nemohli platit školné. Jsou to hlavně děti z dětských domovů nebo děti v náhradní rodinné péči. Stipendium nadace platí také dětem z rodin s nízkými příjmy.

Sociální stipendium můžou získat studenti přijatí do prvního ročníku, tedy do primy, a také studenti, kteří k nám přestupují ve vyšším ročníku.

Sociální stipendium zatím získalo 342 gymnazistů. Což je zhruba polovina všech našich studentů od založení gymnázia v roce 2005.

Jak velké stipendium bude

To posuzuje správní rada nadace u každého dítěte zvlášť. Závisí na příjmech a majetkových poměrech, ze kterých student přichází. Někteří získají stipendium v plné výši školného, které jim zaplatí všechny studijní náklady. Včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školní uniformy, školních výletů doma i v zahraničí, výměnných pobytů, kroužků, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, knihovny, bazénu a dalšího vyžití ve školním kampusu. Nebo nadace studentům přidělí stipendium nižší, které uhradí poměrnou část nákladů.

Kde najdete formuláře a další nezbytnosti

Podrobnosti o sociálním stipendiu najdete na webu Nadace The Kellner Family Foundation. Důležitý je především termín zaslání žádosti o stipendium a přehled toho, co musí žádost obsahovat.

Termín zaslání žádosti

Potřebné formuláře

Můžete si přečíst i víc o tom, pro koho je stipendium určené

Akademické stipendium

Komu stipendium poskytujeme

Studentům s výjimečnými studijními výsledky, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate. Jsou to studenti, kteří můžou být svým spolužákům tím nejlepším příkladem. Aktivně se zapojují do našich programů veřejně prospěšné činnosti a projektových dnů, kladou si otázky ve škole i mimo školu a staví se čelem ke studijním výzvám. Zkrátka berou svoje vzdělání do vlastních rukou a rozvíjejí naplno svůj potenciál.

O akademické stipendium žádají studenti od primy do septimy. Získat ho můžou samozřejmě opakovaně. Prostě tolikrát, kolikrát si ho zaslouží. Studenty to motivuje, aby své výborné výkony zopakovali i v dalším školním roce.

Jak velké stipendium bude

Akademické stipendium studentům zaplatí 25 %, 50 % nebo 75 % celkového ročního školného. Kolik stipendií udělíme a v jaké výši závisí vždycky na tom, kolik na ně máme peněz. V každém akademickém roce to může být jinak.

Jak o stipendium zažádat

Student sepíše esej v českém nebo anglickém jazyce, ve které podrobně vysvětlí, proč si stipendium zaslouží. Zhodnotí svoje studijní pokroky, úsilí a přínos životu školy i naší komunitě. K eseji přiloží ještě písemné doporučení člena pedagogického sboru

Esej s doporučením nám student pošle mailem na adresu schramlova@opengate.cz. Stihnout to musí do 15. března.

Jak o udělení stipendia rozhodujeme

Každý rok žádosti o stipendia posuzuje komise ve složení: ředitelka školy, zástupce ředitele školy, koordinátor/koordinátoři komunitní činnosti a vedoucí Poradenského centra. K posouzení žádosti si samozřejmě může přizvat kteréhokoli dalšího člena pedagogické sboru.

Ze zájemců o stipendium komise vybere studenty, které pozve do druhého kola k osobnímu setkání. Ve druhém kole studenti komisi předkládají takzvané akademické portfolium, tedy materiály, kterými prezentují své akademické úspěchy.

Jak jsme o žádosti rozhodli se studenti dozvědí vždycky do 15. května.

Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy

Komu stipendium poskytujeme

Studentům, kteří jsou pro život školy skutečným přínosem a ztělesňují společenské hodnoty a etické principy, na kterých Open Gate stojí. Jsou to studenti, kteří si uvědomují svou sociální i globální zodpovědnost, zapojují se do našich komunitních programů nebo jiných projektů, ve kterých vzorně reprezentují školu. Zároveň prokazatelně obohacují školní komunitu.

O stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy žádají studenti od primy do septimy. Získat ho můžou samozřejmě opakovaně. Prostě tolikrát, kolikrát si ho zaslouží. Studenty to motivuje, aby se zapojovali do dlouhodobých sociálních projektů.

Jak velké stipendium bude

Stipendium za mimořádný přínos studentům zaplatí 25 % celkového ročního školného. Kolik stipendií udělíme závisí vždycky na tom, kolik na ně máme peněz. V každém akademickém roce to může být jinak.

Jak o stipendium zažádat

Student sepíše esej v českém nebo anglickém jazyce, ve které podrobně vysvětlí, proč si stipendium zaslouží. Zhodnotí svůj přínos komunitě školy a zapojení do sociálně prospěšných projektů. K eseji přiloží ještě písemné doporučení člena pedagogického sboru.

Esej s doporučením nám student pošle mailem na adresu schramlova@opengate.cz. Stihnout to musí do 15. března.

Jak o udělení stipendia rozhodujeme

Každý rok žádosti o stipendia posuzuje komise ve složení: ředitelka školy, zástupce ředitele školy, koordinátor/koordinátoři komunitní činnosti a vedoucí Poradenského centra. K posouzení žádosti si samozřejmě může přizvat kteréhokoli dalšího člena pedagogické sboru.

Ze zájemců o stipendium komise vybere studenty, které pozve do druhého kola k osobnímu setkání. Ve druhém kole studenti komisi předkládají portfolium, kterým prezentují svůj přínos škole a společnosti.

Jak jsme o žádosti rozhodli se studenti dozvědí vždycky do 15. května.