Maturitní zkoušky 2018/2019

Společná část MZ

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019.

Praha dne 30. srpna 2018

čj.: MSMT-27235/2018-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

Profilová část MZ

Informace k profilové části vycházejí ze Zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek určuje ředitelka školy.

Povinné zkoušky profilové části

Z rozhodnutí ředitelky gymnázia OG bude student skládat tři povinné zkoušky.

Předměty povinné zkoušky

Český, anglický, německý, francouzský, španělský jazyk, ekonomie, psychologie, dějepis, globální politika, chemie, biologie, fyzika, environmentální výchova, matematika, výtvarná výchova

Forma zkoušky

Zkoušky profilové části budou probíhat formou ústní zkoušky nebo obhajoby maturitní práce před zkušební komisí a budou probíhat ve vyučovacím jazyce (tj. v anglickém nejedná-li se o jiný jazyk).

Ústní zkouška: anglický jazyk, chemie, biologie, fyzika, environmentální výchova.

Obhajoba maturitní práce: český, německý, francouzský, španělský jazyk, ekonomie, psychologie, dějepis, globální politika, matematika, výtvarná výchova.

Detailní informace o organizaci zkoušky a zadaní maturitní práce poskytnou vedoucí vzdělávacích sekcí nebo jimi určení učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů v souladu s termíny stanovenými vyhláškou.

Nepovinné zkoušky profilové části

Student může skládat nepovinnou zkoušku z jednoho nebo dvou zvolených vyučovacích předmětů. Předměty nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky může volit ze stejné nabídky.

Termíny profilové části

V období od 20. 5. do 30. 5., bude upřesněno nejpozději dva měsíce před konáním.

V Babicích dne 17. října 2018

S pověřením ředitelky školy Petr Chára, zástupce ředitelky