Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu.

Pro přijímací zkoušky platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

        1. Vstup do areálu, registrace a pohyb před budovou školy

Pohyb uchazečů před vstupem do školy se organizuje podle těchto principů:

         1. 1 Vstup do areálu školy je v době konání přijímacích zkoušek umožněn pouze uchazečům a to pouze pokud:

a) Nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) Doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na               přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnem před konáním přijímací zkoušky

c) Doklad o negativním výsledku testu může nahradit:

 • Dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 , uplynula doba izolace a od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní  
 • Dokladem vydaným poskytovatelem zdr. služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech
 • Certifikátem MZCR o provedeném očkování, pokud od aplikace očkovací látky (1. dávky v případě jednodávkového schématu nebo 2. dávky dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.

  1. 2 Zákonní zástupci po zaparkování vozidla na parkovišti školy doprovodí uchazeče pouze k registraci na podatelně u vjezdové brány.

Č. j. OG/G/22/2021

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA

ZMĚNA TERMÍNU PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vzhledem k Opatření obecné povahy „Příjímací řízení-dodatek“, které vydalo MŠMT pod č. j.: MSMT-4337/2021-6 dne 15.3.2021 došlo v přijímacím řízení do primy osmiletého gymnázia k úpravě termínů termínů. Termíny níže uvedené jsou již podle uvedeného Opatření změněny.

1. termín jednotné i školní přijímací zkoušky je stanoven na 5. května 2021.

2. termín jednotné i školní přijímací zkoušky je stanoven na 6. května 2021.

Informace ohledně školní přijímací zkoušky budou upřesněny na pozvánce.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Přijato bude max. 38 žáků, tj. 2 třídy.
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se mohou účastnit žáci, kteří budou v červnu končit 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na odpovídajícím aktuálním tiskopisu.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a školní přijímací zkoušky.
 • Hodnocení na vysvědčení z poloviny čtvrté třídy a poloviny páté třídy bude zohledněno v rámci ústního pohovoru školní přijímací zkoušky.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – celkově 60 % váhy celkového výsledku (školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb.).
 • Školní přijímací zkouška (40 % váhy).
 • Úspěšnost studentů v přijímacím řízení je dána jejich procentuální úspěšností v jednotlivých částech při započítání příslušné váhy. Maximálním výsledkem je 100 % (bodů).
 • Školní přijímací zkouška se skládá z testu studijních dovedností a ústního pohovoru.
 • Ústní pohovor probíhá formou aktivity a následně strukturovaného rozhovoru ve skupinách čítajících maximálně 5 studentů.
 • Doba trvání ústního pohovoru je cca 45 minut.
 • Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 • Test všeobecných studijních předpokladů je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ujednání

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení proběhne do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče organizací CERMAT.
 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy (http://www.opengate.cz/cs/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-na-gymnazium/) bude nejdříve 19.května 2021.
 • Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení a po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 18. května 2021 v době od 8:30 do 16:30. 
 • Dle § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, je uchazeč přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě.
 • Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dnů.
 • V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.           

Petr Šlemenda

ředitel školy

Přijetí do vyšších ročníků gymnázia

 1. Přestupovým řízením z víceletých gymnázií nebo zahraničních škol

V současné době doplňujeme volná místa v tercii a kvintě.  Pro podrobnosti o přestupových zkouškách a volné kapacitě v ostatních ročnících kontaktujte prosím sekretariát školy - paní Schramlovou.

 1. Vyhlášením mimořádného přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia pro studenty základních škol

Pro získání více informací kontaktujte prosím sekretariát školy - paní Schramlovou.

 Č.j.: OG/G/276/2021

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ GYMNÁZIA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Ředitel školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice vyhlašuje v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia

osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2021/2022,

a to do:

2. ročníku (sekundy) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2020/2021 navštěvují 6. třídu ZŠ,

4. ročníku (kvarty) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2020/2021 navštěvují 8. třídu ZŠ,

TERMÍN  MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1. ČERVNA 2021  V 8:30

Přihlášku podává uchazeč v zastoupení zákonného zástupce na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE. Na přihlášce nepožadujeme potvrzení od lékaře ani potvrzení školy. K přihlášce přiložte ověřené kopie vysvědčení za poslední dva roky a vše zašlete nejpozději do 10. května 2021 na adresu OPEN GATE -gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice. Doručení je možné také osobně na podatelnu školy.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Do každého ročníku budou přijati žáci do max. počtu 20 žáků ve třídě.
 • Mimořádné přijímací řízení  (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
 • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

Obsah a průběh přijímacího řízení:

MPZ se uskuteční prezenčně v areálu školy OPEN GATE. Registrace proběhne od 8:00 hodin na sekretariátu gymnázia u pí. Schramlové.

Každý účastník obdrží pozvánku, která bude rozesílána e-mailem na adresu uchazeče a zákonného zástupce nejpozději 5 dnů před konáním MPZ. V pozvánce bude uveden časový harmonogram zkoušek a pohovorů.

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení výsledků MPZ proběhne po ukončení MPZ, zveřejněno bude dne nejpozději  
  1. června 2021. Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 
  31. května 2021  v době od 8:30 do 16:00. 
 • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15 dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků nevyžaduje.
 • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení tzn. do 3. června 2021, písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy

Celá zpráva ke stažení ZDE