Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci, níže vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

43

95

Přijat

2

71

Přijat

3

28

Přijat

4

27

Přijat

5

53

Přijat

6

32

Přijat

7

31

Přijat

8

56

Přijat

9

55

Přijat

10

21

Přijat

11

36

Přijat

12

39

Přijat

13

68

Přijat

14

13

Přijat

15

15

Přijat

16

35

Přijat

17

17

Přijat

18

42

Přijat

19

10

Přijat

20

69

Přijat

21

40

Přijat

22

16

Přijat

23

29

Přijat

24

54

Přijat

25

74

Přijat

26

46

Přijat

27

41

Přijat

28

38

Přijat

29

44

Přijat

30

23

Přijat

31

51

Přijat

32

34

Přijat

33

50

Přijat

34

14

Přijat

35

7

Přijat

36

57

Přijat

37

18

Přijat

38

48

Přijat

39

60

62

Přijat

40

59

Nepřijat

41

52

Nepřijat

42

64

Nepřijat

43

8

Nepřijat

44

3

Nepřijat

45

58

Nepřijat

46

22

Nepřijat

47

37

Nepřijat

48

72

57

Nepřijat

49

26

Nepřijat

50

45

Nepřijat

51

30

Nepřijat

52

49

Nepřijat

53

63

Nepřijat

54

66

Nepřijat

55

70

Nepřijat

56

67

Nepřijat

57

33

Nepřijat

58

24

Nepřijat

59

62

Nepřijat

60

61

Nepřijat

61

47

Nepřijat

62

65

Nepřijat

Minimální bodová hranice nutná pro splnění kritérií přijímacího řízení byla 57 bodů, maximální dosažený počet bodů byl 95.

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Přijato bude max. 40 žáků, tj. 2 třídy do oboru 79-41-K/81 – víceleté gymnázium pro školní rok 2020/2021.
 2. Přijímací řízení se skládá ze státem určené Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (60 % váhy celkového výsledku) a ústní přijímací zkoušky (40 % váhy celkového výsledku).
 3. K hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, případně dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se nepřihlíží.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 1. Výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a MAT (30 % + 30 %) – celkově maximálně 60 % váhy celkového výsledku (školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb.).
 2. Ústní přijímací zkouška (maximálně 40 % váhy) se skládá z ústního pohovoru (maximálně 30 % váhy) a testu kognitivních schopností (maximálně 10 % váhy).
 3. Maximální součet dosažených procent, tj. nejlepší dosažitelné hodnocení za výsledky přijímacího řízení, je 100 % (bodů).
 4. Ústní pohovor probíhá formou strukturovaného rozhovoru a aktivit ve skupinách čítajících maximálně 5 studentů.
 5. Doba trvání rozhovoru je 30 - 40 minut.
 6. Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů a motivace ke studiu.
 7. Test kognitivních schopností je zadáván skupinově a předpokládaná doba jeho trvání je cca 30 minut.

Vyhlášení výsledků a další ujednání

 1. Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě.
 2. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15ti dnů.
 3. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 4. Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů, tzn. nejpozději do 24. června 2020. Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Pokud uchazeč uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vzor žádosti bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nemůže-li ředitelka školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.     

Celý dokument je k dispozici ke stažení zde.   

Všechny informace k průběhu přijímacího řízení naleznete na zvláštní stránce našeho webu.