Výsledky přijímacího řízení na gymnázium pro školní rok 2022/2023

Čj.OG/G/433/2022

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

do 1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2022/2023

dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. a podle ustanovení

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

38 2022

88,17

Přijat/-a

2

48 2022

Přijat/-a

3

72 2022

Přijat/-a

4

41 2022

Přijat/-a

5

34 2022

Přijat/-a

6

17 2022

Přijat/-a

7

40 2022

Přijat/-a

8

28 2022

Přijat/-a

9

45 2022

Přijat/-a

10

29 2022

Přijat/-a

11

47 2022

Přijat/-a

12

43 2022

Přijat/-a

13

24 2022

Přijat/-a

14

59 2022

Přijat/-a

15

54 2022

Přijat/-a

16

20 2022

Přijat/-a

17

66 2022

Přijat/-a

18

19 2022

Přijat/-a

19

64 2022

Přijat/-a

20

30 2022

Přijat/-a

21

13 2022

Přijat/-a

22

60 2022

Přijat/-a

23

36 2022

Přijat/-a

24

86 2022

Přijat/-a

25

84 2022

Přijat/-a

26

42 2022

Přijat/-a

27

69 2022

Přijat/-a

28

77 2022

Přijat/-a

29

65 2022

Přijat/-a

30

35 2022

Přijat/-a

31

51 2022

Přijat/-a

32

53 2022

Přijat/-a

33

33 2022

Přijat/-a

34

44 2022

Přijat/-a

35

49 2022

Přijat/-a

36

14 2022

Přijat/-a

37

70 2022

Přijat/-a

38

63 2022

64,8

Přijat/-a

39

73 2022

Nepřijat/-a

40

61 2022

Nepřijat/-a

41

22 2022

Nepřijat/-a

42

71 2022

Nepřijat/-a

43

75 2022

Nepřijat/-a

44

27 2022

Nepřijat/-a

45

52 2022

Nepřijat/-a

46

62 2022

Nepřijat/-a

47

58 2022

Nepřijat/-a

48

85 2022

Nepřijat/-a

49

50 2022

Nepřijat/-a

50

67 2022

Nepřijat/-a

51

76 2022

Nepřijat/-a

52

18 2022

Nepřijat/-a

53

80 2022

Nepřijat/-a

54

12 2022

Nepřijat/-a

55

15 2022

Nepřijat/-a

56

23 2022

Nepřijat/-a

57

31 2022

Nepřijat/-a

58

55 2022

Nepřijat/-a

59

74 2022

Nepřijat/-a

60

37 2022

Nepřijat/-a

61

78 2022

Nepřijat/-a

62

46 2022

Nepřijat/-a

63

56 2022

Nepřijat/-a

64

83 2022

Nepřijat/-a

65

26 2022

Nepřijat/-a

66

82 2022

Nepřijat/-a

67

21 2022

Nepřijat/-a

68

68 2022

Nepřijat/-a

69

32 2022

Nepřijat/-a

70

25 2022

Nepřijat/-a

71

126 2022

Nepřijat/-a

72

57 2022

Nepřijat/-a

73

81 2022

Nepřijat/-a

 • Přijatý uchazeč, který má zájem o studium na škole, musí řediteli školy do 10. pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky příjímacího řízení, odevzdat zápisový lístek, neodevzdání zápisového lístku či odevzdání zápisového lístku po uplynutí této lhůty má za následek nepřijetí uchazeče ke vzdělání na škole.
   
 • Uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě. Samostatné správní rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu se nevydává.
 • V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude odesláno doporučenou poštou.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že chcete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, použijte prosím tento vzor.

1    Kritéria přijímacího řízení:

 • Přijato bude maximálně 38 uchazečů, tj. 2 třídy
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se mohou účastnit uchazeči, kteří budou v červnu 2022 končit 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na odpovídajícím aktuálním tiskopisu, a to ve stanovené lhůtě.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a školní přijímací zkoušky.
 • Hodnocení na vysvědčení z poloviny čtvrté třídy a poloviny páté třídy bude zohledněno v rámci ústní části školní přijímací zkoušky. Za vysvědčení z poloviny čtvrté a poloviny páté třídy je možno získat tři body. Ty budou přiděleny uchazečům, kteří byli v polovině čtvrté i polovině páté třídy ohodnoceni ze všech předmětů známkou výborně.

2    Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – celkově 60 % váhy celkového výsledku uchazeče.
 • Školní přijímací zkouška - 40 % váhy.
 • Úspěšnost uchazečů v přijímacím řízení je dána jejich procentuální úspěšností v jednotlivých částech při započítání příslušné váhy. 
 • Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu všeobecných studijních předpokladů, který reflektuje zejména schopnost studovat na osmiletém gymnázium (zkouška je stanovena v rozsahu schopností, respektive dovedností odpovídající úrovni rámcového vzdělávacího programu pro 4. a 5. třídu) a ústního pohovoru, který má za cíl blíže poznat uchazeče, jenž se uchází o studium na osmiletém gymnáziu (zejména zjistit jeho motivaci ke studiu na osmiletém gymnáziu i jeho celkovou připravenost).
 • Ústní pohovor probíhá formou různorodých aktivit a následného strukturovaného rozhovoru ve skupinách čítajících maximálně 5 uchazečů.
 • Doba trvání ústního pohovoru je cca 45 minut.
 • Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 • Písemný test všeobecných studijních předpokladů je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

V Babicích dne 29. dubna 2022

S pozdravem,

                                                                Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy