Základní škola Open Gate otevře brány nové školní budovy

  • Open Gate v letošním školním roce poprvé otevírá 1. – 5. ročník česko-anglické základní školy.
  • V areálu Open Gate v Babicích bylo ke konci srpna dokončeno rozšíření areálu o novou budovu školy, nadstavbu na stávající budově a přístavbu nových studoven k budově knihovny.

Od nového školního roku bude již plně v provozu česko-anglická základní škola Open Gate. Od 1. září otevře dvě první třídy, a po jedné třídě 2. – 5. ročníku. Celkem bude základní školu Open Gate navštěvovat 108 žáků o jejichž vzdělávání a výchovu se bude starat 15 učitelů a vychovatelů. Základní škola se nachází v areálu v Babicích u Prahy, kde doposud sídlilo pouze osmileté kolejní gymnázium. Během letních měsíců vyrostla v areálu v Babicích nová školní budova a stávající budovy se dočkaly výrazného rozšíření.

Základní škola Open Gate již od první třídy využívá výuky v českém i anglickém jazyce. Jedinečný vzdělávací program pod názvem „Otevíráme brány“ přináší žákům projektovou výuku v blocích. „Vzdělávací program ZŠ Open Gate kombinuje český a mezinárodní systém vzdělávání a výchovy. Při jeho tvorbě jsme se inspirovali programem ‚The Primary Years Programme‘ a rovněž jsme vybírali dobré prvky z tradičního českého školství. Na vzniku vzdělávacího programu se v Open Gate podílí zkušení čeští i zahraniční vyučující,“ řekl Jiří Luka, který je odpovědný za ZŠ Open Gate.  

Vzdělávací program „Otevíráme brány“ se osvědčil již v minulém roce, kdy byla otevřena jedna pilotní třída. Žáci v ZŠ Open Gate za své výkony získávají slovní hodnocení. Výuka počítá s každodenním vyučováním do 15.00 hod., s výjimkou pátku, již od první třídy. Žáci se zapojují i nad rámec denní docházky. „Jedenkrát měsíčně probíhá víkendový program se spíše výchovným rozměrem. S žáky absolvujeme různé besedy, exkurze nebo přednášky. Zaměřujeme se na celkový rozvoj osobnosti dítěte, kam patří například i výchova ke společenské odpovědnosti,“ doplňuje Jiří Luka.

Stavba ve školním areálu v Babicích dokončena
Otevření Základní školy Open Gate si vyžádalo rovněž stavební úpravy v areálu v Babicích. Ve druhé polovině srpna byl dokončen třípodlažní objekt základní školy, kde je celkem 6 kmenových učeben a 3 místnosti sloužící jako družina. Zázemí zde najdou rovněž rodiče a pro zaměstnance školy jsou v budově kanceláře a sborovna. „Současně se stavbou základní školy jsme rozšířili i dosavadní objekt gymnázia, kde jsme nástavbou získali prostor pro 3 odborné učebny. Další čtyři studovny vznikly díky stavebnímu rozšíření knihovny. Nové prostory nám dávají možnost postupně rozšiřovat celkovou kapacitu základní školy a gymnázia až na předpokládaných 300 studentů,“ upřesnil Petr Chára, zástupce ředitele Open Gate. V novém školním roce bude osmileté gymnázium navštěvovat 143 studentů.

Koncepce stavebního rozšíření areálu Open Gate pochází od architektonického studia ADR, architekta Petra Koláře, který je autorem podoby i původních budov.

Poznámka pro editory:
OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.: posláním školy je nabídnou všem mladým lidem, kteří projeví dostatečné nadání a vlohy ke studiu, možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu na rodinné zázemí či osobní situaci, a připravit je na českou a mezinárodní maturitu (International Baccalaureate). Finanční podporu studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Kellnerových.