Profil studenta

Každý rodič chce pro své děti to nejlepší. My v Open Gate se snažíme být tou nejlepší volbou, když přijde na vzdělávání. Každé dítě totiž vnímáme jako celek. Jako komplexní osobnost s touhami a sny, silnými i slabými stránkami, které pomáháme spojit s jejich nadáním a využít tak potenciál, se kterým přicházejí. Profil studenta vám odhalí, jaké hodnoty škola zastává. 

Inspirací pro tento přehled byl profil studenta IB (International Baccalaureate – mezinárodní maturita) – “Life-long learner” (celoživotní vzdělávání). S popsanými vlastnostmi ale noví studenti přicházet nemusejí. Open Gate je doslova otevřenou příležitostí, kde se hodnoty snažíme ve studentech teprve objevovat a nadále podporovat. Od žádného studenta ani nepožadujeme, aby kombinoval všechny vlastnosti. “Life-long learner” se vzdělává a zlepšuje po celý život, protože víme, že našim studentům se na Open Gate teprve otevírá brána do budoucnosti

Přejeme si v nich proto vzbuzovat touhu růst i za branami školy, aby si i nadále přáli dělat svět lepším místem a přinášeli pozitivní změny do společnosti. Níže vám nabízíme vhled do hodnot, se kterými se ztotožňujeme.

Zvídavý 

Zvídavost je naší přirozeností a díky ní aktivně zkoumáme svět kolem nás a v nás. Učíme se s nadšením samostatně i s druhými. Radost z poznávání si uchováváme celý život.

Přemýšlivý

Nacházíme si čas k zamyšlení. Kritické a kreativní myšlení využíváme k zodpovědnému řešení nejrůznějších témat.

Komunikačně zdatný

Komunikaci chápeme jako dialog. Citlivě přizpůsobujeme styl mluveného a psaného sdělení tomu, s kým, proč a o čem komunikujeme. S jistotou se vyjadřujeme ve více jazycích.

Otevřený

Bráníme se stereotypům a předsudkům. Životy druhých vnímáme bez předpojatosti, nesoudíme je dle vlastních hodnot a zvyků. Jsme tolerantní. A vnímáme, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. Spolupracujeme a s respektem si nasloucháme.

Vyrovnaný

Pro vnitřní spokojenost vyvažujeme různé stránky našeho života: intelektuální, emocionální i fyzické. Se změnami začínáme u sebe. Vlastní vyrovnaností pozitivně ovlivňujeme své okolí.

Odvážný

Přijímáme nejistotu jako součást našeho života. Nebojíme se vystupovat ze své komfortní zóny, abychom zlepšovali sebe i své okolí. Zvažujeme podstupovaná rizika a je-li to potřeba, požádáme o pomoc.

Férový a odpovědný

Vždy jednáme poctivě, spravedlivě a s úctou k druhým. Jsme odpovědní za důsledky svých činů. Usilujeme o to, aby naše myšlenky a rozhodnutí byly etické, rozumné a morální.

Pečující

Projevujeme empatii, soucit a úctu. Nezištně pomáháme ostatním a jednáme tak, abychom pozitivně ovlivňovali životy druhých a svět kolem nás.

Schopný sebereflexe 

Uvědomujeme si, že všechny zkušenosti vedou k pochopení, rozvoji a růstu, proto se za chyby nekáráme a učíme se z nich. Známe své silné a slabé stránky. Díky tomu lépe rozumíme, kdo jsme a kým můžeme být.

Všestranně se vzdělávající

Vnímáme svět v širších souvislostech. Znalosti a dovednosti si rozšiřujeme napříč různými obory, abychom se vyvarovali jednostrannosti a povrchnosti. Přicházíme s nápady a návrhy na řešení problémů.