Zápis do základní školy bude probíhat v dubnu 2023. Pokud máte zájem Vaše dítě k zápisu přihlásit, prosíme, vyplňte registrační  formulář níže do 25. března 2023. Obratem Vám potvrdíme přijetí přihlášky k zápisu a v březnu obdržíte konkrétní termín zápisu. 

Pokud jste se k nám nedostali v rámci dne otevřených dveří, domluvte si návštěvu v jiném termínu. Stačí napsat Markétě Lepičové, vedoucí sekretariátu ZŠ Open Gate, na lepicova@opengate.cz. Případně jí můžete i zavolat na +420 606 022 546. Ráda vám pomůže.

Č.j. OG/ZŠ/ 68/ 2023

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 do Základní školy Open Gate, zřizované OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice, proběhne v termínu od 1. dubna 2023 do 9. dubna 2023.

Do prvního ročníku bude přijato 20 žáků. Zápis proběhne v českém jazyce.

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a metodikou MŠMT publikovanou na webu ministerstva v únoru 2023 stanovila ředitelka školy následující kritéria pro přijetí do Základní školy Open Gate pro školní rok 2023/2024:

A. Formální část (splnění zákonných předpokladů)

B. Motivační část

 1. Motivační dopis; zákonní zástupci ve stanoveném termínu zašlou níže specifikovaný motivační dopis
 2. zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy
 3. motivace dítěte ve vztahu k učení (max. 90 bodů)
 4. doplňkové kritérium: sourozenec uchazeče je žákem základní školy nebo gymnázia Open Gate (5 bodů).

Průběh zápisu je rozdělen do dvou částí – formální a motivační. Formální část zápisu proběhne podáním Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobně. K motivační části budou zákonní zástupci pozváni e-mailem (s konkrétním datem a časem) na základě předběžné on-line registrace na www.opengate.cz. Pokud zákonní zástupci splní formální část zápisu bez předchozí registrace, bude s nimi domluven volný termín pro absolvování motivační části.

A. Formální část

Při formální části zápisu učiní zákonný zástupce dítěte podání Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis dítěte k plnění povinné školní docházky), přílohou žádosti je kopie rodného listu dítěte (nemusí být ověřená):

 1. do datové schránky školy (ID: abvrh5r),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lepicova@opengate.cz),
 3. poštou (OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice),
 4. osobně v podatelně školy, která se nachází v družině základní školy. V případě osobního podání zkontroluje odpovědný pracovník školy údaje vyplněné v Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání dle rodného listu dítěte a osobních dokladů zákonného zástupce. Oba doklady si s sebou k zápisu zákonný zástupce přinese.

Otevírací doba podatelny:

Sobota 1. dubna             8.00 – 12.30
Neděle 2. dubna             8.00 – 12.30
Pondělí 3. dubna            8.00 – 12.30
Úterý 4. dubna               8.00 – 12.30
Středa 5. dubna              8.00 – 12.30
Čtvrtek 6. dubna            8.00 – 12.30
Pátek 7. dubna                8.00 – 12.30
Sobota 8. dubna            8.00 – 12.30
Neděle 9. dubna             8.00 – 12.30

B. Motivační část

Motivační část zápisu pro školní rok 2023/ 2024 proběhne prezenční formou za přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

B1: Motivační dopis. Do 31. 3. 2023 zašlete na email lepicova@opengate.cz krátký motivační dopis (maximálně v rozsahu jedné strany A4) o tom, proč jste vybrali pro další vzdělávání dítěte naši školu a co od naší školy ve vztahu ke vzdělávání očekáváte. Dopis slouží pro seznámení se zákonnými zástupci dítěte a pro přípravu školy k rozhovoru se zákonnými zástupci dítěte.  

Motivační část zápisu bude probíhat takto:

B2: Zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy

Rozhovor se zákonnými zástupci dítěte s cílem zjištění souladu pedagogických přístupů zákonných zástupců a ZŠ Open Gate. Rozhovor proběhne osobně alespoň s jedním zákonným zástupcem a dítětem a bude trvat maximálně 20 minut.

B3:      Motivace dítěte ve vztahu k učení a splnění předpokladů ke vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání OPEN GATE - OTEVÍRÁME BRÁNY

Rozhovor s pedagogickým pracovníkem či školním psychologem (20 minut)

Rozhovor bude mít pro děti motivační charakter. Bodové ohodnocení může dosáhnout maximálního počtu devadesáti (90) bodů. Zároveň mají výstupy z pohovoru doporučující charakter pro zákonné zástupce. Pozornost pedagogů bude zaměřena na komunikační dovednosti, kognitivní dovednosti, emoční a sociální zralost a obecné studijní předpoklady dítěte ke vzdělávání dle daného ŠVP a jeho schopnosti a dovednosti v daných oblastech.

B4:      Sourozenec uchazeče je žákem Open Gate

V případě, že dojde k posuzování uchazečů se stejným počtem bodů, bude zohledněn uchazeč, který má v době nástupu do školy sourozence stále žákem školy.

Pokud zákonní zástupci dítěte nebudou moci ze závažných důvodů absolvovat motivační část zápisu v dohodnutém dnu a čase, mohou kontaktovat paní Markétu Lepičovou, lepicova@opengate.cz. Bude jim umožněna účast v náhradním termínu, který bude stanoven po dohodě prostřednictvím kontaktu lepicova@opengate.cz.

Zákonní zástupci budou moci před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu v podatelně školy po předchozí domluvě s Markétou Lepičovou, lepicova@opengate.cz, dne 12. dubna 2023 v čase od 8:00 do 15:00.

Seznam dětí (pod čísly přidělenými pro účely zápisu) přijatých k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 bude zveřejněn dne 13. dubna 2023 na webových stránkách školy (www.opengate.cz).

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy

Registrační formulář

 • zápis do prvního ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do druhého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do třetího ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do čtvrtého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do pátého ročníku ZŠ Open Gate
 • 2022/2023
 • 2023/2024
 • 2024/2025
 • 2025/2026
 • 2026/2027
 • 2027/2028
 • 2028/2029
 • 2029/2030