Školní řád

Preambule

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5, Babice, PSČ 251 01, IČ: 270 89 941 (dále jen „škola“) se tímto hlásí k základním principům vyjádřeným v Úmluvě o právech dítěte, a to zejména k principům rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu.

1     Obecná ustanovení

Tento školní řád upravuje:

 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, dále vymezuje práva a povinnosti pedagogických a dalších pracovníků školy;
 2. provoz a vnitřní režim školy;
 3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;
 4. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků;
 5. pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

2     Práva a povinnosti žáků a studentů školy

2.1         Žáci mají právo:

 1. na vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;
 2. využívat zařízení školy pro efektivní vzdělávání a další sebevzdělávání;
 3. na ohleduplné, zdvořilé a čestné jednání ze strany pedagogů a spolužáků;
 4. na svobodu myšlení a projevu
 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje;
 6. na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, proto je šikana, rasismus, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti v jakékoliv formě nepřípustná;
 7. být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním;
 8. vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy školy;
 9. vznášet připomínky sám nebo prostřednictvím svých zákonných zástupců; žák má právo obrátit se přímo na ředitele školy, popřípadě jeho zástupce;
 10. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; v případě pochybností o hodnocení výsledků své práce mají právo přednést své požadavky řediteli školy (ústní nebo písemnou formou);
 11. při nepochopení podstaty učiva vyžádat si u vyučujícího konzultaci; v odůvodněných případech (např. dlouhodobější absence) mají žáci právo při osvojování si zameškaného učiva obrátit se při řešení problémů na vyučujícího, popřípadě na třídního učitele, vychovatele a ředitele školy;
 12. být seznámeni se všemi předpisy, které vydává škola a které se týkají jejich pobytu a činností ve škole.

2.2         Žáci mají povinnost:

 1. řádně a včas docházet do školy nebo na jiný stanovený program, řádně se vzdělávat, účastnit se výuky a být na výuku připraveni podle pokynů vyučujících;
 2. dodržovat školní a vnitřní řád, Komunitní kodex, Řád používání komunikačních a informačních technologií a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků a jiných pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem;
 4. předkládat třídnímu učiteli dokumentaci k omluvení své absence
 5. chovat se k sobě navzájem i pedagogům a dalším pracovníkům školy ohleduplně a tak, aby byli dobrými reprezentanty školy, nepoškozovali její pověst a nejednali proti jejím zájmům.
 6. se při omezeních osobní účasti žáků ve školách účastnit distanční výuky podle podmínek, které stanoví škola.

3     Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a studentů

3.1          Zákonní zástupci nezletilých žáků školy mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka; na tyto informace mají v případě zletilých žáků právo kromě zletilého žáka také rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost;
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka a vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky;
 3. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka; tato práva má také ředitel dětského domova, jedná-li se o žáka, který je na základě nařízené ústavní péče umístěn v dětském domově.

3.2         Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy;
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka;
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nezletilého žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 4. oznámit nejpozději do začátku vyučování nepřítomnost žáka ve vyučování;
 5. sekretariátu školy sdělit a doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od konce jeho nepřítomnosti; nepřítomnost ve škole delší než 2 dny je zákonný zástupce žáka povinen doložit lékařským potvrzením;
 6. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
 7. v případech předem známé absence žáka delší než 2 dny podat řediteli školy nejméně 7 dní předem písemnou žádost o uvolnění žáka z vyučování; povinnosti má také ředitel dětského domova, jedná-li se o žáka, který je na základě nařízené ústavní péči umístěn v dětském domově;
 8. oznamovat škole údaje související se školní matrikou školy a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích;
 9. při vstupu do areálu školy se ohlásit v recepci a předložit službě průkaz totožnosti;
 10. úzce spolupracovat se školou při řešení výchovně-vzdělávacích problémů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilím.

Povinnosti dle 3.2.3 až 3.2.6 mají také zletilí žáci.

