Zápis na základní školu

Č.j. OG/ZŠ/207/2022

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 do Základní školy Open Gate, zřizované OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice, proběhne v termínu od 1. dubna 2022 do 10. dubna 2022.

Do prvního ročníku bude přijato 21 žáků. Zápis proběhne v českém jazyce.

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijetí do Základní školy Open Gate pro školní rok 2022/2023:

A. Formální část (splnění zákonných předpokladů)

B. Motivační část

  1. Motivační dopis; zákonní zástupci ve stanoveném termínu zašlou níže specifikovaný motivační dopis (5 bodů)
  2. zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy (max. 80 bodů)
  3. motivace dítěte ve vztahu k učení
  4. sourozenec uchazeče je žákem základní školy nebo gymnázia Open Gate (10 bodů).

Průběh zápisu je rozdělen do dvou částí – formální a motivační. Formální část zápisu proběhne podáním Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobně. K motivační části budou zákonní zástupci pozváni e-mailem (s konkrétním datem a časem) na základě předběžné on-line registrace na www.opengate.cz. Pokud zákonní zástupci splní formální část zápisu bez předchozí registrace, bude s nimi domluven volný termín pro absolvování motivační části.

A. Formální část

Při formální části zápisu učiní zákonný zástupce dítěte podání Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis dítěte k plnění povinné školní docházky), přílohou žádosti je kopie rodného listu dítěte (nemusí být ověřená):

  1. do datové schránky školy (ID: abvrh5r),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lepicova@opengate.cz),
  3. poštou (Open Gate, s.r.o, Na Návsi 5, 2510 01 Babice),
  4. osobně v podatelně školy, která se nachází v družině základní školy. V případě, že nebude umožněna prezenční forma zápisu, bude podatelna umístěna v recepci školy (u dolní brány školy – vjezd z babické návsi). V případě osobního podání zkontroluje odpovědný pracovník školy údaje vyplněné v Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání dle rodného listu dítěte a osobních dokladů zákonného zástupce. Oba doklady si s sebou k zápisu zákonný zástupce přinese. V případě, že bude s ohledem na epidemickou situaci znemožněn zápis s osobní účastí žáků, budou zákonní zástupci vyzváni k předložení podkladů k distanční části zápisu individuálně.

Otevírací doba podatelny:

Pátek 1. dubna                 8:00 – 12.00
Sobota 2. dubna             8.00 – 12.00
Neděle 3. dubna             8.00 – 12.00
Pondělí 4. dubna            8.00 – 12.00
Úterý 5. dubna                8.00 – 12.00
Středa 6. dubna              8.00 – 12.00
Čtvrtek 7. dubna              8.00 – 12.00
Pátek 8. dubna                8.00 – 12.00
Sobota 9. dubna             8.00 – 12.00
Neděle 10. dubna            8.00 – 12.00

B. Motivační část

Motivační část zápisu pro školní rok 2022/ 2023 proběhne prezenční formou za přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

B1: Motivační dopis. Do 31. 3. 2022 zašlete na email lepicova@opengate.cz krátký motivační dopis (maximálně v rozsahu jedné strany A4) o tom, proč jste vybrali pro další vzdělávání dítěte naši školu a co od naší školy ve vztahu ke vzdělávání očekáváte. Dopis slouží pro seznámení se zákonnými zástupci dítěte a pro přípravu školy k rozhovoru se zákonnými zástupci dítěte. Za zaslání motivačního dopisu obdrží zákonní zástupci 5 bodů.

Motivační část zápisu bude probíhat takto:

B2: Zákonní zástupci dítěte sdílí pedagogický přístup školy

Rozhovor se zákonnými zástupci dítěte s cílem zjištění souladu pedagogických přístupů zákonných zástupců a ZŠ Open Gate. Rozhovor proběhne osobně alespoň s jedním zákonným zástupcem a dítětem a bude trvat přibližně 20 minut.

B3: Motivace dítěte ve vztahu k učení

a) rozhovor s učitelem (20 minut)

Rozhovor bude mít pro děti motivační charakter a výstupy z něj budou doporučující pro zákonné zástupce.

B4: Sourozenec uchazeče je žákem Open Gate

Pokud zákonní zástupci dítěte nebudou moci ze závažných důvodů absolvovat motivační část zápisu v dohodnutém dnu a čase, mohou kontaktovat paní Markétu Lepičovou, lepicova@opengate.cz. Bude jim umožněna účast v náhradním termínu, který bude stanoven po dohodě prostřednictvím kontaktu lepicova@opengate.cz.

Zákonní zástupci budou moci před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu v podatelně školy po předchozí domluvě s Markétou Lepičovou, lepicova@opengate.cz, dne 11. dubna 2022 v čase od 8:00 do 15:00.

Seznam dětí (pod čísly přidělenými pro účely zápisu) přijatých k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 bude zveřejněn dne 12. dubna 2022 na webových stránkách školy (www.opengate.cz).

Mgr. Petr Šlemenda
ředitel školy