Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků z jiné střední školy, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Navštívit nás můžete i jindy, dejte nám dopředu vědět, kdy se vám to hodí.

V souladu s mimořádnými opatřeními a zvláštními pravidly MŠMT pro přijímání na střední školy proběhne přijímací řízení pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku osmiletého studia na gymnáziu pro školní rok 2020/2021 takto: školní část 3. - 5. 6. a státní část 9. 6. 2020. 

Přijímací řízení na gymnázium

Přijímací řízení se skládá ze tří částí, které mají různou důležitost:

 • výsledek ústní přijímací zkoušky (školního kola) 40 % váhy celkového výsledku (30 % ústní pohovor + 10 % test kognitivních schopností),
 • výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky (testy Cermat) z českého jazyka 30 %,
 • výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky (testy Cermat) z matematiky 30 %.

Státní část přijímacího řízení připravuje agentura Cermat. Představu si o ní můžete udělat z didaktických testů zveřejněných na jejím webu.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace The Kellner Family Foundation. Nabízí sociální stipendium a od založení školy Nadace udělila už 1 548 ročních sociálních stipendií. Formuláře žádosti a další informace najdete na stránkách Nadace The Kellner Family Foundation.


Vyhlášení přijímacího řízení a jeho kritérií pro školní rok 2020/2021
 

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do

1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení podle vyhlášky MŠMT, v souladu s mimořádnými opatřeními a zvláštními pravidly, proběhne v následujících termínech: školní část 3. - 5. 6. a státní část 9. 6. 2020. 

Doručování přihlášek

 • Přihláška je ke stažení zde nebo by ji měla poskytnout ZŠ.
 • Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení.
 • Je možné podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority.
 • Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2020, a to následujícím způsobem:
  • poštou na adresu: OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice
  • osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia v kanceláři Jany Schramlové)

Kritéria přijímacího řízení:

 • Přijato bude max. 40 žáků, tj. 2 třídy.
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se zúčastňují žáci, kteří končí 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na odpovídajícím aktuálním tiskopisu.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (60 % váhy celkového výsledku) a ústní přijímací zkoušky (40 % váhy celkového výsledku).
 • K hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, případně dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se nepřihlíží.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – celkově maximálně 60 % váhy celkového výsledku (Školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. dle vyhlášky).
 • Ústní přijímací zkouška (maximálně 40 % váhy) se skládá z ústního pohovoru (maximálně 30 % váhy) a testu kognitivních schopností (maximálně 10 % váhy).
 • Maximální součet dosažených procent, tj. nejlepší dosažitelné hodnocení za výsledky přijímacího řízení je 100 %.
 • Ústní pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru a aktivit ve skupinách čítajících maximálně 5 studentů.
 • Doba trvání rozhovoru je 30 - 40 minut.
 • Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 • Test kognitivních schopností je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ujednání

 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení proběhne do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATEM.
 • CERMAT zpřístupní výsledky jednotné zkoušky středním školám 16. června 2020.
 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy bude nejpozději 17. června 2020
 • Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě.
 • Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dnů.
 • V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů, tzn. nejpozději do 24. června 2020. Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.
 • Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Pokud uchazeč uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vzor žádosti bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nemůže-li ředitelka školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice vyhlašuje v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia

osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2020/2021,

a to do:

 • 2. ročníku (sekundy) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 6. třídu ZŠ,
 • 3. ročníku (tercie) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 7. třídu ZŠ,
 • 4. ročníku (kvarty) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 8. třídu ZŠ,
 • 5. ročník (kvinta) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 9. třídu ZŠ.   

Přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia proběhne formou video hovoru od 18. do 30. května 2020.

Přihlášku podává uchazeč v zastoupení zákonného zástupce na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE. Na přihlášce nepožadujeme potvrzení od lékaře ani potvrzení školy. K přihlášce přiložte ověřené kopie vysvědčení za poslední dva roky a vše zašlete nejpozději do 10. května 2020 na adresu OPEN GATE -gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice. Doručení je možné také osobně na podatelnu školy.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Do každého ročníku budou přijati nejvýše tři žáci do sekundy – kvarty a dva žáci do kvinty.
 • Přijímací řízení se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
 • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

Obsah a průběh přijímacího řízení:

Přijímací řízení se uskuteční formou video hovoru s uchazečem přes platformu MS Teams.

Každý účastník obdrží v pozvánce, která bude zasílána e-mailem nejpozději 3 dny před konáním video hovoru,  konkrétní čas a odkaz, přes který se přihlásí. Instalace MS Teams není nutná. K průběhu hovoru je nutné mít funkční kameru a mikrofon.

část

doba trvání

co ověřujeme

český jazyk

30 minut

porozumění textu, gramatika; psaní krátkého souvislého textu; úroveň znalostí z ČJL odpovídající ročníku uchazeče

anglický jazyk

30 minut

grammar competence; spoken interview; writing

matematika

30 minut

porozumění matematickým problémům; schopnost řešení matematických problémů; matematická gramotnost odpovídající ročníku uchazeče

kognitivní test

30 minut

rozumové schopnosti prostřednictvím standardizovaného online testu

pohovor s vedením školy

20 minut

motivace, předpoklady souladu s profilem studenta Open Gate

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení proběhne po ukončení přijímacího řízení, zveřejněno bude dne 10. června 2020. Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 8. června 2020 v době od 8:30 do 16:00. 
 • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15 dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků nevyžaduje.
 • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení tzn. do 12. června 2020, písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.