4     Organizace vyučovacího dne

 1. První vyučovací hodina začíná v 8:20 hodin na gymnáziu a 8:30 na základní škole.
 2. Velká dopolední přestávka a polední přestávka slouží k občerstvení a obědu v jídelně, ke sportovním, odpočinkovým, zájmovým a studijním aktivitám v prostorách k tomu účelu vymezeným. O malých přestávkách žáci neopouštějí školní budovu, popřípadě jiné prostory využívané k výuce.
 3. O polední přestávce a v době volna po skončení vyučování žáci mohou opouštět areál školy, pokud k tomu zákonní zástupci dali písemný souhlas.

5     Chování žáků ve škole a při akcích organizovaných školou

 1. Žáci nosí v pracovních dnech na vyučování uniformy.
 2. Vstup do odborných učeben, sportovních zařízení a ostatních zařízení pro zájmovou činnost je povolen jen v doprovodu pedagogů nebo dalších ředitelem pověřených osob a povinností všech je dodržování vnitřních řádů těchto prostor.
 3. Opuštění školní budovy nebo jiných prostor, kde probíhá vyučování, je v době vyučování bez souhlasu pedagogického pracovníka nepřípustné.
 4. Při školních akcích konaných mimo školní budovu se žáci řídí pokyny pedagogického dozoru, popř. pokyny jiného pověřeného pracovníka školy a bez jeho souhlasu nesmějí opustit skupinu.
 5. Používání informačních a komunikačních technologií na gymnáziu se řídí vnitřním Řádem používání informačních a komunikačních technologií (příloha D vnitřního předpisu OG-2019-05), během vyučování a školního programu není dovoleno, neurčí-li pedagogičtí nebo jiní pracovníci školy jinak.
 6. Užívání nebo přechovávání omamných a psychotropních látek, alkoholických nápojů a tabákových výrobků je přísně zakázáno.
 7. Přechovávání věcí a látek nebezpečných pro zdraví a život lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.) je zakázáno.
 8. Hrubé chování, šikana, zesměšňování není dovoleno.
 9. Žáci jsou povinni chránit zdraví své i zdraví ostatních.
 10. Žáci jsou povinni chránit svůj majetek, majetek ostatních i majetek školy před poškozením.
 11. V případě, že se žák nemůže z vážných důvodů (např. nevolnost) zúčastnit vyučování, musí neprodleně informovat vychovatele nebo učitele.
 12. Každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní potíže je nezbytné neprodleně oznámit učiteli nebo vychovateli.

6      Pravidla a zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

 1. Podoba a způsob hodnocení na ZŠ jsou stanoveny dokumentem OG-2019-08 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ.
 2. Podoba a způsob hodnocení na gymnáziu jsou stanoveny dokumentem OG-2020-12 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na gymnáziu, popř. Studijními kontrakty jednotlivých předmětových sekcí gymnázia.
 3. Hodnocení a klasifikace žáka je učiteli prováděna v souladu s těmito pravidly a zásadami:
  1. Při klasifikaci a hodnocení žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.
  2. Učitel je povinen průkazným způsobem vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace.
  3. Vedení záznamů o klasifikaci a hodnocení žáka je základem pro poskytování zpráv žákovi, jeho zákonným zástupcům, pedagogickým a výchovným pracovníkům školy, vedení školy, inspekčním orgánům a jiným osobám, které osvědčí zájem na řádné výchově žáka (např. ředitel dětského domova, v němž je dítě jinak umístěno v ústavní výchově).
  4. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů nebo výtvorů.

7     Výchovná opatření

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
 2. Udělování či ukládání výchovných opatření se dále řídí vnitřními předpisy školy, jimiž jsou zejména OG-2020-02 Komunitní kodex a Podpůrný systém komunitního kodexu a příslušnou platnou právní úpravou.

8     Závěrečná ustanovení

 1. Tento školní řád je platný a účinný dnem jeho vydání.
 2. S veškerými změnami školního řádu budou žáci, jejich zákonní zástupci, popř. jiné dotčené osoby, bez zbytečného odkladu seznámeni.

V Praze dne 3. 12. 2020                                                                                           

Petr Šlemenda
ředitel školy
OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.