Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na osmileté gymnázium pro školní rok 2022/2023.

Č. j. OG/G/36/2022

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEHO KRITÉRIÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitel školy rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále také jen jako „školský zákon“ a dále též dle předpisů s tímto zákonem souvisejících, společně též označovaných jako „platná právní úprava“, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do

1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2022/2023
 

Přijímací řízení podle platné právní úpravy proběhne v následujících termínech:

1. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 19. dubna 2022

2. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 20. dubna 2022

Školní přijímací zkouška se uskuteční ve dnech 19. 4. 2022 – 21. 4. 2022, časově se nebude překrývat s jednotnou přijímací zkouškou.

Doručování přihlášek

 • Přihláška je ke stažení ZDE nebo by ji měla poskytnout základní škola, kterou uchazeč navštěvuje.
 • Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení.
 • Je možné podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a do přihlášky uvést pořadí škol dle priority.
 • Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2022, a to jedním z následujících způsobů:
  • poštou na adresu: OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o.; Na Návsi 5; 251 01 Babice,
  • osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia v kanceláři Jany Schramlové) v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.
    

Kritéria přijímacího řízení:

 • Přijato bude maximálně 38 uchazečů, tj. 2 třídy
 • Přijímacího řízení do studijního programu osmiletého gymnázia se mohou účastnit uchazeči, kteří budou v červnu 2022 končit 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na odpovídajícím aktuálním tiskopisu, a to ve stanovené lhůtě.
 • Přijímací řízení se skládá ze státem určené jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a školní přijímací zkoušky.
 • Hodnocení na vysvědčení z poloviny čtvrté třídy a poloviny páté třídy bude zohledněno v rámci ústní části školní přijímací zkoušky. Za vysvědčení z poloviny čtvrté a poloviny páté třídy je možno získat tři body. Ty budou přiděleny uchazečům, kteří byli v polovině čtvrté i polovině páté třídy ohodnoceni ze všech předmětů známkou výborně.

JE STANOVENA TATO VÁHA DŮLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ:

 • Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – celkově 60 % váhy celkového výsledku uchazeče.
 • Školní přijímací zkouška - 40 % váhy.
 • Úspěšnost uchazečů v přijímacím řízení je dána jejich procentuální úspěšností v jednotlivých částech při započítání příslušné váhy. 
 • Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu všeobecných studijních předpokladů, který reflektuje zejména schopnost studovat na osmiletém gymnázium (zkouška je stanovena v rozsahu schopností, respektive dovedností odpovídající úrovni rámcového vzdělávacího programu pro 4. a 5. třídu) a ústního pohovoru, který má za cíl blíže poznat uchazeče, jenž se uchází o studium na osmiletém gymnáziu (zejména zjistit jeho motivaci ke studiu na osmiletém gymnáziu i jeho celkovou připravenost).
 • Ústní pohovor probíhá formou skupinové aktivity ve skupinách čítajících maximálně 5 uchazečů a následného individuálního pohovoru.
 • Doba trvání ústního pohovoru je cca 45 minut.
 • Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 • Písemný test všeobecných studijních předpokladů je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ustanovení

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení proběhne do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče organizací CERMAT.
 • Středním školám CERMAT v roce 2022 zpřístupní výsledky jednotné zkoušky nejpozději do 28. 4. 2022.
 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy www.opengate.cz bude nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků CERMATEM.
 • Zákonný zástupce uchazeče má možnost po předchozí domluvě se sekretariátem školy nahlédnout do spisu uchazeče, jehož je zákonným zástupcem; jednotný  termín je stanoven na pátek 29. 4. 2022 od 8:30 do 11 hodin. 
 • Uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě. Samostatné správní rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu se nevydává.
 • Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dnů.
 • Přijatý uchazeč, který má zájem o studium na škole, musí řediteli školy do 10. pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky příjímacího řízení, odevzdat zápisový lístek, neodevzdání zápisového lístku či odevzdání zápisového lístku po uplynutí této lhůty má za následek nepřijetí uchazeče ke vzdělání na škole.
 • V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že chcete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, použijte prosím tento vzor.

Petr Šlemenda
ředitel školy

Petr Šlemenda