Stipendijní program OG

Stipendijní program školy zahrnuje 2 druhy stipendií. Od roku 2012/2013 udělujeme vybraným studentům Akademické stipendium, od roku 2017/2018 je to Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy.

Akademické stipendium

1. Všeobecné informace

 • Stipendium může dosáhnout výše až 75 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu.
 • Cílem poskytování stipendia je podporovat snahu o mimořádné studijní výsledky, píli a veřejně prospěšnou práci.
 • Požádat o něj mohou studenti od primy do septimy, a to opakovaně po celou dobu svého studia na gymnáziu Open Gate. Ten, kdo obdrží stipendium například v tercii, není tedy diskvalifikován pro podání žádosti v dalších letech studia. Toto stipendium je tudíž unikátní v tom, že se nejedná o jednoroční neobnovitelný příspěvek, nýbrž naopak: studenti jsou díky jeho průběžné obnovitelnosti motivováni k opakovaným výborným výkonům.
 • Stipendium bude uděleno pouze těm studentům, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate.

2. Podmínky pro získání stipendia

 • Vynikající studijní výsledky ve všech vyučovacích předmětech.
 • Svým chováním žadatel prokazuje, že porozuměl etickým principům, které tvoří základ konání studenta Open Gate, a aktivně je i naplňuje. Dokladem toho bude studentova veřejně prospěšná činnost a práce v programech komunitní činnosti (DofE, CAS apod.). Toto vše musí být zjevné z jeho vystupování a vztahu k lidem v jeho nejbližším okolí, tedy členům komunity, rodičům, učitelům aj.
 • Prokazuje, že rozumí tomu, proč je třeba stále klást otázky, a v důsledku toho rozvíjí svou kreativitu (např. participací v mezipředmětových aktivitách, aktivním přístupem k výzvám a problémům a zapojováním se do projektových dnů).

3. Žádost o stipendium

 • Anglicky/česky psaná esej (personal statement), v níž bude žádost odůvodněna a podpořena podrobnými argumenty ve prospěch žádosti o udělení tohoto stipendia. Tato esej pomůže osvětlit, nakolik zájemce splňuje potřebná kritéria. Esej má prokázat studentovu schopnost sebereflexe, pokud jde o studijní pokroky, úsilí, entuziasmus, loajalitu, přínos do života školy a místní komunity.
 • Písemné doporučení (letter of recommendation) člena pedagogického sboru.
 • Termín podání žádostí je každoročně do 15. března.
 • Žádosti uchazeči zasílají emailem na adresu schramlova@opengate.cz .

4. Průběh stipendijního řízení

 • O udělení stipendia rozhoduje stipendijní komise.
 • Stipendijní komise pracuje ve složení: ředitelka školy, zástupce ředitele školy, koordinátor/koordinátoři komunitní činnosti a vedoucí poradenského centra.
 • Komise si může přizvat k řízení kteréhokoli člena pedagogické sboru.
 • Na základě přijatých žádostí vybere komise ze zájemců užší okruh kandidátů, které pozve k pohovoru.
 • Týden před konáním pohovoru komise vyzve kandidáty k předložení jejich akademického portfolia.
 • Akademické portfolio je složeno z materiálů poukazujících na akademického úspěchy kandidátů.
 • Na základě pohovoru komise do tří pracovních dnů zřizovateli navrhne kandidáty na udělení akademického stipendia.
 • Po schválení seznamu zřizovatelem komise úspěšným kandidátům oznámí udělení akademického stipendia v co nejbližším termínu.
 • Termín uzavření stipendijního řízení je 15. května.

5. Výše stipendia

 • Celková částka na stipendijní program (počet a výše stipendií) závisí na dostupných financích v každém jednotlivém akademickém roce.
 • Stipendia budou poskytována ve výši 25 %, 50 % a 75 % celkového školného jednotlivých úspěšných studentů.

Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy

1. Všeobecné informace

 • Stipendium může dosáhnout výše až 25 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu.
 • Cílem poskytování stipendia je podporovat snahu o aktivní rozvíjení sociální a globální zodpovědnosti, altruismu a mimořádných kvalit v oblasti profilu studenta Open Gate.
 • Požádat o něj mohou studenti od primy do septimy, a to opakovaně po celou dobu svého studia na gymnáziu Open Gate. Obnovitelnost žádosti má za cíl podporovat zapojení studentů do dlouhodobých projektů s výrazným společenským přínosem.
 • Stipendium bude uděleno pouze těm studentům, kteří prokáží, že se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate.

2. Podmínky pro získání stipendia

 • Žadatel svým smysluplným a soustavným obohacováním života školy a společnosti prokazuje mimořádné kvality v oblasti profilu studenta Open Gate, je ambasadorem žádoucích společenských hodnot a etických principů. Dokladem toho bude studentova veřejně prospěšná činnost a práce v programech komunitní činnosti (DofE, CAS apod.), popř. zapojování se do externích projektů, v rámci kterých školu reprezentuje a na jejich základě prokazatelně obohacuje školní komunitu.
 • Toto vše musí být mimořádně zjevné z jeho aktivit, vystupování a vztahu k lidem v jeho nejbližším okolí, tedy členům komunity, rodičům, učitelům aj.

3. Žádost o stipendium

 • Anglicky/česky psaná esej (personal statement), v níž bude žádost odůvodněna a podpořena podrobnými argumenty ve prospěch žádosti o udělení tohoto stipendia. Tato esej pomůže osvětlit, nakolik zájemce splňuje potřebná kritéria. Esej má prokázat studentův přínos komunitě školy, entuziasmus, loajalitu a vysoký morální a etický profil uchazeče.
 • Písemné doporučení (letter of recommendation) člena pedagogického sboru.
 • Termín podání žádostí je každoročně do 15. března.
 • Žádosti uchazeči zasílají emailem na adresu schramlova@opengate.cz .

4. Průběh stipendijního řízení

 • O udělení stipendia rozhoduje stipendijní komise.
 • Stipendijní komise pracuje ve složení: ředitelka školy, zástupce ředitele školy, koordinátor/koordinátoři komunitní činnosti a vedoucí poradenského centra.
 • Komise si může přizvat k řízení kteréhokoli člena pedagogické sboru.
 • Na základě přijatých žádostí vybere komise ze zájemců užší okruh kandidátů, které pozve k pohovoru.
 • Týden před konáním pohovoru komise vyzve kandidáty k předložení jejich portfolia.
 • Portfolio je složeno z materiálů prokazujících naplnění výše stanovených kritérií.
 • Na základě pohovoru komise do tří pracovních dnů zřizovateli navrhne kandidáta na udělení Stipendia za mimořádný přínos komunitě školy.
 • Po schválení seznamu zřizovatelem komise úspěšným kandidátům oznámí udělení stipendia v co nejbližším termínu.
 • Termín uzavření stipendijního řízení je 15. května.

5. Výše stipendia

 • Celková částka na stipendijní program (počet a výše stipendií) závisí na dostupných financích v každém jednotlivém akademickém roce.
 • Stipendia budou poskytována ve výši 25 % celkového školného úspěšného uchazeče.

Závěrečné ustanovení

Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy a Akademické stipendium jsou vázána na kritéria, jak je uvedeno výše. Nemají být nikterak zaměňována za sociální stipendia Nadace The Kellner Family Foundation pro sociálně potřebné studenty gymnázia. Stipendijní program Open Gate a sociální stipendia Nadace The Kellner Family Foundation jsou dva rozdílné programy.

Kateřina Kožnarová, ředitelka školy