Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2020/2021

 Č.j.: OG/G/510/2020

Ředitelka školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice vyhlašuje v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia

osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2020/2021,

a to do:

4. ročníku (kvarty) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 8. třídu ZŠ,

Přijímací řízení se bude konat prezenčně v OPEN GATE dne 18. srpna 2020.
Začátek je stanoven na 10:00 hodin.

Přihlášku podává uchazeč v zastoupení zákonného zástupce na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE. Na přihlášce nepožadujeme potvrzení od lékaře ani potvrzení školy. K přihlášce přiložte kopie vysvědčení za poslední dva roky a vše zašlete nejpozději do pátku 14. srpna 2020 na e-mail : schramlova@opengate.cz nebo přineste osobně na sekretariát gymnázia.

Kritéria přijímacího řízení:

  • Do ročníku bude přijat nejvýše 1 žák.
  • Přijímací řízení se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

Obsah a průběh mimořádného přijímacího řízení:

Mimořádné přijímací řízení se uskuteční prezenčně v budově gymnázia.

Registrace uchazečů je v úterý 18. srpna 2020 na sekretariátu u pí. Schramlové od 9:30 – 9:50

Vyhlášení výsledků:

  • Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení proběhne po ukončení řízení, zveřejněno bude nejpozději do 21. srpna 2020. Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení mimořádného přijímacího řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 20. srpna  2020 v době od 9:00 do 14:00 na sekretariátu gymnázia. 
  • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15 dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků nevyžaduje.
  • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků mimořádného přijímacího řízení tzn. nejpozději do 25. srpna 2020, písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
  • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
  • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

PhDr. Kateřina Kožnarová
ředitelka školy

Celá zpráva ke stažení ZDE