Přijímací řízení na gymnázium

Jsme osmileté gymnázium, přijímací zkoušky do primy k nám proto skládají děti z pátých tříd základních škol. Přestoupit mohou i studenti do vyšších ročníků gymnázia, ale jen, uvolní-li se místo ve třídě.     


Č.j.0G/G/701/2024

Výsledky

1. kola přijímacího řízení

do 1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání

79-41-K/81 pro školní rok 2024/2025

dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. a podle ustanovení

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

EV.Č.

Výsledek

JPZ

Školní část přijímacího řízení

Přijat

800 007

86,60

81

38,00

ANO

800 294

62,60

56

29,00

NE

801 100

58,60

56

25,00

NE

801 212

54,40

44

28,00

NE

801 343

65,40

69

24,00

NE

801 939

48,40

49

19,00

NE

802 395

63,40

49

34,00

NE

803 653

94,60

91

40,00

NE

804 347

78,40

64

40,00

ANO

804 504

70,40

64

32,00

NE

804 555

84,80

78

38,00

ANO

804 586

84,40

74

40,00

ANO

804 619

72,80

58

38,00

ANO

804 708

86,20

77

40,00

NE

804 755

60,00

55

27,00

NE

804 961

58,80

58

24,00

NE

805 417

66,40

69

25,00

NE

805 631

81,60

76

36,00

ANO

807 632

83,00

90

29,00

NE

807 721

71,40

74

27,00

NE

807 749

95,80

93

40,00

NE

808 198

93,40

89

40,00

NE

808 240

43,40

39

20,00

NE

808 530

68,00

55

35,00

NE

808 704

72,00

80

24,00

NE

808 988

95,20

92

40,00

NE

809 158

81,20

72

38,00

ANO

809 198

91,00

85

40,00

ANO

809 368

74,60

61

38,00

ANO

809 476

45,00

40

21,00

NE

809 481

60,60

66

21,00

NE

809 668

59,80

58

25,00

NE

809 890

70,80

88

18,00

NE

810 478

73,80

58

39,00

ANO

810 576

70,20

67

30,00

NE

810 704

80,20

67

40,00

ANO

810 728

84,00

75

39,00

ANO

811 048

28,80

23

15,00

NE

811 483

35,40

34

15,00

NE

811 612

97,60

96

40,00

ANO

811 645

80,80

78

34,00

ANO

811 812

45,40

44

19,00

NE

811 816

88,40

89

35,00

NE

811 866

55,60

46

28,00

NE

812 265

76,40

64

38,00

NE

812 300

78,60

86

27,00

ANO

812 340

84,00

90

30,00

ANO

812 361

80,40

79

33,00

ANO

812 394

69,80

58

35,00

NE

812 493

81,40

69

40,00

ANO

812 631

48,80

48

20,00

NE

812 684

73,60

66

34,00

ANO

812 927

26,40

19

15,00

NE

813 436

80,40

89

27,00

ANO

813 533

87,80

83

38,00

ANO

813 688

83,60

76

38,00

ANO

813 796

89,20

82

40,00

ANO

813 805

74,20

57

40,00

ANO

813 848

34,20

32

15,00

NE

813 939

85,20

82

36,00

NE

814 109

82,40

74

38,00

ANO

814 273

94,00

90

40,00

ANO

814 467

50,60

56

17,00

NE

814 512

88,80

83

39,00

ANO

814 518

90,40

84

40,00

ANO

814 657

79,20

77

33,00

ANO

814 712

92,40

89

39,00

ANO

815 094

94,60

91

40,00

NE

815 310

41,00

40

17,00

NE

815 331

46,00

45

19,00

NE

815 792

79,60

91

25,00

NE

815 918

65,80

78

19,00

NE

816 034

82,40

79

35,00

ANO

816 219

78,20

67

38,00

ANO

816 259

28,80

23

15,00

NE

816 347

70,80

68

30,00

NE

816 370

69,40

59

34,00

NE

816 409

40,00

30

22,00

NE

816 686

30,60

26

15,00

NE

816 855

84,60

86

33,00

ANO

816 992

52,00

40

28,00

NE

817 243

94,60

91

40,00

ANO

817 610

49,00

40

25,00

NE

817 786

62,40

44

36,00

NE

817 858

96,40

94

40,00

ANO

818 103

63,40

44

37,00

NE

818 211

75,40

84

25,00

NE

818 228

66,40

69

25,00

NE

818 238

47,80

53

16,00

NE

818 314

45,00

35

24,00

NE

818 342

84,60

91

30,00

NE

819 034

53,20

52

22,00

NE

819 099

94,00

90

40,00

ANO

819 150

65,20

67

25,00

NE

819 264

46,40

44

20,00

NE

819 271

71,40

74

27,00

NE

819 315

57,60

56

24,00

NE

819 318

52,00

30

34,00

NE

819 325

39,20

32

20,00

NE

819 614

74,60

86

23,00

NE

Kritéria a specifikace přijímacího řízení:

 • Přijato bude maximálně 36 uchazečů, tj. 2 třídy.
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se mohou účastnit uchazeči, kteří budou v červnu 2024 končit 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu včetně jejích příloh, a to ve stanovené formě a lhůtě.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a ze školní přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu všeobecných studijních předpokladů, který reflektuje zejména schopnost studovat na osmiletém gymnázium (zkouška je stanovena v rozsahu schopností, respektive dovedností odpovídajících úrovni rámcového vzdělávacího programu pro 4. a 5. třídu základní školy) a ústní části, která má za cíl blíže poznat uchazeče, jenž se uchází o studium na osmiletém gymnáziu (zejména zjistit jeho motivaci ke studiu na osmiletém gymnáziu i jeho celkovou připravenost, sociální a komunikační dovednosti).
 • Ústní část školní přijímací zkoušky probíhá formou skupinové aktivity a následného individuálního rozhovoru s uchazečem.
 • Doba trvání ústního části školní přijímací zkoušky cca 20 minut: 5 minut společné aktivity, 15 minut individuální pohovor. 
 • Písemný test všeobecných studijních předpokladů je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:


1) Jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyka a literatura – max. 50 bodů
 • Matematika a její aplikace – max. 50 bodů

2) Školní přijímací zkouška

 • Písemný test všeobecných studijních předpokladů – max. 10 bodů
 • Ústní část školní přijímací zkoušky – max. 30 bodů) 

Výsledky předchozího vzdělávání uchazeče (známky z vysvědčení) netvoří bodované kritérium přijímacího řízení, budou však brány v potaz v případě rovnosti bodového hodnocení uchazečů (viz informace uvedené dále).  

Vyhodnocování přijímacího řízení

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a MAT tvoří celkově 60 % váhy celkového výsledku uchazeče (30% ČJ + 30% MAT).
 • Výsledek školní přijímací zkoušky tvoří 40 % váhy
 • Úspěšnost uchazečů v přijímacím řízení je dána jejich úspěšností v jednotlivých částech při započítání příslušné váhy těchto částí.
 • V případě rovnosti výsledků uchazečů získaných podle výše popsaných kritérií škola stanovuje, že lépe se v přijímacím řízení umístí uchazeč, který bude mít lepší průměr z vysvědčení na konci čtvrté a poloviny páté třídy základní školy. Jestliže ani toto kritérium nerozhodne, lépe se umístí uchazeč, který bude mít lepší výsledek ve školní přijímací zkoušce.

Vyhlášení výsledků a další ustanovení

 • Uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí, jak shora uvedeno.
 • Písemné rozhodnutí ředitelky školy o přijetí a nově též o nepřijetí ke vzdělávání se ve vztahu k jednotlivým uchazečům v písemné formě nevyhotovuje a tedy ani uchazečům neposílá – jde o jednu z novinek podle aktuálně platné právní úpravy.
 • Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí na střední školu (v daném kole přijímacího řízení), tzn. uchazeč podá „Vzdání se přijetí“. Škola tuto informaci zapíše do systému DIPSY. Formulář ke stažení zde. Jestliže je uchazeč ke studiu přijat a přijetí se nevzdá, nemůže se účastnit druhé ani dalších kol přijímacího řízení na střední školy v daném školním roce.


  V Babicích dne 15. května 2024


  Ing. Petra Dobešová
  ředitelka školy

 Č.j.: OG/G/475/2024

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ GYMNÁZIA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Ředitelka školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice vyhlašuje v návaznosti na ustanovení § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia

osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2024/2025,

a to do:

2. ročníku (Sekundy) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2023/2024 navštěvují 6. třídu ZŠ

4. ročníku (Kvarty) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2023/2024 navštěvují 8. třídu ZŠ

