Poradenské služby

Poradenské služby ve škole jsou v různých podobách poskytovány již od samotného založení Open Gate. Řídíme se platnou českou legislativou; hlavním cílem Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je vedle péče o žáky a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami rovněž koordinace rozvoje jejich talentu a nadání.

Jsme připraveni pomoci studentům a jejich zákonným zástupcům zvládat nároky na studium na naší škole, zvládání zátěže a případného stresu. Od počátku existence školy je důležitou součástí poradenství v souvislosti s volbou další studijního či profesního směřování, ale i poradenství při řešení jakýchkoliv osobních, vztahových nebo rodinných obtíží.

V našem ŠPP momentálně působí školní psycholog, dva výchovní poradci, školní metodik prevence, dva školní speciální pedagogové a dva kariérní poradci.

Naším cílem je nabízet a v případě zájmu poskytovat profesionální, bezpečnou, diskrétní a důvěryhodnou poradenskou službu, která je současně efektivní a vede k řešení aktuálních problémů. Činnost pracovníků ŠPP je vázána zákonnými normami a profesními etickými kodexy. Služby ŠPP nabízíme jako možnost, je jen volbou žáků a zákonných zástupců, zda ji využijí.

Výhodou ŠPP je dobrá znalost vnitřního prostředí školy, těsná vazba na pedagogický sbor i na vedení školy a blízkost studentům i jejich případným potížím. Nemalou výhodou je ale umístění ŠPP a ŠPZ (Školního poradenského zařízení) mimo hlavní budovy gymnázia i základní školy.

Když je třeba, máme nastavenou efektivní spolupráci s externími odborníky v oblasti péče o duševní zdraví.

Veškerá poskytované služby ŠPP jsou poskytovány bezplatně.

Služby ŠPP Open Gate

 • konzultační a poradenské služby žákům i studentům základní školy a gymnázia, jejich zákonným zástupcům, učitelům, vychovatelům a ostatním zaměstnancům školy

 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

 • péče o žáky talentované a nadané

 • efektivní předcházení školní neúspěšnosti

 • řešení případných studijních nebo výchovných problémů

 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)

 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí, s odlišným mateřským jazykem a s odlišnými životními podmínkami

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci

 • prevence rizikových forem chování

 • pomoc při řešení mimořádných situací

 • metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

 • sociální poradenství

 • kariérové poradenství

 • vztahové a osobnostní poradenství

 • psychologická a terapeutická podpora

Tým poradenských služeb

Juchová Monika

Juchová Monika
vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně a speciální pedagožka pro gymnázium, logopedka pro gymnázium a ZŠ, metodik prevence pro ZŠ

juchova@opengate.cz
Celý profil
Andrés Eva

Andrés Eva
Terapeutka

andres@opengate.cz
Celý profil
Bílková Petra

Bílková Petra
psycholožka pro ZŠ, gymnázium a Pedagogicko-psychologickou poradnu

bilkova@opengate.cz
Celý profil
Červený Stanislav

Červený Stanislav
učitel a výchovný poradce pro ZŠ

cerveny@opengate.cz
Celý profil
Hampejsová Jiřina

Hampejsová Jiřina
učitelka českého jazyka pro studenty s OMJ, asistentka pedagoga – Learning support centre, metodička prevence pro gymnázium a Pedagogicko-psychologickou poradnu

hampejsova@opengate.cz
Celý profil
Hemer Lucie

Hemer Lucie
speciální pedagožka pro Pedagogicko-psychologickou poradnu

hemer@opengate.cz
Celý profil
Henslová Irena

Henslová Irena
asistenka pedagoga pro gymnázium, vedoucí knihovny

henslova@opengate.cz
Celý profil
Keharová Hana

Keharová Hana
asistentka pedagoga pro gymnázium

keharova@opengate.cz
Celý profil
Lees Jenny

Lees Jenny
kariérní a vysokoškolský poradce

lees@opengate.cz
Celý profil
Matoušková Tereza

Matoušková Tereza
Koordinátor vzdělávacích projektů

matouskova@opengate.cz
Celý profil
Priknerová Petra

Priknerová Petra
speciální pedagožka pro ZŠ

priknerova@opengate.cz
Celý profil
Procházková Kristýna

Procházková Kristýna
koordinátorka Community Service, koordinátorka CAS a EE, kariérní poradce

prochazkova@opengate.cz
Celý profil
Vítková Pavla

Vítková Pavla
učitelka češtiny a koordinátorka sítě na podporu talentu a nadání

vitkova@opengate.cz
Celý profil