Zápis

Datum:  10. dubna 2020

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5, 251 01 Babice, IČO: 27089941 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Open Gate od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1
5
10
15
16
17
26
29
30
35
36
37
40
43
56
57
63
67
76
81
83

PhDr. Kateřina Kožnarová
ředitelka školy

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021


Aktualizováno dne 26. března 2020

Zápis k povinné školní docházce do základní školy pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 1. – 3. dubna 2020 a 6. – 8. dubna 2020 v Základní škole Open Gate (Na Návsi 5, Babice); do prvního ročníku přijmeme 21 žáků.

Na základě mimořádného opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. března 2020 a v souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanovila ředitelka školy následující kritéria pro přijetí do Základní školy Open Gate pro školní rok 2020/2021:

A. Formální část (splnění zákonných předpokladů)
B. Motivační část

 1. zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy (max. 40 bodů),
 2. sourozenec uchazeče je žákem Open Gate (10 bodů).

Průběh zápisu je rozdělen do dvou částí – formální a motivační. Formální část zápisu proběhne podáním Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobně. K motivační části budou zákonní zástupci pozváni e-mailem (s konkrétním datem a časem) na základě předběžné on-line registrace na www.opengate.cz (viz níže Registrační formulář). Pokud zákonní zástupci splní formální část zápisu bez předchozí registrace, bude s nimi domluven volný termín pro absolvování motivační části.

A. Formální část
Při formální části zápisu učiní zákonný zástupce dítěte podání Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis dítěte k plnění povinné školní docházky), přílohou žádosti je kopie rodného listu dítěte (nemusí být ověřená):

 • do datové schránky školy (ID: abvrh5r),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lepicova@opengate.cz),
 • poštou (Open Gate, Na Návsi 5, 251 01 Babice),
 • osobně v podatelně školy, která se nachází v recepci u dolní brány (vjezd z babické návsi). V případě osobního podání zkontroluje odpovědný pracovník školy údaje vyplněné v Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání dle rodného listu dítěte, který s sebou k zápisu zákonný zástupce přinese. 

Otevírací doba podatelny:
středa 1. dubna 14:00 – 17:00
čtvrtek 2. dubna 9:00 – 12:00
pátek 3. dubna 9:00 – 12:00
pondělí 6. dubna 14:00 – 17:00
úterý 7. dubna 14:00 – 17:00
středa 8. dubna 9:00 – 12:00.

B. Motivační část
Vzhledem k mimořádnému opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 bylo upuštěno od motivační části zápisu vyžadující osobní přítomnost dítěte. Proběhne tak pouze část zaměřená na sdílení pedagogického přístupu školy zákonnými zástupci dítěte.

 1.  Zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy
  Zjišťování souladu pedagogických přístupů zákonných zástupců a ZŠ Open Gate proběhne ve dvou částech.
  První část:
  Do 1. dubna 2020 do 8:00 zašlou zákonní zástupci dítěte paní Markétě Lepičové, lepicova@opengate.cz, motivační esej (maximální rozsah 500 slov), ve které stručně zodpoví následující otázky:
 • Proč jste zvolili právě ZŠ Open Gate?
 • Proč si myslíte, že máme přijmout právě Vaše dítě?
 • Jaká očekávání od školy máte?
 • Jaké jsou silné a slabé stránky Vašeho dítěte?
 • Zvážili jste finanční náročnost školy?

  Druhá část proběhne formou videohovoru s alespoň jedním zákonným zástupcem a dítětem a bude trvat nejvýše 10 minut. V případě technických potíží bude tato část realizována prostřednictvím konferenčního GSM hovoru.
  Všechny dosud dohodnuté dny a časy rozhovorů zákonných zástupců s vedením školy zůstávají v platnosti. Informace o způsobu připojení k videohovoru obdrží zákonní zástupci e-mailem
 1. ​Sourozenec uchazeče je žákem Open Gate

Pokud zákonní zástupci dítěte nebudou moci ze závažných důvodů absolvovat motivační část zápisu v dohodnutém dnu a čase, mohou kontaktovat paní Markétu Lepičovou, lepicova@opengate.cz. Bude jim umožněna účast v náhradním termínu dne 9. dubna 2020.