TERMÍN MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE

14. KVĚTNA 2024 OD 8:30 HODIN

Žádost podává uchazeč v zastoupení zákonného zástupce na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE. K žádosti přiložte kopie vysvědčení za poslední dva roky a vše zašlete nejpozději do 30.dubna 2024 na e-mail: hojerova@opengate.cz nebo na sekretariát gymnázia.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Doplnění ročníku do max. kapacity 20 žáků ve třídě.
 • Mimořádné přijímací řízení (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (0-3 body), matematiky (0-3 body), anglického jazyka (0-1), testu studijních předpokladů (0-4 bodů) a přijímacího pohovoru (0-13). Celkový maximálně dosažitelný počet bodů v rámci MPZ je 24 bodů.
 • Minimální hranice pro splnění podmínek mimořádného přijímacího řízení (MPZ) je 17 bodů za předpokladu, že uchazeč v každé oblasti obdržel alespoň jeden bod.
 • V případě, že přijímací řízení úspěšně absolvuje více uchazečů, budou přijímáni v pořadí podle počtu získaných bodů až do naplnění volné kapacity v ročníku. V případě rovnosti bodů bude přijat uchazeč s vyšším počtem bodů v přijímacím pohovoru.

Obsah a průběh přijímacího řízení:

MPZ se uskuteční prezenčně v areálu školy OPEN GATE na adrese Na Návsi 5, 251 01 Babice. Registrace proběhne od 8:00 hodin na sekretariátu gymnázia u pí. Hojerové.

Každý účastník obdrží pozvánku, která bude rozesílána e-mailem na adresu uchazeče nebo zákonného zástupce nejpozději 3 dny před konáním MPZ. V pozvánce bude uveden časový harmonogram zkoušek a pohovorů.

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení výsledků MPZ proběhne po ukončení MPZ, zveřejněno bude 7. června 2024 nejdříve ve 14:00 hodin. Zákonný zástupce uchazeče má možnost po předchozí domluvě nahlédnout do spisu jím zastupovaného uchazeče o studium, termín je stanoven na 4. - 6. 2024 v době od 8:30 do 12:00. 
 • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15 dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků gymnázia nevyžaduje.
 • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy

Č. j. OG/G/12/2024

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEHO KRITÉRIÍ

DO 1. ROČNÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA OPEN GATE

(OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81, všeobecné gymnázium)

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka školy rozhodla podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále také jen jako „školský zákon“) a dále též dle předpisů se školským zákonem souvisejících (společně dále označovaných jako „platná právní úprava“), o vyhlášení 1. kola příjímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 (všeobecné gymnázium) pro školní rok 2024/2025 ve škole OPEN GATE a zároveň stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí.

Přijímací řízení podle platné právní úpravy proběhne v následujících termínech:

1. Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 16. dubna 2024.

2. Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 17. dubna 2024.

Součástí přijímacího řízení je školní přijímací zkouška. Školní přijímací zkouška se bude konat ve dnech 15. března 2024 až 23. dubna 2024, časově se nebude překrývat s jednotnou přijímací zkouškou. Uchazeči budou vyrozuměni o termínu konání jejich jednotné i školní přijímací zkoušky v souladu s platnou právní úpravou.

Způsob podání přihlášky:

 • elektronicky prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení, který obsahuje též digitální přihlašovací systém (dále jen jako „DIPSY“) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.), vstup do DIPSY zde
 • písemně v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci
 • písemně na tiskopisu, formulář ke stažení zde

Přihláška podaná tiskopisem nebo výpisem z DIPSY může být škole doručena i datovou schránkou.
ID schránky: abvrh5r

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

Detailní informace ke způsobu podání přihlášky: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html.

Přílohami přihlášky jsou:

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání, formulář ke stažení zde
 • hodnotí-li škola uchazeče slovně, převede slovní hodnocení na známky, formulář ke stažení zde
 • jedná-li se o uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a žádá o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury: žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona (postačí označení v přihlášce + doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí, např. potvrzení o studiu vydané zahraniční školou)
 • jedná-li se o cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, který žádá o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury: žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (na základě vydaného Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023), formulář ke stažení zde
 • jedná-li se o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami: doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení, formulář ke stažení zde

Termín odevzdání přihlášky:


Termín pro odevzdání přihlášky – od 1. února 2024 do 20. února 2024, a to:

 • elektronicky v systému DIPSY
 • poštou na adresu: OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o.; Na Návsi 5; 251 01 Babice
 • osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia v kanceláři Jany Hojerové) v pracovních dnech od 8 do 16 hodin
 • datovou schránkou – ID schránky: abvrh5r (jen, je-li přihláška podávána písemným tiskopisem či výpisem z DIPSY)

Prioritizace zvolených škol v přihlášce:

V přihlášce si uchazeč volí pořadí škol podle svých priorit. To znamená, že uchazeč své vybrané školy seřadí do pořadí podle toho, kde nejvíce by chtěl studovat. V dalším viz informace na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html.

Kritéria a specifikace přijímacího řízení:

 • přijato bude maximálně 36 uchazečů, tj. 2 třídy
 • přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se mohou účastnit uchazeči, kteří budou v červnu 2024 končit 5. třídu základní školy
 • k přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu včetně jejích příloh, a to ve stanovené formě a lhůtě
 • přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a ze školní přijímací zkoušky
 • školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu všeobecných studijních předpokladů, který reflektuje zejména schopnost studovat na osmiletém gymnázium (zkouška je stanovena v rozsahu schopností, respektive dovedností odpovídajících úrovni rámcového vzdělávacího programu pro 4. a 5. třídu základní školy) a ústní části, která má za cíl blíže poznat uchazeče, jenž se uchází o studium na osmiletém gymnáziu (zejména zjistit jeho motivaci ke studiu na osmiletém gymnáziu i jeho celkovou připravenost, sociální a komunikační dovednosti)
 • ústní část školní přijímací zkoušky probíhá formou skupinové aktivity a následného individuálního rozhovoru s uchazečem
 • doba trvání ústního části školní přijímací zkoušky cca 20 minut: 5 minut společné aktivity, 15 minut individuální pohovor
 • písemný test všeobecných studijních předpokladů je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

1) Jednotná přijímací zkouška

 • český jazyk a literatura – max. 50 bodů
 • matematika a její aplikace – max. 50 bodů

2) Školní přijímací zkouška

 • písemný test všeobecných studijních předpokladů – max. 10 bodů
 • ústní část školní přijímací zkoušky – max. 30 bodů

Výsledky předchozího vzdělávání uchazeče (známky z vysvědčení) netvoří bodované kritérium přijímacího řízení, budou však brány v potaz v případě rovnosti bodového hodnocení uchazečů (viz informace uvedené níže).  

Vyhodnocování přijímacího řízení:

 • výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a MAT tvoří celkově 60 % váhy celkového výsledku uchazeče (30% ČJ + 30% MAT)
 • výsledek školní přijímací zkoušky tvoří 40 % váhy
 • úspěšnost uchazečů v přijímacím řízení je dána jejich úspěšností v jednotlivých částech při započítání příslušné váhy těchto částí
 • v případě rovnosti výsledků uchazečů získaných podle výše popsaných kritérií škola stanovuje, že lépe se v přijímacím řízení umístí uchazeč, který bude mít lepší průměr z vysvědčení na konci čtvrté a poloviny páté třídy základní škole – jestliže ani toto kritérium nerozhodne, lépe se umístí uchazeč, který bude mít lepší výsledek ve školní přijímací zkoušce

Vyhlášení výsledků a další ustanovení:

 • vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení proběhne 15. května 2024, výsledky budou zveřejněny školou anonymně pod registračním číslem uchazeče na stránkách školy www.opengate.cz a na dveřích sekretariátu gymnázia po dobu min. 15 dnů, dále budou dostupné v systému DIPSY
 • zákonný zástupce uchazeče má možnost po předchozí telefonické domluvě se sekretariátem školy nahlédnout do spisu uchazeče, jehož je zákonným zástupcem; termín pro nahlížení je stanoven na 10., 13. a 14. května 2024
 • uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí, jak shora uvedeno
 • písemné rozhodnutí ředitelky školy o přijetí a nově též o nepřijetí ke vzdělávání se ve vztahu k jednotlivým uchazečům v písemné formě nevyhotovuje a tedy ani uchazečům neposílá – jde o jednu z novinek podle aktuálně platné právní úpravy
 • pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí na střední školu (v daném kole přijímacího řízení), tzn. uchazeč podá „Vzdání se přijetí“ – škola tuto informaci zapíše do systému DIPSY; jestliže je uchazeč ke studiu přijat a přijetí se nevzdá, nemůže se účastnit druhé ani dalších kol přijímacího řízení na střední školy v daném školním roce

V Babicích, dne 16. ledna 2024

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy

Dotazy k přijímacímu řízení na gymnázium vám ráda zodpoví Jana Hojerová.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Formuláře žádosti o sociální a akademická stipendia a další informace najdete na www.kellnerfoundation.cz/open-gate.

Přijetí do vyšších ročníků gymnázia

a) přestupovým řízením z víceletých gymnázií nebo zahraničních škol
b) vyhlášením mimořádného přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia pro studenty základních škol

Více informací vám poskytne Jana Hojerová ze sekretariátu školy.