Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a jeho kritérií pro školní rok 2020 - 2021

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do

1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení podle vyhlášky MŠMT proběhne v následujících termínech:

 • 1. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 16. dubna 2020
 • 2. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 17. dubna 2020
 • ústní zkouška se uskuteční v termínu 16. dubna – 24. dubna 2020 (bude upřesněno na pozvánce)

Doručování přihlášek

 • Přihláška je ke stažení zde nebo by ji měla poskytnout ZŠ.
 • Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení.
 • Je možné podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority.
 • Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2020, a to následujícím způsobem:
  • poštou na adresu: OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice
  • osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia v kanceláři Jany Schramlové)

Kritéria přijímacího řízení

 • Přijato bude max. 40 žáků, tj. 2 třídy.
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se zúčastňují žáci, kteří končí 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na odpovídajícím aktuálním tiskopisu.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (60 % váhy celkového výsledku) a ústní přijímací zkoušky (40 % váhy celkového výsledku).
 • K hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, případně dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se nepřihlíží.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – celkově maximálně 60 % váhy celkového výsledku (Školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. dle vyhlášky).
 • Ústní přijímací zkouška (maximálně 40 % váhy) se skládá z ústního pohovoru (maximálně 30 % váhy) a testu kognitivních schopností (maximálně 10 % váhy)
 • Maximální součet dosažených procent – nejlepší dosažitelné hodnocení za výsledky přijímacího řízení je 100 % (bodů).
 • Ústní pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru a aktivit ve skupinách čítajících maximálně 5 studentů.
 • Doba trvání rozhovoru je 30 - 40 minut.
 • Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 • Test kognitivních schopností je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ujednání

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení proběhne do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATEM.
 • CERMAT v roce 2019 zpřístupní výsledky jednotné zkoušky středním školám 28. dubna 2020.
 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy bude nejpozději 30. dubna 2020.
 • Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 29. dubna 2020 v době od 8:30 do 16:30. 
 • Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě.
 • Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy a to po dobu alespoň 15ti dnů.
 • V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Celý dokument je ke stažení zde.