Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a jeho kritérií na osmileté gymnázium pro školní rok 2024/2025

Č. j. OG/G/12/2024

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEHO KRITÉRIÍ

DO 1. ROČNÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA OPEN GATE

(OBOR VZDĚLÁDÁVÁNÍ 79-41-K/81, všeobecné gymnázium)

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka školy rozhodla podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále také jen jako „školský zákon“) a dále též dle předpisů se školským zákonem souvisejících (společně dále označovaných jako „platná právní úprava“), o vyhlášení prvního kola příjímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 (všeobecné gymnázium) pro školní rok 2024/2025 ve škole OPEN GATE a zároveň stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí.

Přijímací řízení podle platné právní úpravy proběhne v následujících termínech:

1. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 16. dubna 2024

2. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 17. dubna 2024

Součástí přijímacího řízení je školní přijímací zkouška. Školní přijímací zkouška se bude konat ve dnech 15. 3. 2024 – 23. 4. 2024, časově se nebude překrývat s jednotnou přijímací zkouškou. Uchazeči budou vyrozuměni o termínu konání jejich jednotné i školní přijímací zkoušky v souladu s platnou právní úpravou.

Způsob podání přihlášky

 • Elektronicky prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení, který obsahuje též digitální přihlašovací systém (dále jen jako „DIPSY“) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.), vstup do DIPSY zde
 • Písemně v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci
 • Písemně na tiskopisu, formulář ke stažení zde
 • Přihláška podaná tiskopisem nebo výpisem z DIPSY může být škole doručena i datovou schránkou - ID schránky: abvrh5r

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

Detailní informace ke způsobu podání přihlášky: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Přílohami přihlášky jsou:

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání, formulář ke stažení zde
  Hodnotí-li škola uchazeče slovně, převede slovní hodnocení na známky, formulář ke stažení zde
 • Jedná-li se o uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a žádá o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury: Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona (postačí označení v přihlášce + doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí, např. potvrzení o studiu vydané zahraniční školou)
 • Jedná-li se o cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, který žádá o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury: Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (na základě vydaného Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023), formulář ke stažení zde  
 • Jedná-li se o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami: Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení, formulář ke stažení zde

Termín odevzdání přihlášky


Termín pro odevzdání přihlášky – od 1. února 2024 do 20. února 2024 a to:

 • elektronicky v systému DIPSY
 • poštou na adresu: OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o.; Na Návsi 5; 251 01 Babice
 • osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia v kanceláři Jany Hojerové) v pracovních dnech od 8 do 16 hodin
 • datovou schránkou - ID schránky: abvrh5r (jen pokud je přihláška podávána písemným tiskopisem nebo výpisem z DIPSY)

Prioritizace zvolených škol v přihlášce

V přihlášce si uchazeč volí pořadí škol podle svých priorit. To znamená, že uchazeč své vybrané školy seřadí do pořadí podle toho, kde nejvíce by chtěl studovat. V dalším viz informace na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Kritéria a specifikace přijímacího řízení:

 • Přijato bude maximálně 36 uchazečů, tj. 2 třídy.
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se mohou účastnit uchazeči, kteří budou v červnu 2024 končit 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu včetně jejích příloh, a to ve stanovené formě a lhůtě.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a ze školní přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu všeobecných studijních předpokladů, který reflektuje zejména schopnost studovat na osmiletém gymnázium (zkouška je stanovena v rozsahu schopností, respektive dovedností odpovídajících úrovni rámcového vzdělávacího programu pro 4. a 5. třídu základní školy) a ústní části, která má za cíl blíže poznat uchazeče, jenž se uchází o studium na osmiletém gymnáziu (zejména zjistit jeho motivaci ke studiu na osmiletém gymnáziu i jeho celkovou připravenost, sociální a komunikační dovednosti).
 • Ústní část školní přijímací zkoušky probíhá formou skupinové aktivity a následného individuálního rozhovoru s uchazečem.
 • Doba trvání ústního části školní přijímací zkoušky cca 20 minut: 5 minut společné aktivity, 15 minut individuální pohovor. 
 • Písemný test všeobecných studijních předpokladů je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

1) Jednotná přijímací zkouška

 • Český jazyka a literatura – max. 50 bodů
 • Matematika a její aplikace – max. 50 bodů

2) Školní přijímací zkouška

 • Písemný test všeobecných studijních předpokladů – max. 10 bodů
 • Ústní část školní přijímací zkoušky – max. 30 bodů

Výsledky předchozího vzdělávání uchazeče (známky z vysvědčení) netvoří bodované kritérium přijímacího řízení, budou však brány v potaz v případě rovnosti bodového hodnocení uchazečů (viz informace uvedené dále).  

Vyhodnocování přijímacího řízení

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a MAT tvoří celkově 60 % váhy celkového výsledku uchazeče (30% ČJ + 30% MAT).
 • Výsledek školní přijímací zkoušky tvoří 40 % váhy
 • Úspěšnost uchazečů v přijímacím řízení je dána jejich úspěšností v jednotlivých částech při započítání příslušné váhy těchto částí. 
 • V případě rovnosti výsledků uchazečů získaných podle výše popsaných kritérií škola stanovuje, že lépe se v přijímacím řízení umístí uchazeč, který bude mít lepší průměr z vysvědčení na konci čtvrté a poloviny páté třídy základní školy. Jestliže ani toto kritérium nerozhodne, lépe se umístí uchazeč, který bude mít lepší výsledek ve školní přijímací zkoušce.

Vyhlášení výsledků a další ustanovení

 • vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení proběhne 15. května 2024. Výsledky budou zveřejněny školou anonymně pod registračním číslem uchazeče na stránkách školy www.opengate.cz a na dveřích sekretariátu gymnázia po dobu min. 15 dnů. Dále budou dostupné v systému DIPSY.
 • Zákonný zástupce uchazeče má možnost po předchozí telefonické domluvě se sekretariátem školy nahlédnout do spisu uchazeče, jehož je zákonným zástupcem; termín pro nahlížení do spisu je stanoven na 10., 13. a 14. května 2024. 
 • Uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí, jak shora uvedeno.
 • Písemné rozhodnutí ředitelky školy o přijetí a nově též o nepřijetí ke vzdělávání se ve vztahu k jednotlivým uchazečům v písemné formě nevyhotovuje a tedy ani uchazečům neposílá – jde o jednu z novinek podle aktuálně platné právní úpravy.
 • Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí na střední školu (v daném kole přijímacího řízení), tzn. uchazeč podá „Vzdání se přijetí“. Škola tuto informaci zapíše do systému DIPSY. Jestliže je uchazeč ke studiu přijat a přijetí se nevzdá, nemůže se účastnit druhé ani dalších kol přijímacího řízení na střední školy v daném školním roce.

V Babicích dne 16. ledna 2024

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy