Zápis

16. dubna 2021                                                                                                                                                                                                 OG/ZŠ/286/2021

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
 

Ředitel OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5, 251 01 Babice, IČO: 27089941 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Open Gate od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1

5

7

14

16

18

22

25

31

32

34

37

44

52

53

58

65

69

70

83

91

Přijatým dětem srdečně blahopřejeme! Jejich zákonné zástupce budeme neprodleně kontaktovat prostřednictvím emailu.

Všem dětem přejeme, aby zažívaly radost z poznávání a objevování světa kolem nás a aby se každý den do školy těšily.

Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy

Č.j. OG/ZŠ/175/2021

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 do Základní školy Open Gate zřizované OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice, proběhne v termínu od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021.

Do prvního ročníku bude přijato 21 žáků. Zápis proběhne v českém jazyce.

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijetí do Základní školy Open Gate pro školní rok 2021/2022:

 1. Formální část (splnění zákonných předpokladů)
 2. Motivační část
 1. Motivační dopis; zákonní zástupci ve stanoveném termínu zašlou níže specifikovaný motivační dopis (5 bodů)
 2. zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy (max. 80 bodů)
 3. motivace dítěte ve vztahu k učení
 4. sourozenec uchazeče je žákem základní školy nebo gymnázia Open Gate (10 bodů).

Průběh zápisu je rozdělen do dvou částí – formální a motivační. Formální část zápisu proběhne podáním Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobně. K motivační části budou zákonní zástupci pozváni e-mailem (s konkrétním datem a časem) na základě předběžné on-line registrace na www.opengate.cz. Pokud zákonní zástupci splní formální část zápisu bez předchozí registrace, bude s nimi domluven volný termín pro absolvování motivační části.

A. Formální část

Při formální části zápisu učiní zákonný zástupce dítěte podání Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis dítěte k plnění povinné školní docházky), přílohou žádosti je kopie rodného listu dítěte (nemusí být ověřená):

 1. do datové schránky školy (ID: abvrh5r),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lepicova@opengate.cz),
 3. poštou (Open Gate, s.r.o, Na Návsi 5, 2510 01 Babice),
 4. osobně v podatelně školy, která se nachází v družině základní školy. V případě, že nebude umožněna prezenční forma zápisu bude podatelna umístěna v recepci školy (u dolní brány školy – vjezd z babické návsi). V případě osobního podání zkontroluje odpovědný pracovník školy údaje vyplněné v Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání dle rodného listu dítěte a osobních dokladů zákonného zástupce. Oba doklady si s sebou k zápisu zákonný zástupce přinese. V případě, že bude s ohledem na epidemickou situaci znemožněn zápis s osobní účastí žáků, budou zákonní zástupci vyzváni k předložení podkladů k distanční části zápisu individuálně.

Otevírací doba podatelny:

Čtvrtek 1. dubna 8:00- 12.00

Sobota 3. dubna 8.00 – 12.00

Neděle 4. dubna 8.00 – 12.00

Úterý 6. dubna 8.00 – 12.00

Středa 7. dubna 8.00 – 12.00

Čtvrtek 8. dubna 8.00 – 12.00

Pátek 9. dubna 8.00 – 12.00

Pondělí 12. dubna 8.00 – 12.00

Úterý 13. dubna 8.00 – 12.00

Středa 14. dubna 8.00 – 12.00

Čtvrtek 15. dubna 8.00 – 12.00

B. Motivační část

Průběh motivační části zápisu pro školní rok 2021/2022 bude stanoven podle aktuální epidemické situace a v závislosti na typu a rozsahu epidemických opatření stanovených právními předpisy resp. příslušnými orgány státní správy.

A) V případě, že dle předchozího odstavce bude možná přítomnost dětí a zákonných zástupců ve škole, proběhne zápis prezenční formou, za přítomnosti dítěte.

B) V případě, že dle epidemické situace a v závislosti na typu a rozsahu epidemických opatřeních stanovených právními předpisy, resp. příslušnými orgány státní správy, nebude možná přítomnost dětí ve škole proběhne zápis distanční formou, za pomoci videokonference, za přítomnosti dítěte.

Informace o způsobu zápisu (prezenční nebo distanční) obdrží zákonní zástupci nejpozději tři pracovní dny před termínem zápisu.

B1: Motivační dopis. Do 31. 3. 2021 zašlete na email lepicova@opengate.cz krátký motivační dopis (maximálně v rozsahu jedné strany A4) o tom, proč jste vybrali pro další vzdělávání dítěte naši školu a co od naší školy ve vztahu ke vzdělávání očekáváte. Dopis slouží pouze pro seznámení se zákonnými zástupci dítěte a pro přípravu školy k rozhovoru se zákonnými zástupci dítěte. Za zaslání motivačního dopisu obdrží zákonní zástupci 5 bodů.

Motivační část zápisu bude probíhat takto:

B2: Zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy

Rozhovor se zákonnými zástupci dítěte s cílem zjištění souladu pedagogických přístupů zákonných zástupců a ZŠ Open Gate. Rozhovor proběhne osobně nebo formou videohovoru s alespoň jedním zákonným zástupcem a dítětem a bude trvat nejvýše 15 minut. V případě technických potíží s videohovorem bude tato část realizována prostřednictvím konferenčního GSM hovoru.

B3:      Motivace dítěte ve vztahu k učení

a) rozhovor s učitelem (20 minut)

Rozhovor bude mít pro děti motivační charakter a výstupy z něj budou doporučující pro zákonné zástupce.

B4:      Sourozenec uchazeče je žákem Open Gate

Pokud zákonní zástupci dítěte nebudou moci ze závažných důvodů absolvovat motivační část zápisu v dohodnutém dnu a čase, mohou kontaktovat paní Markétu Lepičovou, lepicova@opengate.cz. Bude jim umožněna účast v náhradním termínu, který bude stanoven po dohodě prostřednictvím kontaktu lepicova@opengate.cz.

Zákonní zástupci budou moci před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu v podatelně školy po předchozí domluvě s Markétou Lepičovou, lepicova@opengate.cz , dne 15. dubna 2021 v čase od 8:00 do 15:00.

Seznam dětí (pod čísly přidělenými pro účely zápisu) přijatých k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bude zveřejněn dne 16. dubna 2021, nejdříve po 14. hodině na webových stránkách školy (www.opengate.cz).

Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy

Registrační formulář

 • zápis do prvního ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do druhého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do třetího ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do čtvrtého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do pátého ročníku ZŠ Open Gate
 • 2021/2022
 • 2022/2023
 • 2023/2024
 • 2024/2025
 • 2025/2026
 • 2026/2027
 • 2027/2028
 • 2028/2029
 • 2029/2030

Budeme rádi, když se za námi mezitím zastavíte na nějakém z našich dnů otevřených dveří. Prohlédnete si školu a můžete se nás na cokoliv zeptat. Pokud se vám nehodí termín, domluvte si s námi návštěvu v jiném termínu. Stačí napsat Markétě Lepičové, vedoucí sekretariátu ZŠ Open Gate, na lepicova@opengate.cz. Případně jí můžete i zavolat na +420 606 022 546. Ráda vám pomůže.

S pozdravy

tým ZŠ Open Gate