Informace o zpracování osobních údajů

Společnost OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o., se sídlem Na Návsi 5, 251 01 Babice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 95491 (dále jen „Škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, žáků, zákonných zástupců žáků a dalších osob, které přijdou se Školou do styku v rámci plnění činností Školy. 

Osobní údaje Škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků). Osobní údaje Škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6, odst. 1., písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje může Škola použít pouze pro účely vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem Školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává Škola osobní údaje státním orgánům nebo jiným oprávněným osobám (např. údaje o průběhu vzdělávání žáků dle vyhlášky 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, údaje o/z evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a další).

Osobní údaje, které Škola zpracovává v souhlasovém režimu dle ustanovení článku 6, odst. 1., písm. a) Nařízení, jsou údaje, které mají vymezený přesný účel zpracování, a subjekt údajů k tomuto zpracování dal svůj souhlas. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, jednoznačným a dobrovolným projevem vůle, kterým subjekt údajů dává svým prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování jím uvedených osobních údajů. Před udělením souhlasu je subjekt údajů vždy informován o jeho právu tento souhlas kdykoliv odvolat.

Webové stránky www.opengate.cz (dále jen jako „Stránky“) provozuje Škola a Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované přidruženými společnostmi, jako například Nadací The Kellner Family Foundation.

Aby tyto Stránky správně fungovaly, umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do Vašeho zařízení, tak jako činí i většina provozovatelů webových stránek. Pro účely ochrany soukromí se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie, které mohou při návštěvě webových stránek automaticky shromažďovat dostupné údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o Vašich aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek. Jednotlivé prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vašem zařízení zablokovat. V takovém případě však bude funkcionalita webových stránek omezena.

Na webových stránkách Školy je provozován e-shop, ve kterém je možné si zakoupit školní uniformu a její jednotlivé doplňky. Pro potřeby zajištění a provedení objednávky jsou zpracovávány osobní údaje na základě právního titulu plnění smlouvy.

Škola zpracovává Vaše osobní údaje i pro účely rezervačního systému školních kroužků Auksys. V rámci uvedeného Systému se osobní údaje zpracovávají pouze z důvodu přihlašování a odhlašování na kroužky pořádané Školou. Vaše osobní údaje budou po ukončení docházky do školních kroužků neprodleně vymazány.

Škola v rámci oprávněného zájmu správce využívá kamerový dohledový systém pro monitorování areálu Školy za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku, a to jak pracovníků, tak i žáků a návštěv.

Škola Vám může po ukončení studia na Škole na základě oprávněného zájmu správce zaslat na Vaši e-mailovou adresu dotazník o spokojenosti s kvalitou výuky na Škole a s žádostí o další informace týkající se dalšího studia našich absolventů pro potřeby klubu absolventů Školy. V případě nezájmu o zasílání e-mailů, kontaktujte Školu s žádostí o výmaz Vaší e-mailové adresy z databáze na níže uvedené e-mailové adrese.

Na Školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet buď prostřednictvím datové schránky abvrh5r, emailem na adrese info@opengate.cz nebo poštou na adresu školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice. Výše uvedenými způsoby je možné se na Školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Odpověď na žádost subjektu údajů podává Škola v písemné podobě, a to doporučeným dopisem, zaslaným na adresu subjektu údajů. V případě opakovaných žádostí jednoho subjektu údajů bude tomuto subjektu údajů účtováno 50 Kč za každou opakovanou žádost. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Škola zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality a bezpečnosti při zpracování osobních údajů funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen ,,Pověřenec“). Na Pověřence je možné se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností dotazů či stížností v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontakt

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Školy je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

  • e-mailová adresa:    poverenec@opengate.cz
  • telefonní číslo:         +420 702 235 464
  • poštovní adresa:      zasílejte „k rukám Pověřence“ na adresu Na Návsi 5, 251 01 Babice