Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Navštívit nás můžete i jindy, dejte nám dopředu vědět, kdy se vám to hodí.

Č. j. OG/G/22/2021

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEHO KRITÉRIÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do

1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2021/2022.

Přijímací řízení podle vyhlášky MŠMT proběhne v následujících termínech:

1. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 14. dubna 2021.

2. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 15. dubna 2021.

Školní přijímací zkouška se uskuteční ve stejných termínech jako jednotná přijímací zkouška (informace budou upřesněny na pozvánce).

Doručování přihlášek

 • Přihláška je ke stažení zde nebo by ji měla poskytnout ZŠ.
 • Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení.
 • Je možné podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a do přihlášky uvést pořadí škol dle priority.
 • Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2021, a to jedním z následujících způsobů:
  • poštou na adresu: OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s. r. o.; Na Návsi 5; 251 01 Babice,
  • osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia v kanceláři Jany Schramlové).

Kritéria přijímacího řízení:

 • Přijato bude max. 38 žáků, tj. 2 třídy.
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se mohou účastnit žáci, kteří budou v červnu končit 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na odpovídajícím aktuálním tiskopisu.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a školní přijímací zkoušky.
 • Hodnocení na vysvědčení z poloviny čtvrté třídy a poloviny páté třídy bude zohledněno v rámci ústního pohovoru školní přijímací zkoušky.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – celkově 60 % váhy celkového výsledku (školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb.).
 • Školní přijímací zkouška (40 % váhy).
 • Úspěšnost studentů v přijímacím řízení je dána jejich procentuální úspěšností v jednotlivých částech při započítání příslušné váhy. Maximálním výsledkem je 100 % (bodů).
 • Školní přijímací zkouška se skládá z testu studijních dovedností a ústního pohovoru.
 • Ústní pohovor probíhá formou aktivity a následně strukturovaného rozhovoru ve skupinách čítajících maximálně 5 studentů.
 • Doba trvání ústního pohovoru je cca 45 minut.
 • Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 • Test všeobecných studijních předpokladů je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ujednání

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení proběhne do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče organizací CERMAT.
 • Středním školám CERMAT v roce 2021 zpřístupní výsledky jednotné zkoušky 28. dubna 2021.
 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy (http://www.opengate.cz/cs/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-na-gymnazium/) bude nejpozději 30. dubna 2021.
 • Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení a po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 29. dubna 2021 v době od 8:30 do 16:30. 
 • Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je uchazeč přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě.
 • Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dnů.
 • V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.           

Petr Šlemenda

ředitel školy

Přijetí do vyšších ročníků gymnázia

 1. Přestupovým řízením z víceletých gymnázií nebo zahraničních škol

V současné době doplňujeme volná místa v tercii a kvintě.  Pro podrobnosti o přestupových zkouškách a volné kapacitě v ostatních ročnících kontaktujte prosím sekretariát školy - paní Schramlovou.

 1. Vyhlášením mimořádného přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia pro studenty základních škol

Pro získání více informací kontaktujte prosím sekretariát školy - paní Schramlovou.