Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2021/2022

 Č.j.: OG/G/419/2021

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ GYMNÁZIA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Ředitel školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice vyhlašuje v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia

osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2021/2022,

a to do:

3. ročníku (tercie) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2020/2021 navštěvují 7. třídu ZŠ,

5. ročníku (kvarty) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2020/2021 navštěvují 9. třídu ZŠ,

TERMÍN  MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

15. ČERVNA 2021  V 8:30

Přihlášku podává uchazeč v zastoupení zákonného zástupce na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE. Na přihlášce nepožadujeme potvrzení od lékaře ani potvrzení školy.
K přihlášce přiložte ověřené kopie vysvědčení za poslední dva roky a vše zašlete nejpozději
do 31. května 2021 na adresu OPEN GATE -gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice. Doručení je možné také osobně na podatelnu školy.

Kritéria přijímacího řízení:

  • Do každého ročníku budou přijati žáci do max. počtu 20 žáků ve třídě.
  • Mimořádné přijímací řízení  (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

Obsah a průběh přijímacího řízení:

MPZ se uskuteční prezenčně v areálu školy OPEN GATE. Registrace proběhne od 8:00 hodin na sekretariátu gymnázia u pí. Schramlové.

Každý účastník obdrží pozvánku, která bude rozesílána e-mailem na adresu uchazeče a zákonného zástupce nejpozději 5 dnů před konáním MPZ. V pozvánce bude uveden časový harmonogram zkoušek a pohovorů.

Vyhlášení výsledků:

  • Vyhlášení výsledků MPZ proběhne po ukončení MPZ, zveřejněno bude 20. června 2021. Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 21. června 2021 v době od 8:30 do 16:00. 
  • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15 dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků nevyžaduje.
  • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení  písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
  • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
  • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy

Petr Šlemenda