12. dubna 2022                                                                                                                                                      OG/ZŠ/317/2022

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023
 

Ředitel OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5,
251 01 Babice, IČO: 27089941 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Open Gate od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

5

12

15

17

20

21

29

31

36

40

43

51

54

61

65

68

69

71

72

78

80

Přijatým dětem srdečně blahopřejeme! Jejich zákonné zástupce budeme neprodleně kontaktovat.

Všem dětem přejeme, aby zažívaly radost z poznávání a objevování světa kolem nás a aby se každý den do školy těšily.

Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy

Č.j. OG/ZŠ/207/2022

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 do Základní školy Open Gate, zřizované OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice, proběhne v termínu od 1. dubna 2022 do 10. dubna 2022.

Do prvního ročníku bude přijato 21 žáků. Zápis proběhne v českém jazyce.

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijetí do Základní školy Open Gate pro školní rok 2022/2023:

A. Formální část (splnění zákonných předpokladů)

B. Motivační část

 1. Motivační dopis; zákonní zástupci ve stanoveném termínu zašlou níže specifikovaný motivační dopis (5 bodů)
 2. zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy (max. 80 bodů)
 3. motivace dítěte ve vztahu k učení
 4. sourozenec uchazeče je žákem základní školy nebo gymnázia Open Gate (10 bodů).

Průběh zápisu je rozdělen do dvou částí – formální a motivační. Formální část zápisu proběhne podáním Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobně. K motivační části budou zákonní zástupci pozváni e-mailem (s konkrétním datem a časem) na základě předběžné on-line registrace na www.opengate.cz. Pokud zákonní zástupci splní formální část zápisu bez předchozí registrace, bude s nimi domluven volný termín pro absolvování motivační části.

A. Formální část

Při formální části zápisu učiní zákonný zástupce dítěte podání Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis dítěte k plnění povinné školní docházky), přílohou žádosti je kopie rodného listu dítěte (nemusí být ověřená):

 1. do datové schránky školy (ID: abvrh5r),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lepicova@opengate.cz),
 3. poštou (Open Gate, s.r.o, Na Návsi 5, 2510 01 Babice),
 4. osobně v podatelně školy, která se nachází v družině základní školy. V případě, že nebude umožněna prezenční forma zápisu, bude podatelna umístěna v recepci školy (u dolní brány školy – vjezd z babické návsi). V případě osobního podání zkontroluje odpovědný pracovník školy údaje vyplněné v Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání dle rodného listu dítěte a osobních dokladů zákonného zástupce. Oba doklady si s sebou k zápisu zákonný zástupce přinese. V případě, že bude s ohledem na epidemickou situaci znemožněn zápis s osobní účastí žáků, budou zákonní zástupci vyzváni k předložení podkladů k distanční části zápisu individuálně.

Otevírací doba podatelny:

Pátek 1. dubna                 8:00 – 12.00
Sobota 2. dubna             8.00 – 12.00
Neděle 3. dubna             8.00 – 12.00
Pondělí 4. dubna            8.00 – 12.00
Úterý 5. dubna                8.00 – 12.00
Středa 6. dubna              8.00 – 12.00
Čtvrtek 7. dubna              8.00 – 12.00
Pátek 8. dubna                 8.00 – 12.00
Sobota 9. dubna             8.00 – 12.00
Neděle 10. dubna            8.00 – 12.00

B. Motivační část

Motivační část zápisu pro školní rok 2022/ 2023 proběhne prezenční formou za přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

B1: Motivační dopis. Do 31. 3. 2022 zašlete na email lepicova@opengate.cz krátký motivační dopis (maximálně v rozsahu jedné strany A4) o tom, proč jste vybrali pro další vzdělávání dítěte naši školu a co od naší školy ve vztahu ke vzdělávání očekáváte. Dopis slouží pro seznámení se zákonnými zástupci dítěte a pro přípravu školy k rozhovoru se zákonnými zástupci dítěte. Za zaslání motivačního dopisu obdrží zákonní zástupci 5 bodů.

Motivační část zápisu bude probíhat takto:

B2: Zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy

Rozhovor se zákonnými zástupci dítěte s cílem zjištění souladu pedagogických přístupů zákonných zástupců a ZŠ Open Gate. Rozhovor proběhne osobně alespoň s jedním zákonným zástupcem a dítětem a bude trvat přibližně 20 minut.

B3: Motivace dítěte ve vztahu k učení

a) rozhovor s učitelem (20 minut)

Rozhovor bude mít pro děti motivační charakter a výstupy z něj budou doporučující pro zákonné zástupce.

B4: Sourozenec uchazeče je žákem Open Gate

Pokud zákonní zástupci dítěte nebudou moci ze závažných důvodů absolvovat motivační část zápisu v dohodnutém dnu a čase, mohou kontaktovat paní Markétu Lepičovou, lepicova@opengate.cz. Bude jim umožněna účast v náhradním termínu, který bude stanoven po dohodě prostřednictvím kontaktu lepicova@opengate.cz.

Zákonní zástupci budou moci před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu v podatelně školy po předchozí domluvě s Markétou Lepičovou, lepicova@opengate.cz, dne 11. dubna 2022 v čase od 8:00 do 15:00.

Seznam dětí (pod čísly přidělenými pro účely zápisu) přijatých k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 bude zveřejněn dne 12. dubna 2022 na webových stránkách školy (www.opengate.cz).

Mgr. Petr Šlemenda
ředitel školy

Zápis do základní školy bude probíhat od pátku 1. dubna 2022. Pokud máte zájem Vaše dítě k zápisu přihlásit, prosíme, vyplňte registrační  formulář níže do 25.března 2022. Obratem Vám potvrdíme přijetí přihlášky k zápisu a v březnu obdržíte konkrétní termín zápisu. 


Pokud jste se k nám nedostali v rámci dne otevřených dveří, domluvte si návštěvu v jiném termínu. Stačí napsat Markétě Lepičové, vedoucí sekretariátu ZŠ Open Gate, na lepicova@opengate.cz. Případně jí můžete i zavolat na +420 606 022 546. Ráda vám pomůže.

Registrační formulář

 • zápis do prvního ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do druhého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do třetího ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do čtvrtého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do pátého ročníku ZŠ Open Gate
 • 2022/2023
 • 2023/2024
 • 2024/2025
 • 2025/2026
 • 2026/2027
 • 2027/2028
 • 2028/2029
 • 2029/2030