Žádost o stipendium | gymnázium Open Gate

I letos přijímá Nadace The Kellner Family Foundation žádosti o stipendia na osmileté gymnázium Open Gate do 1. března. Tzv. sociální stipendium, o které mají možnost budoucí studenti, resp. jejich zákonní zástupci požádat, poskytuje studijně nadaným dětem s komplikovaným sociálním zázemím. Příspěvek na školné mohou získat jak studenti nastupující v následujícím školním roce do primy gymnázia Open Gate, tak i přestupující do vyšších ročníků našeho gymnázia z jiné střední školy.

Kdo a jak může o stipendium zažádat
Vyplněnou žádost o stipendium, včetně příloh, je třeba zaslat doporučeně na adresu Nadace, zatímco samotnou přihlášku ke studiu přímo na adresu gymnázia Open Gate. O přidělení finanční podpory i její výši rozhoduje správní rada nadace. Podmínkou pro poskytnutí stipendia je úspěšné absolvování přijímacích zkoušek a přijetí ke studiu. 

Jak velké stipendium bude
To posuzuje správní rada nadace u každého dítěte zvlášť. Závisí na příjmech a majetkových poměrech, ze kterých student přichází. Někteří získají stipendium v plné výši školného, které jim zaplatí všechny studijní náklady od učebnic a učebních pomůcek, přes ubytování, stravování, školní uniformy, školní výlety doma i v zahraničí, výměnné pobyty, kroužky, zdravotní a psychologickou péči, až po praní prádla, využití knihovny, bazénu a dalších možností ve školním kampusu. Nebo nadace studentům přidělí stipendium nižší, které uhradí poměrnou část nákladů.

Cílem je umožnit kvalitní studium nadaným dětem, aniž by je limitovalo sociální zázemí, ze kterého pocházejí. Za dobu existence školy přispěla nadace na školné již celkem 329 studentům, jejichž rodiče či opatrovníci by si nemohli dovolit hradit všechny náklady se studiem spojené. V letošním školním roce přidělila nadace sociální stipendium celkem 96 studentům, mezi nimiž jsou děti vyrůstající v dětských domovech nebo v pěstounské péči, ale příjemci podpory jsou i děti z neúplných či úplných rodin ze všech krajů České republiky.