Pedagogicko-psychologická poradna pro veřejnost

Naše poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži i jejich rodičům a učitelům na všech stupních škol, od mateřských škol až po školy střední.
Služby, které zajišťujeme, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a intervenční činnosti s ohledem na věk, školní zařazení dítěte či mladistvého, jeho vývoj a případné obtíže.

Pořádáme též vzdělávání formou besed a přednášek v problematice poradenství, psychologie a speciální pedagogiky pro laickou veřejnost. V případě zájmu můžeme zajistit i metodické a odborné vedení v oblasti poradenství pro pracovníky ve školství.

Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na našem pracovišti a návštěvami zaměstnanců poradny ve školách a školských zařízeních.

Naše služby

Jak se objednat

Pomoc v PPP

Co s sebou

Zpráva

Převedení spisu

Co byste měli vědět

Kontakt a formuláře

Naše služby

 • Zjišťujeme pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku, vydáváme o ní zprávu a doporučení.
 • Zjišťujeme speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracováváme doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáka.
 • Vydáváme zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo mimořádného nadání žáka.
 • Vydáváme zprávu a doporučení k zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny nebo zařazení či převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka.
 • Provádíme psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané.
 • Poskytujeme žákům přímou speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci.
 • Poskytujeme poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji; jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky poskytujeme poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků.
 • Poskytujeme poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • Poskytujeme metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření.
 • Poskytujeme žákům kariérové poradenství.
 • Poskytujeme informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka.
 • Zajišťujeme prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření.

Jak se k nám můžete objednat

 • Požádat o odbornou pomoc při řešení výukových, výchovných či jiných obtíží svého dítěte mohou sami rodiče nebo zákonní zástupci. Není potřeba žádné doporučení.

 • K návštěvě poradny po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem může dát podnět i škola (třídní učitel, výchovný poradce), kterou dítě navštěvuje.
 • Z důvodu spolupráce se školou je lepší objednat se do spádové poradny. Pokud má Vaše dítě výukové problémy, může pracovník poradny na Vaši žádost promluvit s paní učitelkou ve škole, podívat se na Vašeho syna či dceru ve třídě při práci. Pokud je dítě z jiného než Středočeského kraje, můžeme na Vaše přání zaslat škole pouze zprávu, ale není možné školu navštívit.
 • Nejrychlejší způsob objednání je prostřednictvím emailu ppp@opengate.cz. Také se můžete objednat telefonicky na tel. +420 607 279 764. Objednávka bude předána odbornému pracovníkovi, který se Vám ozve s termínem.
 • Dítě by do poradny měl objednávat jeho zákonný zástupce a ten by pak také měl dítě k vyšetření doprovodit. V případě, že se rodič nebo zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit (nemoc, pracovní problémy) a dítě doprovází např. prarodiče, musí tito mít od rodičů písemnou ověřenou plnou moc obsahující jejich písemný souhlas s vyšetřením. Dítě nemůže být bez tohoto souhlasu rodičů vyšetřeno. Stejně tak, pokud dítě do poradny doprovází chůva.

Kdy není nutné se objednávat

 • Pokud má dítě mírné obtíže ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobnější obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), lze je kompenzovat prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy (podpůrná opatření prvního stupně). Tato podpůrná opatření zahrnují také podporu z důvodu akcelerovaného vývoje školních dovedností. Je možné jich využít při obtížích vyvolaných aktuálně nepříznivým zdravotním či psychickým stavem žáka. Pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou není třeba doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 • Nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, zpracuje škola Plán pedagogické podpory. Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci školy, při tom spolupracují s pedagogickým pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve škole a se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 • S Plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.
 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě Plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě Plánu pedagogické podpory. Pokud jsou podpůrná opatření prvního stupně účelná, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.
 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou však není podmínkou pro to, aby zákonný zástupce žáka/zletilý žák mohl požádat o poradenskou pomoc školské poradenské zařízení. Na návštěvu poradny se může objednat i bez doporučení školy, pokud podpora prvního stupně k naplňování vzdělávacích potřeb nepostačuje a není třeba vždy čekat, až od zahájení jejího poskytování uplynou tři měsíce.

O poradenskou pomoc v PPP můžete požádat, i když vašemu dítěti/vám není podpora prvního stupně školou poskytována. Nicméně doporučujeme možnost jejího poskytnutí se školou konzultovat a případně o ně školu požádat. Dětem, žákům nebo studentům s mírnými obtížemi ve vzdělávání může taková podpora postačovat, a pokud se jedná o vážnější obtíže, může alespoň do určité míry pomoci po dobu, než adekvátní podpůrná opatření doporučí poradna.

Jestliže je vašemu dítěti/vám podpora na základě Plánu pedagogické podpory poskytována, je třeba jej včetně vyhodnocení školou na návštěvu poradny přinést.

Poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání pro děti, žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané upravuje Vyhláška č. 27/2016 Sb. v platném znění.

Co si vemte s sebou, když jdete
k nám do poradny

 • Pokud jdete do poradny poprvé, budeme se Vás pravděpodobně ptát na základní údaje o Vaší rodině a na to, co Vaše dítě ovlivňuje, co dělá rádo a co zase nerado. Budou nás zajímat informace o Vašem těhotenství a porodu, o raném dětství Vašeho syna či dcery. A pokud je vaše dítě již školního věku, budeme se ptát i na situaci ve škole. Pokud máte doma záznamy o tom, kdy vyrostl vašemu dítěti první zub, kdy začalo sedět, chodit, mluvit, apod., připomeňte si, prosím, tyto údaje nebo je vezměte s sebou.

 • Pokud má vaše dítě výukové problémy, vezměte s sebou, prosím, i školní sešity, školou vyplněný Školní dotazník a žákovskou knížku.
 • Pokud bylo vaše dítě vyšetřeno již jiným odborníkem v souvislosti s problémem, se kterým se chystáte navštívit naši poradnu, a máte z tohoto vyšetření zprávu, vezměte ji s sebou také (např. vyšetření dětského lékaře, logopeda, neurologa).
 • Pokud bylo vaše dítě vyšetřeno již v jiné poradně, doporučujeme Vám převést si spis Vašeho syna či dcery do naší poradny. Odborný pracovník bude mít srovnání, jak se Vaše dítě i jeho problémy vyvíjejí a nebudeme se vás muset znovu ptát na informace, které jste již jednou uváděli. Převod spisu se provádí na základě písemné žádosti, kterou zašlete původní poradně. Bez Vašeho písemného souhlasu nemůže být spis převeden z jednoho pracoviště na druhé.
 • Pokud vaše dítě používá kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko), vezměte je určitě s sebou.
 • V případě, že vaše dítě onemocní, přeobjednejte se na jiný termín (výsledky vyšetření by byly ovlivněny zhoršeným zdravotním stavem dítěte; také tím chráníte zdraví našich pracovníků i ostatních klientů).

Zpráva

 • Zprávu si u nás můžete vyzvednout v pátek od 8:00 do 14:00 hodin, nebo po telefonické dohodě-

 • Zprávu můžeme vydat pouze zákonnému zástupci vyšetřovaného dítěte. Pokud vyzvedává zprávu jiný člen rodiny, musí mít od zákonného zástupce podepsanou plnou moc.
 • Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne zprávu do 2 měsíců, bude založena do spisu. Její vydání bude pak možné až po telefonické domluvě.

Převedení spisu

Všechny materiály a informace získané během vyšetření zakládáme do spisu klienta. Ten je v poradně archivován do třiceti let klienta, poté proběhne skartace. Pokud nemá klient v poradně zavedený spis a je vyšetřen pouze na screeningu školní zralosti či při volbě povolání, archivují se tyto materiály jen 5 let.

Při změně poradny je možné přeposlání spisu v jeho kopii na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého klienta.

Co byste měli vědět

Všechny informace, které pracovníkům poradny sdělíte, jsou důvěrné. Slouží k tomu, abychom Vám lépe pomohli vyřešit Vaše problémy.

Žádné informace – zprávy z vyšetření, případná doporučení, záznamy z rozhovorů apod. bez Vašeho souhlasu poradna nikomu nevydá ani ústně nesdělí. Každé předání podléhá Vašemu písemnému souhlasu. Výjimkou jsou OSPOD, Soud a Policie ČR – tato pracoviště mohou žádat informaci, zda je dítě v evidenci poradny, jakých služeb u nás rodina využila, jaké má dítě podpůrné opatření...

Nebojte se nás navštívit. Hodně rodičů řeší stejné problémy se svým dítětem jako Vy. A i když se Vašemu dítěti ve škole nedaří nebo neposlouchá, neznamená to ještě, že je špatné. Není. Může být šikovné na něco jiného nebo ho něco trápí, ale se správně nastavenou podporou, se dá vše změnit nebo alespoň vylepšit.  

Kontakt 

Pedagogicko-psychologická poradna 
OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o.
Na Návsi 5
Babice
251 01
DIČ: CZ27089941
email: ppp@opengate.cz
tel.: +420 607 279 764

Otevírací doba

Pondělí: 10:00 – 12:00 hodin 
Středa: 8:15 – 15:15 hodin