Otevřená brána budoucnosti 

Učíme, jak bychom se sami chtěli učit. Interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na osobní rozvoj a talent. Věříme, že každé nadání si zaslouží rozvíjet.

Základní škola

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim najít v sobě to nejlepší. Skrze poznání světa i sebe sama jim otevíráme brány k lepšímu životu.

Gymnázium

Učíme, jak bychom se sami chtěli učit. Interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na osobní rozvoj a talent. Připravujeme na českou i mezinárodní maturitu IB.

Stipendia

Díky velkorysým stipendiím Nadace The Kellner Family Foundation dáváme špičkové vzdělání i těm studentům gymnázia, kteří nemohou platit školné.

Dny otevřených dveří

Pro rodiče, zákonné zástupce a jejich děti připravujeme na gymnáziu a základní škole Open Gate Dny otevřených dveří. Během nich zažijete zdejší nezaměnitelnou atmosféru, projdete si areál školy a setkáte se s našimi žáky i studenty, učiteli a vedením školy. Těšíme se na vás 9. 11. 2023 a 18. 01. 2024.

Studium na Open Gate

Do našich tříd chodí jen kolem dvaceti studentů a na některé předměty se dělí do ještě menších skupin. To nám umožňuje vyučovat podle nejnovějších trendů a přistupovat ke každému opravdu jednotlivě.

Zapojujeme do výuky moderní technologie. Vše vidíme v širších souvislostech a proto učíme napříč předměty. Bereme studenty jako partnery, kteří dokážou společně s učitelem najít nejlepší cestu k cíli vlastním tempem. Připravujeme naše studenty na život ve velmi rychle se měnícím světě. Je pro nás důležité, že od nás odchází sebevědomí, ohleduplní a zodpovědní lidé, kteří znají svoje silné i slabé stránky. Zajímají se o svět kolem sebe a také o to, jak každý osobně může pomoci udělat z něj lepší místo.

Úvodní slovo

Open Gate je školou, která přistupuje k nadání s otevřenou myslí.

Ve světě vzdělávání jsme unikátní příležitostí pro ty, kteří vyhledávají vysokou úroveň vzdělání a zároveň touží po osobním prostoru, který jim dává možnost rozvíjet se také v dalších oblastech svého zájmu.

V Open Gate studenty povzbuzujeme v nalézání neotřelých řešení, oceňujeme kreativitu, respektujeme individualitu a vytváříme prostředí pro svébytný rozvoj každého jednotlivce. Doprovázíme studenty na cestě k jejich vlastnímu nalézání radosti z nepřeberného množství cest, které jim současný svět nabízí.

Skrze prožívání této různorodosti ve studentech podporujeme toleranci, rozvíjíme sociální zodpovědnost, vedeme je k aktivnímu podílení se na událostech, které je v bezprostředním okolí i z globálního pohledu obklopují. Sdílením každodenních radostí i starostí mezi studenty s rozličným sociálním zázemím budujeme soudržnou komunitu založenou na vzájemném respektu, důvěře a pomoci.

Setkáváme se při nejrůznějších příležitostech, nejen ve výuce, ale také v rámci bohatých mimoškolních aktivit nebo v prostředí školních kolejí, kde jsou studenti během školního roku ubytováni.

Studenti si v naší škole ve spolupráci s učiteli vybírají způsoby, kterými dosahují svých cílů. S použitím nejmodernějších technologií zapojujeme všechny studenty do výuky způsobem, který respektuje jejich osobní učební styl a tempo.

V souladu s principy vzdělávání pro 21. století klademe důraz na všestranný rozvoj našich studentů, v hodnocení zohledňujeme individuální pokrok. Na Open Gate vzděláváme pro budoucnost. V naší každodenní práci neustále zhodnocujeme dopady rozhodnutí na svět kolem nás.

Student je pro nás partnerem a jako takový se svobodně a zodpovědně podílí na formování školy Open Gate a jejího obsahu.

Naše hodnoty

Každý rodič chce to nejlepší pro své děti. My se v Open Gate snažíme být tou nejlepší volbou, když přijde na vzdělávání. Vnímáme totiž každé dítě jako celek. Jako komplexní osobnost s touhami a sny, silnými i slabými stránkami, které pomáháme spojit s jejich nadáním a využít tak potenciál, se kterým přicházejí. Profil studenta vám odhalí, jaké hodnoty škola zastává. 

Inspirací pro tento přehled byl profil studenta IB (International Baccalaureate – mezinárodní maturita) – “Life-long learner” (celoživotní vzdělávání). S popsanými vlastnostmi ale noví studenti přicházet nemusejí. Open Gate je doslova otevřenou příležitostí, kde se hodnoty snažíme ve studentech teprve objevovat a nadále podporovat. Od žádného studenta ani nepožadujeme, aby kombinoval všechny vlastnosti. “Life-long learner” se vzdělává a zlepšuje po celý život, proto víme, že našim studentům se na Open Gate teprve otevírá brána do budoucnosti. 

Přejeme si v nich proto vzbuzovat touhu růst i za branami školy, aby si i nadále přáli dělat svět lepším místem a přinášeli pozitivní změny do společnosti. Níže vám nabízíme vhled do hodnot, se kterými se ztotožňujeme.

Profil studenta

Zvídavý 

Zvídavost je naším pohonem, díky kterému rozvíjíme své dovednosti v prozkoumávání a bádání. Víme, jak se učit samostatně, ale také s ostatními. Učíme se s nadšením a naši lásku k poznávání si uchováváme po celý život.

Všestranně vzdělaný a informovaný

Věci kolem nás vnímáme v kontextu. Jako celek. Znalosti si rozšiřujeme napříč všemožnými obory, abychom se mimo jiné vyvarovali povrchnosti. Přicházíme s nápady a řešením k problémům, které trápí nás, ale také celý svět.

Hloubavý

Kritické a kreativní myšlení využíváme k analyzování zodpovědného řešení spletitých problémů. Snažíme se, aby naše rozhodnutí byla vždy rozumná a etická a morální.

Zdokonalující své rétorické dovednosti

Dokážeme utvořit srozumitelnou myšlenku a následně ji sebevědomě a kreativně vyjádřit, s ohledem na publikum. Pracujeme jak na verbální a neverbální komunikaci, tak na psaném projevu.

Férový a odpovědný

Jednáme poctivě a čestně, se silným důrazem na férovost a spravedlnost, a hlavně s respektem a úctou k právům ostatních. Chápeme, že s našimi právy je provázaná také odpovědnost. Za své činy a jejich důsledky ji přebíráme.

Nepředpojatý, otevřený k okolí, zvykům a úhlu pohledu ostatních

Uvědomujeme si, jak moc záleží na úhlu pohledu. Proto myslíme kriticky. Životy ostatních vnímáme otevřenýma očima a nesoudíme je dle vlastních hodnot a zvyků. Bráníme se stereotypům a předsudkům a snažíme se být nepředpojatí. Umíme naslouchat ostatním a obohacujeme se navzájem. Chápeme, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých.

Pečující

Projevujeme empatii, soucit a úctu. Rádi pomáháme ostatním a jednáme tak, abychom pozitivně ovlivnili životy druhých a svět kolem nás. Umíme být starostliví a láskyplní jak k okolí, tak sami k sobě.

Odvážný a houževnatý

S nejistotou, jakožto běžnou součástí života, se učíme žít v rovnováze. Nejistota totiž představuje riziko, které může být v určité míře skvělým prostředkem pro překonání sebe sama, vystoupení z komfortní zóny a zvýšení osobních limitů. Snažíme se ale riziko kalkulovat, abychom poznali, kdy je risk zbytečně vysoký. Řešení problémů se nezalekneme a v jejich zdolání jsme vytrvalí a houževnatí. Pracujeme nezavisle i kooperativně. Přicházíme tak s novými nápady a strategiemi. Nebojíme se požádat o pomoc, ale za svá rozhodnutí odpovídáme.

Vyrovnaný

Vidíme provázanost mezi námi a okolním světem. Proto se změnami začínáme u sebe a učíme se, že teprve když bude vše v pořádku u nás, můžeme pozitivně ovlivnit okolí. Chápeme, že k vnitřní harmonii a celkové spokojenosti je důležité vyvážit různé stránky našeho života: intelektuální, fyzické i emocionální. 

Schopný sebereflexe

Víme, že i negativní zkušenosti vedou k pochopení, učení a pozitivnímu růstu. Proto se za chyby nekáráme. Díky sebepoznání objevujeme své schopnosti a můžeme tak posouvat naše hranice dál. Sebereflexe nám umožňuje nadále rozvíjet naše dovednosti i nápady. Přináší nám totiž pohled na to, kdo jsme a kdo bychom mohli být. 

Stipendia

Výborné vzdělání má podle nás být dostupné každému, kdo o něj usiluje. Proto máme štědrý stipendijní program od rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, díky kterému mohou na našem gymnáziu být i studijně nadané děti, kterým nemohou jejich blízcí platit školné. Třeba proto, že žijí v dětských domovech, v náhradní rodinné péči nebo v rodinách s nízkými příjmy. 

Absolventi

Studenti si naši školu vybírají díky dostupnému mezinárodnímu vzdělání, které jim dává možnost velmi dobrého uplatnění v globálním světě. Pokračují ve studiu na zahraničních či českých univerzitách. Zároveň je důležité, že tou dobou jsou z nich sebevědomí, ohleduplní a zodpovědní lidé, kteří znají svoje silné i slabé stránky. Zajímají se o svět kolem sebe a také o to, jak z něj každý osobně může pomoct udělat lepší místo.

Školní kampus

V Open Gate vedeme studenty ke skutečné všestrannosti a náš kampus jsme navrhovali podle toho. Najdete tu sportovní halu, venkovní hřiště nebo krytý bazén, školní divadlo, hospodářství s koňmi a dalšími zvířaty, nahrávací studio, keramickou a textilní dílnu, truhlárnu, výtvarný ateliér i kuchyňku. Nabízíme desítky nejrůznějších kroužků a akademických klubů. Sportovní, kulturní, jazykové i manuální. Pro každého něco.

Objevte svět Open Gate

Studentské koleje

Gymnazistům nabízíme bydlení na školní koleji. Přímo v kampusu školy v Babicích nedaleko Prahy. Můžeme tak přijímat studenty z celé České republiky. Vznikají tady skutečná přátelství na celý život.

Stravování

Všechna jídla děláme tak, aby byla čerstvá a neztrácela nutriční hodnotu. Děti učíme, že dobře připravené zdravé jídlo je zároveň chutné. Máme rádi pestrost a rozmanitost. Vaříme ze sezónních a místních surovin. Maso a zeleninu odebíráme i od farmářů z okolí.

Život v Open Gate