Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2023/2024

 Č.j.: OG/G/702/2023

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ GYMNÁZIA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice vyhlašuje v návaznosti na ustanovení § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia

osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2023/2024,

a to do:

2. ročníku (Sekundy) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2022/2023 navštěvují 6. třídu ZŠ.

TERMÍN MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

19. ČERVNA 2023 OD 8:30 HODIN

Žádost podává uchazeč v zastoupení zákonného zástupce na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE. K žádosti přiložte kopie vysvědčení za poslední dva roky a vše zašlete nejpozději do 7. června 2023 na e-mail: schramlova@opengate.cz nebo na sekretariát gymnázia.

Kritéria přijímacího řízení:

  • Do ročníku budou přijati 2 uchazeči na volná místa.
  • Mimořádné přijímací řízení (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (0-3 body), matematiky (0-3 body), anglického jazyka (0-1), testu studijních předpokladů (0-5 bodů) a přijímacího pohovoru (0-12). Celkový maximálně dosažitelný počet bodů v rámci MPZ je 24 bodů.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek mimořádného přijímacího řízení (MPZ) je 17 bodů za předpokladu, že uchazeč v každé oblasti obdržel alespoň jeden bod.
  • V případě, že přijímací řízení úspěšně absolvuje více uchazečů, budou přijímáni v pořadí podle počtu získaných bodů až do naplnění volné kapacity v ročníku. V případě rovnosti bodů bude přijat uchazeč s vyšším počtem bodů v přijímacím pohovoru.

Obsah a průběh přijímacího řízení:

MPZ se uskuteční prezenčně v areálu školy OPEN GATE na adrese Na Návsi 5, 251 01 Babice. Registrace proběhne od 8:00 hodin na sekretariátu gymnázia u pí. Schramlové.

Každý účastník obdrží pozvánku, která bude rozesílána e-mailem na adresu uchazeče nebo zákonného zástupce nejpozději 3 dny před konáním MPZ. V pozvánce bude uveden časový harmonogram zkoušek a pohovorů.

Vyhlášení výsledků:

  • Vyhlášení výsledků MPZ proběhne po ukončení MPZ, zveřejněno bude 23.června 2023 nejdříve ve 14:00 hodin. Zákonný zástupce uchazeče má možnost o předchozí domluvě nahlédnout do spisu jím zastupovaného uchazeče o studium, termín je stanoven na 23.června 2023 v době od 8:30 do 12:00. 
  • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15 dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků gymnázia nevyžaduje.
  • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
  • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
  • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy