Informace o zpracování osobních údajů účastníka zkoušek nanečisto

1. Správcem osobních údajů, který odpovídá za zpracování osobních údajů je:

OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., se sídlem Na návsi 5, 251 01 Babice, okres Praha-východ, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95491, IČO: 27089941 (dále jen jako „Správce“), která je ve vztahu k mým osobním údajům tzv. „správcem osobních údajů“.

Kontaktní údaje: e-mail: michalik@opengate.cz, adresa: Na návsi 5, 251 01 Babice, okres Praha-východ

Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:

I. z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 (dále jako „GDPR“), a

II. ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZZOÚ“). 

2. Specifikace osobních údajů, které zpracovává Správce:

a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození);
b) Kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo);
c) Další osobní údaje (identifikace školy, kterou účastník aktuálně navštěvuje, výsledek účastníka zkoušky nanečisto, informace týkající se zájmu o stipendium [pokud účastník do přihlášky vyplní]).

dále jen jako „osobní údaje“. 

Pokud jsem přihlášku na zkoušku nanečisto provedl/a i pro jiné osoby, než je nezletilá osoba, vůči které jsem v postavení zákonného zástupce, pak prohlašuji, že údaje těchto jiných osob jsem uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že tyto osoby se seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených v tomto informačním memorandu a s informacemi uvedenými v části „ POUČENÍ O PRÁVECH “.

3. Doba, po kterou bude Správce uchovávat mé osobní údaje:

Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu, než vyhodnotí jednotlivé testy nanečisto a rozešle jednotlivým účastníkům jejich výsledky, následně po dobu trvání přípravy na přijímací zkoušky (pouze v případě zájmu účastníka) se zapojením správce osobních údajů, resp. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a/nebo po dobu, po kterou mu to přikazují obecně závazné právní předpisy. Po uplynutí této doby budou mé osobní údaje bezodkladně a nevratně zlikvidovány. 

4. Účely zpracování osobních údajů:

a) Celková organizace zkoušek nanečisto;
b) Realizace příprav na ostré zkoušky na OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. (v případě zájmu účastníka);
c) Pořizování vizuálních a audiovizuálních záznamů za účelem vytvoření reportážních materiálů ze školení.

5. Právní tituly zpracování osobních údajů:

Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování osobních údajů Správcem, je:

 1. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů a při poskytnutí nadačního příspěvku nezbytnost splnění smlouvy;
 2. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 3. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem Správce.

6. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Správce předává nebo může předmětné osobní údaje předat následujícím subjektům, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro daný účel zpracování osobních údajů a pro splnění úlohy daného příjemce při naplňování účelu Zpracování Osobních údajů:

 • Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, se sídlem Šobrova 2070, 397 01 Písek 1-Budějovické Předměstí (koordinátor zkoušek nanečisto);
 • Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, IČO: 28902254, se sídlem: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 (v případě účastníků se zájmem o stipendium na OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.)
 • Subjekt poskytující IT služby v podobě správy Microsite, na které je k dispozici přihláška na zkoušky nanečisto a další relevantní informace.

8. Poučení o právech

Podle článku 13 a 14 GDPR – Právo na informace:

 • mám právo požadovat od Správce informace o zpracování osobních údajů, a to v případech kdy je Správce získal přímo ode mě, ale i pokud byly získány od třetího subjektu. Tato povinnost je naplněna touto informací o zpracování Osobních údajů.

podle článku 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům:

 • mám právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo k nim získat přístup a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.
 • mám právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.

Podle článku 16 GDPR – právo na opravu osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Podle článku 17 GDPR – právo na výmaz osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR zpracovávány a neexistuje další právní důvod pro zpracování (pokud byl udělen); 

c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; 

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje.

 • to, co je uvedeno pod písm. a) až e) výše, se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; 

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Podle článku 18 GDPR právo na omezení zpracování osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: 

a) pokud bych popíral/a přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; 

c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.

 • Pokud bylo zpracování omezeno podle písm. a) až d) tohoto odstavce, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Podle článku 19 GDPR oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování:

 • Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mě informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.

Podle článku 20 GDPR právo na přenositelnost údajů:

 • mám právo získat osobní údaje, které se mě týkají, a jež jsem poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to za podmínky, že se jejich zpracování provádí automatizovaně a na základě souhlasu dle čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty mám právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo správci druhému, jeli to technicky proveditelné.

Podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku: 

 • mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:

 • mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: 

a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; 

b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; 

c) založeno na mém výslovném souhlasu. 

Podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
 • Oznámení podle tohoto odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: 

a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; 

b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody podle prvního odstavce tohoto článku se již pravděpodobně neprojeví; 

c) Vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě budete informováni stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření. 

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů znamená, že máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlícího na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou k nalezení na adrese www.uoou.cz.

Informace o způsobu uplatnění práv 

Svá práva máte možnost uplatnit přímo u Správce na kontaktní adrese uvedené výše, a to:

 • Písemně na kontaktní adrese (Na návsi 5, 251 01 Babice, okres Praha-východ);
 • Elektronicky prostřednictvím e-mailu (michalik@opengate.cz).

Jestliže bude žádost podána elektronicky, poskytne Správce informace rovněž elektronicky, pokud nepožádáte o jiný způsob. U elektronicky podané žádosti je Správce povinen ověřit identitu toho, kdo žádost podal, aby se informace nedostaly neoprávněným osobám. Pro ověření identity Vás bude Správce kontaktovat. Správce poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně nedůvodnou žádost bude požadována žádost, je-li týmž uživatelem informačního systému podána opakovaně. V takovém případě uloží za zpracování přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět.

Vaše povinnosti

Berte prosím na vědomí, že odpovídáte za osobní údaje, které Správci poskytujete a zpřístupňujete, a musíte zajistit, aby byly relevantní, pravdivé, přesné a aby nebyly zavádějící. Máte povinnost zajistit, aby poskytnuté osobní údaje neobsahovaly materiál, jehož charakter je obscénní, pomlouvačný nebo porušuje práva některé třetí osoby. Poskytnuté osobní údaje nesmí obsahovat škodlivý kód.

Pokud poskytnete osobní údaje týkající se jiné osoby, máte povinnost ji o tom informovat a zajistit si k tomu její souhlas.

Aktualizace dokumentu

Průběžně může být tento dokument upravován či aktualizován. O podstatných změnách budete informováni v dostatečném předstihu před datem účinnosti takových změn.

Znění podmínek je k dispozici ke stažení zde.