Školní řád

Preambule

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5, Babice, PSČ 251 01, IČ: 270 89 941 (dále jen „škola“) se tímto hlásí k základním principům vyjádřeným v Úmluvě o právech dítěte, a to zejména k principům rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším rozsahu.

1     Obecná ustanovení

Tento školní řád upravuje:

 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, dále vymezuje práva a povinnosti pedagogických a dalších pracovníků školy;
 2. provoz a vnitřní režim školy;
 3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;
 4. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou upravena zvláštními vnitřními předpisy školy, viz 6 tohoto školního řádu.

2     Práva a povinnosti žáků a studentů školy

2.1         Žáci mají právo:

 1. na vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;
 2. využívat zařízení školy pro efektivní vzdělávání a další sebevzdělávání;
 3. na ohleduplné, zdvořilé a čestné jednání ze strany pedagogů a spolužáků;
 4. na svobodu myšlení a projevu;
 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání; přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje;
 6. na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, proto je šikana, rasismus, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti v jakékoliv formě nepřípustná;
 7. být chráněni před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním;
 8. vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy školy;
 9. vznášet připomínky sám nebo prostřednictvím svých zákonných zástupců; žák má právo obrátit se přímo na ředitele školy, popřípadě jeho zástupce;
 10. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; v případě pochybností o hodnocení výsledků své práce mají právo přednést své požadavky řediteli školy (ústní nebo písemnou formou);
 11. při nepochopení podstaty učiva vyžádat si u vyučujícího konzultaci; v odůvodněných případech (např. dlouhodobější absence) mají žáci právo při osvojování si zameškaného učiva obrátit se při řešení problémů na vyučujícího, popřípadě na třídního učitele, vychovatele a ředitele školy;
 12. být seznámeni se všemi předpisy, které vydává škola a které se týkají jejich pobytu a činností ve škole.

2.2         Žáci mají povinnost:

 1. řádně a včas docházet do školy nebo na jiný stanovený program, řádně se vzdělávat, účastnit se výuky a být na výuku připraveni podle pokynů vyučujících;
 2. chodit do školy vhodně upraveni a nosit uniformu dle příslušné směrnice školy;
 3. dodržovat školní a vnitřní řád, Komunitní kodex, Řád používání komunikačních a informačních technologií a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;
 4. plnit pokyny pedagogických pracovníků a jiných pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem;
 5. chovat se k sobě navzájem i k pedagogům a dalším pracovníkům školy ohleduplně a v souladu s pravidly společenského chování, a v obecné rovině chovat se tak, aby byli dobrými reprezentanty školy, nepoškozovali její pověst a nejednali proti jejím zájmům;
 6. se při omezeních osobní účasti žáků ve školách účastnit distanční výuky podle podmínek, které stanoví škola;
 7. dodržovat Academic Honesty Policy (vnitřní dokument školy OG-2021-01).

3     Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a studentů

3.1          Zákonní zástupci nezletilých žáků školy mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka; na tyto informace mají v případě zletilých žáků právo kromě zletilého žáka také rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost;
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka a vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky;
 3. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka; tato práva má také ředitel dětského domova, jedná-li se o žáka, který je na základě nařízené ústavní péče umístěn v dětském domově.

3.2         Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy;
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka;
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nezletilého žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 4. oznámit školou specifikovaným způsobem nejpozději do začátku vyučování nepřítomnost žáka a tuto nepřítomnost nejpozději do 3 pracovních dnů také omluvit, a to včetně uvedení konkrétních důvodů nepřítomnosti; 
 5. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák nahlížen, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, je nahlížen, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy;
 6. v případech předem známé absence žáka delší než 3 dny podat řediteli školy nejméně 7 dní předem písemnou žádost o uvolnění žáka z vyučování na příslušném formuláři; tyto povinnosti má také ředitel dětského domova, jedná-li se o žáka, který je na základě nařízené ústavní péče umístěn v dětském domově;
 7. oznamovat škole údaje, jež jsou součástí školní matriky školy a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání anebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích;
 8. při vstupu do areálu školy se ohlásit v recepci a předložit službě průkaz totožnosti;
 9. úzce spolupracovat se školou při řešení výchovně-vzdělávacích problémů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

  Povinnosti dle odstavce 3.2. se obdobně vztahují též na zletilé žáky, kteří v kontaktu se školou a při plnění svých školních povinností jednají sami za sebe jako osoby s plnou svéprávností.

4     Organizace vyučovacího dne

 1. První vyučovací hodina začíná v 8:20 hodin na gymnáziu a 8:30 na základní škole.
 2. Velká dopolední přestávka a polední přestávka slouží k občerstvení a obědu v jídelně, ke sportovním, odpočinkovým, zájmovým a studijním aktivitám v prostorách k tomu účelu vymezeným. Vhodnost využití prostor určuje pedagogický dozor. O malých přestávkách žáci neopouštějí školní budovu, popřípadě jiné prostory využívané k výuce (mimo přesunů mezi budovami školy).
 3. O polední přestávce a v době volna po skončení vyučování žáci mohou opouštět areál školy, pokud k tomu zákonní zástupci dali písemný souhlas.
 4. Žáci nesmějí používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení v prostorách jídelny; v dalším viz bod 5.4. níže.
 5. Denní žáci mohou setrvat v areálu po skončení výuky do 16 hodin. V takovém případě mohou být ve vestibulu školy, v hale kolejí, kde se musí vychovateli nahlásit, nebo v knihovně. Po 16. hodině musí opustit areál školy nebo odejít na kroužek.

5     Chování žáků ve škole a při akcích organizovaných školou

 1. Vstup do odborných učeben, sportovních zařízení a ostatních zařízení pro zájmovou činnost je povolen jen v doprovodu pedagogů nebo dalších ředitelem pověřených osob a povinností všech je dodržování vnitřních řádů těchto prostor.
 2. Opuštění školní budovy nebo jiných prostor, kde probíhá vyučování, je v době vyučování bez souhlasu pedagogického pracovníka nepřípustné.
 3. Při školních akcích konaných mimo školní budovu se žáci řídí pokyny pedagogického dozoru, popř. pokyny jiného pověřeného pracovníka školy a bez jeho souhlasu nesmějí opustit skupinu.
 4. Používání informačních a komunikačních technologií se řídí vnitřním Řádem používání informačních a komunikačních technologií (příloha D vnitřního předpisu OG-2019-05), během vyučování a školního programu není dovoleno, neurčí-li pedagogičtí nebo jiní pracovníci školy jinak.
 5. Užívání, distribuce nebo přechovávání omamných a psychotropních látek, alkoholických nápojů a tabákových výrobků je přísně zakázáno. Stejně tak je přísně zakázán vstup do prostor školy a na školní akce pod vlivem omamných látek, psychotropních látek a/nebo alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Žákům se zakazuje být pod vlivem omamných a psychotropních látek, alkoholických nápojů a tabákových výrobků v době školního vyučování nebo v rámci akce pořádané školou.
 6. Přechovávání věcí a látek nebezpečných pro zdraví a život lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.) je zakázáno.
 7. Hrubé chování, šikana, zesměšňování je zakázáno.
 8. Žáci jsou povinni chránit zdraví své i zdraví ostatních.
 9. Žáci jsou povinni chránit svůj majetek, majetek ostatních i majetek školy před poškozením.
 10. V případě, že se žák nemůže z vážných důvodů (např. nevolnost) zúčastnit vyučování, musí neprodleně informovat vychovatele nebo učitele.
 11. Každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní potíže je nezbytné neprodleně oznámit učiteli nebo vychovateli.

6      Pravidla a zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

 1. Podoba a způsob hodnocení na ZŠ jsou stanoveny dokumentem OG-2019-08 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ.
 2. Podoba a způsob hodnocení na gymnáziu jsou stanoveny dokumentem OG-2020-12 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na gymnáziu.

7     Výchovná opatření

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
 2. Používání výchovných opatření se dále řídí vnitřními předpisy školy, jimiž jsou zejména OG-2020-02 Komunitní kodex a Podpůrný systém komunitního kodexu a příslušnou platnou právní úpravou.

8     Závěrečná ustanovení

 1. Tento školní řád ve verzi V02 je účinný dnem uvedeným na první straně tohoto dokumentu.
 2. S veškerými změnami školního řádu budou žáci, jejich zákonní zástupci, popř. jiné dotčené osoby, bez zbytečného odkladu seznámeni.

V Babicích dne: 8. 9. 2022                                                                                   

Petra Dobešová
ředitelka školy
OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.