Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků z jiné střední školy, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Navštívit nás můžete i jindy, dejte nám dopředu vědět, kdy se vám to hodí.

Přijímací řízení na gymnázium

Přijímací řízení se skládá ze tří částí, které mají různou důležitost:

 • výsledek ústní přijímací zkoušky (školního kola) 40 % váhy celkového výsledku (30 % ústní pohovor + 10 % test kognitivních schopností),
 • výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky (testy Cermat) z českého jazyka 30 %,
 • výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky (testy Cermat) z matematiky 30 %.

Státní část přijímacího řízení připravuje agentura Cermat. Představu si o ní můžete udělat z didaktických testů zveřejněných na jejím webu.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace The Kellner Family Foundation. Nabízí sociální stipendium a od založení školy Nadace udělila už 1 548 ročních sociálních stipendií. Formuláře žádosti a další informace najdete na stránkách Nadace The Kellner Family Foundation.

Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice vyhlašuje v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia
osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2020/2021,
a to do:
4. ročníku (kvarty) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 8. třídu ZŠ,

Přijímací řízení se bude konat prezenčně v OPEN GATE dne 18. srpna 2020.
Začátek je stanoven na 10:00 hodin.

Přihlášku podává uchazeč v zastoupení zákonného zástupce na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE. Na přihlášce nepožadujeme potvrzení od lékaře ani potvrzení školy. K přihlášce přiložte kopie vysvědčení za poslední dva roky a vše zašlete nejpozději do pátku 14. srpna 2020 na e-mail : schramlova@opengate.cz nebo přineste osobně na sekretariát gymnázia.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Do ročníku bude přijat nejvýše 1 žák.
 • Přijímací řízení se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
 • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

Obsah a průběh mimořádného přijímacího řízení:

Mimořádné přijímací řízení se uskuteční prezenčně v budově gymnázia.

Registrace uchazečů je v úterý 18. srpna 2020 na sekretariátu u pí. Schramlové od 9:30 – 9:50

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení proběhne po ukončení řízení, zveřejněno bude nejpozději do 21. srpna 2020. Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení mimořádného přijímacího řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 20. srpna  2020 v době od 9:00 do 14:00 na sekretariátu gymnázia. 
 • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15 dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků nevyžaduje.
 • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků mimořádného přijímacího řízení tzn. nejpozději do 25. srpna 2020, písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.


Vyhlášení přijímacího řízení a jeho kritérií pro školní rok 2020/2021
 

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do

1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení podle vyhlášky MŠMT, v souladu s mimořádnými opatřeními a zvláštními pravidly, proběhne v následujících termínech: školní část 3. - 5. 6. a státní část 9. 6. 2020. 

Doručování přihlášek

 • Přihláška je ke stažení zde nebo by ji měla poskytnout ZŠ.
 • Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení.
 • Je možné podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority.
 • Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2020, a to následujícím způsobem:
  • poštou na adresu: OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice
  • osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia v kanceláři Jany Schramlové)

Kritéria přijímacího řízení:

 • Přijato bude max. 40 žáků, tj. 2 třídy.
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se zúčastňují žáci, kteří končí 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na odpovídajícím aktuálním tiskopisu.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (60 % váhy celkového výsledku) a ústní přijímací zkoušky (40 % váhy celkového výsledku).
 • K hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, případně dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se nepřihlíží.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – celkově maximálně 60 % váhy celkového výsledku (Školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. dle vyhlášky).
 • Ústní přijímací zkouška (maximálně 40 % váhy) se skládá z ústního pohovoru (maximálně 30 % váhy) a testu kognitivních schopností (maximálně 10 % váhy).
 • Maximální součet dosažených procent, tj. nejlepší dosažitelné hodnocení za výsledky přijímacího řízení je 100 %.
 • Ústní pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru a aktivit ve skupinách čítajících maximálně 5 studentů.
 • Doba trvání rozhovoru je 30 - 40 minut.
 • Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 • Test kognitivních schopností je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ujednání

 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení proběhne do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATEM.
 • CERMAT zpřístupní výsledky jednotné zkoušky středním školám 16. června 2020.
 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy bude nejpozději 17. června 2020
 • Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě.
 • Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dnů.
 • V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů, tzn. nejpozději do 24. června 2020. Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.
 • Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Pokud uchazeč uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vzor žádosti bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nemůže-li ředitelka školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia pro školní rok 2020/2021
 

oboru vzdělání 79-41-K/81, dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. a podle ustanovení § 28 odst.6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci, níže vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

43

95

Přijat

2

71

Přijat

3

28

Přijat

4

27

Přijat

5

53

Přijat

6

32

Přijat

7

31

Přijat

8

56

Přijat

9

55

Přijat

10

21

Přijat

11

36

Přijat

12

39

Přijat

13

68

Přijat

14

13

Přijat

15

15

Přijat

16

35

Přijat

17

17

Přijat

18

42

Přijat

19

10

Přijat

20

69

Přijat

21

40

Přijat

22

16

Přijat

23

29

Přijat

24

54

Přijat

25

74

Přijat

26

46

Přijat

27

41

Přijat

28

38

Přijat

29

44

Přijat

30

23

Přijat

31

51

Přijat

32

34

Přijat

33

50

Přijat

34

14

Přijat

35

7

Přijat

36

57

Přijat

37

18

Přijat

38

48

Přijat

39

60

62

Přijat

40

59

Nepřijat

41

52

Nepřijat

42

64

Nepřijat

43

8

Nepřijat

44

3

Nepřijat

45

58

Nepřijat

46

22

Nepřijat

47

37

Nepřijat

48

72

57

Nepřijat

49

26

Nepřijat

50

45

Nepřijat

51

30

Nepřijat

52

49

Nepřijat

53

63

Nepřijat

54

66

Nepřijat

55

70

Nepřijat

56

67

Nepřijat

57

33

Nepřijat

58

24

Nepřijat

59

62

Nepřijat

60

61

Nepřijat

61

47

Nepřijat

62

65

Nepřijat

Minimální bodová hranice nutná pro splnění kritérií přijímacího řízení byla 57 bodů, maximální dosažený počet bodů byl 95.

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Přijato bude max. 40 žáků, tj. 2 třídy do oboru 79-41-K/81 – víceleté gymnázium pro školní rok 2020/2021.
 2. Přijímací řízení se skládá ze státem určené Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (60 % váhy celkového výsledku) a ústní přijímací zkoušky (40 % váhy celkového výsledku).
 3. K hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, případně dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se nepřihlíží.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 1. Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a MAT (30 % + 30 %) – celkově maximálně 60 % váhy celkového výsledku (školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb.).
 2. Ústní přijímací zkouška (maximálně 40 % váhy) se skládá z ústního pohovoru (maximálně 30 % váhy) a testu kognitivních schopností (maximálně 10 % váhy).
 3. Maximální součet dosažených procent, tj. nejlepší dosažitelné hodnocení za výsledky přijímacího řízení, je 100 % (bodů).
 4. Ústní pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru a aktivit ve skupinách čítajících maximálně 5 studentů.
 5. Doba trvání rozhovoru je 30 - 40 minut.
 6. Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 7. Test kognitivních schopností je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ujednání

 1. Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě.
 2. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15ti dnů.
 3. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 4. Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů, tzn. nejpozději do 24. června 2020. Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Pokud uchazeč uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vzor žádosti bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nemůže-li ředitelka školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.     

Celý dokument je k dispozici ke stažení zde.     

Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice vyhlašuje v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia

osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2020/2021,

a to do:

4. ročníku (kvarty) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 8. třídu ZŠ,

5. ročník (kvinta) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 9. třídu ZŠ.   

Přijímací řízení se bude konat prezenčně v OPEN GATE dne 26. 6. 2020.

Začátek je stanoven na 11:00 hodin.

Přihlášku podává uchazeč v zastoupení zákonného zástupce na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE. Na přihlášce nepožadujeme potvrzení od lékaře ani potvrzení školy. K přihlášce přiložte kopie vysvědčení za poslední dva roky a vše zašlete nejpozději do středy 24. června 2020 na e-mail : schramlova@opengate.cz nebo přineste osobně na sekretariát gymnázia.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Do každého ročníku budou přijati nejvýše 2 žáci do kvarty a 2 žáci do kvinty.
 • Přijímací řízení se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
 • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

Obsah a průběh mimořádného přijímacího řízení:

Mimořádné přijímací řízení se uskuteční prezenčně v budově gymnázia.

Registrace uchazečů je v pátek 26. června 2020 na sekretariátu u pí. Schramlové od 10:30 – 10:50

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení proběhne po ukončení řízení, zveřejněno bude nejpozději do 30. června 2020. Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení mimořádného přijímacího řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 1. července 2020 v době od 9:00 do 14:00 na sekretariátu gymnázia. 
 • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15 dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků nevyžaduje.
 • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků mimořádného přijímacího řízení tzn. nejpozději do 2. července 2020, písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

PhDr. Kateřina Kožnarová

ředitelka školy

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2020/2021

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,  

níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

Ročník

Pořadí

Ev.číslo

Celkem

Rozhodnutí

Kvarta

1.

U01

21

Přijat

Kritéria mimořádného přijímacího řízení:

 • Minimální hranice pro splnění podmínek mimořádného přijímacího řízení je 17 bodů.

Vyhlášení výsledků:

 • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů,  jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15ti dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků nevyžaduje.

 • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků mimořádného přijímacího řízení, tzn. do 12. června 2020, písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně prostřednictvím České pošty.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Celý dokument ke stažení zdevýsledky přijímacího řízení do sekundy a tercie zde .