Zákonní zástupci budou moci před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu v podatelně školy po předchozí domluvě s paní Petrou Kobrovou, kobrova@opengate.cz, dne 9. dubna 2020 v čase od 12:00 do 16:00.

Seznam dětí (pod čísly přidělenými pro účely zápisu) přijatých k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 bude zveřejněn dne 10. dubna 2020, nejdříve po 14. hodině na webových stránkách školy.

Další související informace:
Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí zástupkyně ředitelky pro ZŠ, paní Petry Kobrové, v patnáctidenní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení stejnopisu Rozhodnutí o nepřijetí k plnění povinné školní docházky. Odvolání podává zákonný zástupce ke krajskému úřadu příslušného kraje, kde sídlí základní škola, prostřednictvím ředitele konkrétní základní školy. Rodič/zákonný zástupce není účastníkem řízení o přijetí dítěte ani vedlejším účastníkem, ale je zástupcem dítěte ve správním řízení. Z toho plyne, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy může podat pouze dítě v zastoupení rodiče, nikoliv rodič samotný.

Na základě § 37 odst. 2 školského zákona si dovolujeme Vás informovat o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě udělení odkladu povinné školní docházky si Vás dovolujeme informovat o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole či v přípravné třídě základní školy. 

Hlavním vyučovacím jazykem na ZŠ Open Gate je český jazyk, v anglickém jazyce je vyučován předmět Anglický jazyk a dále metodou CLIL předmět Umění a kultura.

Pokud Vaše dítě pochází z jazykově odlišného (či jinak znevýhodněného) prostředí nabízí škola takovým dětem individuální pomoc formou měsíčních konzultací s dětmi a pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci takového dítěte. V případě přijetí k plnění povinné školní docházky a v případě zájmu o tuto podporu o to požádá zákonný zástupce dítěte zástupkyni ředitelky pro ZŠ písemnou formou. 

Součástí školy Open Gate je Poradenské centrum zahrnující také vlastní Pedagogicko-​psychologickou poradnu. V Poradenském centru pracuje tým psychologů, speciálních pedagogů, logopedů, koučů, psychoterapeutů i arte terapeutů, kteří spolupracují také s externími odborníky nebo odbornými organizacemi. Tato přidaná hodnota školy umožňuje efektivně vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nabízet systém podpůrných opatření, užší spolupráci školy s rodinou žáka, možnost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, případně možnost přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Vzhledem k tomu, že do zahájení školní docházky Vašeho dítěte zbývá ještě necelých pět měsíců, můžete pomoci dítěti do té doby zejména tím, že: 

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování. 
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjejte i motoriku. 
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i Vám. 
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní; čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy; připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky. 
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

V této souvislosti si Vás dovolujeme seznámit také s dokumentem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku vydaným MŠMT. 

Registrační formulář

 • zápis do prvního ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do druhého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do třetího ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do čtvrtého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do pátého ročníku ZŠ Open Gate
 • 2019/2020
 • 2020/2021
 • 2021 /2022
 • 2022/2023
 • 2023/2024
 • 2024/2025
 • 2025/2026
 • 2026/2027
 • 2027/2028
 • 2028/2029
 • 2029/2030

Budeme rádi, když se za námi mezitím zastavíte na nějakém z našich dnů otevřených dveří. Prohlédnete si školu a můžete se nás na cokoliv zeptat. Pokud se vám nehodí termín, domluvte si s námi návštěvu v jiném termínu. Stačí napsat Markétě Lepičové, vedoucí sekretariátu ZŠ Open Gate, na lepicova@opengate.cz. Případně jí můžete i zavolat na 323 616 460. Ráda vám pomůže.

S pozdravy

tým ZŠ Open Gate