Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia pro školní rok 2023/2024

Č.j. OG/G/492/2023

Výsledky

1. kola přijímacího řízení

do 1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání

79-41-K/81 pro školní rok 2023/2024

dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. a podle ustanovení

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

62

95,20

Přijat/-a

2

84

Přijat/-a

3

9

Přijat/-a

4

5

Přijat/-a

5

63

Přijat/-a

6

17

Přijat/-a

7

18

Přijat/-a

8

71

Přijat/-a

9

67

Přijat/-a

10

72

Přijat/-a

11

86

Přijat/-a

12

6

Přijat/-a

13

2

Přijat/-a

14

59

Přijat/-a

15

58

Přijat/-a

16

31

Přijat/-a

17

11

Přijat/-a

18

61

Přijat/-a

19

66

Přijat/-a

20

73

Přijat/-a

21

76

Přijat/-a

22

41

Přijat/-a

23

64

Přijat/-a

24

39

Přijat/-a

25

23

Přijat/-a

26

54

Přijat/-a

27

30

Přijat/-a

28

25

Přijat/-a

29

51

Přijat/-a

30

52

Přijat/-a

31

87

Přijat/-a

32

40

Přijat/-a

33

14

Přijat/-a

34

46

Přijat/-a

35

83

66,83

Přijat/-a

36

19

Nepřijat/-a

37

78

Nepřijat/-a

38

21

Nepřijat/-a

39

81

Nepřijat/-a

40

8

Nepřijat/-a

41

15

Nepřijat/-a

42

16

Nepřijat/-a

43

65

Nepřijat/-a

44

69

Nepřijat/-a

45

56

Nepřijat/-a

46

77

Nepřijat/-a

47

60

Nepřijat/-a

48

38

Nepřijat/-a

49

70

Nepřijat/-a

50

26

Nepřijat/-a

51

53

Nepřijat/-a

52

50

Nepřijat/-a

53

27

Nepřijat/-a

54

85

Nepřijat/-a

55

37

Nepřijat/-a

56

10

Nepřijat/-a

57

32

Nepřijat/-a

58

44

Nepřijat/-a

59

48

Nepřijat/-a

60

75

Nepřijat/-a

61

33

Nepřijat/-a

62

22

Nepřijat/-a

63

55

Nepřijat/-a

64

45

Nepřijat/-a

65

42

Nepřijat/-a

66

1

Nepřijat/-a

67

7

Nepřijat/-a

68

35

Nepřijat/-a

69

28

Nepřijat/-a

70

82

Nepřijat/-a

71

4

Nepřijat/-a

72

3

Nepřijat/-a

73

12

Nepřijat/-a

74

88

Nepřijat/-a

75

24

Nepřijat/-a

76

43

Nepřijat/-a

77

29

Nepřijat/-a

78

20

Nepřijat/-a

79

49

Nepřijat/-a

80

74

Nepřijat/-a

81

47

Nepřijat/-a

82

80

Nepřijat/-a

83

89

Nepřijat/-a

84

79

Nepřijat/-a

85

13

Nepřijat/-a

86

57

Nepřijat/-a

87

68

 • Přijatý uchazeč, který má zájem o studium na škole, musí řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky příjímacího řízení, odevzdat zápisový lístek, neodevzdání zápisového lístku či odevzdání zápisového lístku po uplynutí této lhůty má za následek nepřijetí uchazeče ke vzdělání na škole.
 • Uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě. Samostatné správní rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu se nevydává.
 • V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude odesláno doporučenou poštou. Pro rychlejší odvolací řízení je možné si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně na sekretariátu školu po předchozí domluvě ve středu 3. května v čase 8:30 – 12:00. Po uplynutí této doby budou všechna rozhodnutí o nepřijetí rozeslána poštou.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Přijato bude maximálně 36 uchazečů, tj. 2 třídy
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se mohou účastnit uchazeči, kteří budou v červnu 2023 končit 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na odpovídajícím aktuálním tiskopisu, a to ve stanovené lhůtě.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a školní přijímací zkoušky.
 • Hodnocení na vysvědčení z konce čtvrté třídy a poloviny páté třídy bude zohledněno v rámci ústní části školní přijímací zkoušky. Za vysvědčení z konce čtvrté a poloviny páté třídy je možno získat tři body. Ty budou přiděleny uchazečům, kteří byli na konci čtvrté i polovině páté třídy ohodnoceni ze všech předmětů známkou výborně.

JE STANOVENA TATO VÁHA DŮLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ:

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – celkově 60 % váhy celkového výsledku uchazeče.
 • Školní přijímací zkouška - 40 % váhy.
 • Úspěšnost uchazečů v přijímacím řízení je dána jejich procentuální úspěšností v jednotlivých částech při započítání příslušné váhy. 
 • Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu všeobecných studijních předpokladů, který reflektuje zejména schopnost studovat na osmiletém gymnázium (zkouška je stanovena v rozsahu schopností, respektive dovedností odpovídající úrovni rámcového vzdělávacího programu pro 4. a 5. třídu) a ústního pohovoru, který má za cíl blíže poznat uchazeče, jenž se uchází o studium na osmiletém gymnáziu (zejména zjistit jeho motivaci ke studiu na osmiletém gymnáziu i jeho celkovou připravenost).
 • Ústní pohovor probíhá formou různorodých aktivit a následného strukturovaného rozhovoru ve skupinách čítajících maximálně 5 uchazečů.
 • Doba trvání ústního pohovoru je cca 45 minut.
  Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 • Písemný test všeobecných studijních předpokladů je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ustanovení

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení proběhne do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče organizací CERMAT.
 • Středním školám CERMAT v roce 2023 zpřístupní výsledky jednotné zkoušky 28.4.2023.
 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy www.opengate.cz bude nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků CERMATEM.
 • Zákonný zástupce uchazeče má možnost po předchozí domluvě se sekretariátem školy nahlédnout do spisu uchazeče, jehož je zákonným zástupcem; jednotný termín je stanoven na 2.5.2023 od 8:30 do 11 hodin. 
 • Uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě. Samostatné správní rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu se nevydává.
 • Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dnů.
 • Přijatý uchazeč, který má zájem o studium na škole, musí řediteli školy do 10. pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky příjímacího řízení, odevzdat zápisový lístek, neodevzdání zápisového lístku či odevzdání zápisového lístku po uplynutí této lhůty má za následek nepřijetí uchazeče ke vzdělání na škole.
 • V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí (je nutné uvést číslo jednací, které je v rozhodnutí o nepřijetí uvedeno).  V případě, že chcete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, použijte prosím tento vzor.

V Babicích dne 2. května 2023

Ing. Petra Dobešová
ředitelka školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia pro školní rok 2023/2024