Nadace The Kellner Family Foundation

Podpora vzdělávání je hlavní činností Nadace The Kellner Family Foundation. Za dobu své existence už vynaložila značné prostředky, aby pomohla stovkám dětí a mladých lidí, jejichž cesta ke vzdělání by byla jinak obtížná.

Aktivity manželů Kellnerových v oblasti podpory vzdělávání nadaných dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí mají kořeny už v roce 2002, kdy společně založili Nadaci Educa (ta se později sloučila s Nadací The Kellner Family Foundation) s cílem podporovat studenty na kolejním gymnáziu Open Gate. Poté nadace rozšířila své zaměření i na podporu studentů na českých a zahraničních vysokých školách a univerzitách.

Nadace podporuje dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. Poskytuje granty také českým vědcům a vědeckým týmům. Více informací se dočtete na webu nadace.

Stipendium pro studenty Open Gate

Stále jsou mladí lidé, kteří pocházejí z takových poměrů, že studium na střední škole je pro ně nesplnitelným snem či nedosažitelnou metou. Jsou například z dětských domovů, pocházejí z neutěšených sociálních poměrů, neúplných rodin, případně dalších prostředí, která vzdělání nepřejí.

Cílem Open Gate i nadace je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Nadace dlouhodobě finančně podporuje zhruba polovinu studentů gymnázia. Podmínkou je úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Styl studia na této škole je zaměřen tak, aby se z dětí, které neměly na počátku své cesty za vzděláním právě srovnatelné startovní pozice, stali vzdělaní, samostatní, sebevědomí dospělí lidé, kteří poznají cenu svého vzdělání, budou si ho vážit u sebe i druhých a budou ho neustále prohlubovat. Vyrostou v osobnosti, které mají svému okolí co nabídnout.

Praktické tipy pro žadatele o sociální stipendium na gymnáziu Open Gate

O nadační příspěvek ve formě částečné nebo plné úhrady školného mohou správní radu nadace žádat studenti současně s podáním přihlášky na osmileté gymnázium Open Gate. Sociální stipendium mohou získat studenti, kteří nastupují do primy a rovněž studenti vyšších ročníků, kteří přestupují z jiného gymnázia.

Nadační příspěvek může být ve formě částečné nebo plné úhrady školného na gymnáziu. Plná úhrada zcela pokryje roční školné a zahrnuje veškeré výdaje spojené se studiem, včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školních uniforem, aktivit pro volný čas, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, využití knihovny a přístupu na internet, školního krytého bazénu, tělocvičny a sportovišť, lyžařského výcviku, výměnných studijních pobytů a výletů v tuzemsku i zahraničí.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je ke stažení na webu nadace - stipendia pro studenty Open Gate. Zákonní zástupci dítěte zasílají řádně vyplněnou žádost o poskytnutí nadačního příspěvku a souhlas se zpracováním osobních údajů poštou na adresu nadace.

Projekt Univerzity | Finanční granty pro studenty univerzit

Studium na prestižní domácí, ale zejména zahraniční univerzitě je věc velice jasných osobních preferencí, pozitivní ctižádosti, ale také finančních možností. Některé zahraniční vysoké školy dávají mladým lidem možnosti, které výrazně zvyšují jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Zároveň je však kvůli vysokým nákladům dosažitelné malé části českých středoškoláků.

Jedním z možných řešení je stipendium. To mohou získat od Nadace The Kellner Family Foundation absolventi Open Gate i jiných středních škol v ČR z projektu Univerzity. Uchazeč musí kromě potřebnosti takové podpory prokázat, že dosavadní studijní výsledky odpovídají jeho ambici studovat na vybrané univerzitě a že zvládne nelehké studium často v odlišných kulturních podmínkách a daleko od domova.

Univerzity, kde nadace studenty podporuje, jsou nejen obecně známé prestižní univerzity ve Velké Británii či Spojených státech, ale jsou to také školy v Itálii, Německu, Francii, či dokonce v Hongkongu.

Praktické tipy pro žadatele o grant z projektu Univerzity

Žádost o grant předkládají uchazeči správní radě nadace vždy do konce května každého roku. Formulář žádosti je zájemcům k dispozici na webu nadace v části věnované projektu Univerzity/Podmínky získání grantu - projekt Univerzity.

Písemná žádost o nadační příspěvek z projektu Univerzity by měla obsahovat následující:

 • umístění vybrané univerzity v celosvětovém či evropském žebříčku a důvody výběru této univerzity;
 • finanční rozvahu, včetně předpokládané spoluúčasti rodiny, případně dalších subjektů;
 • neformální foto;
 • pokud se zájemce uchází o další stipendia nebo již nějaké získal, uvede jejich přehled;
 • potvrzení o současném studiu a akademické výsledky za poslední čtyři roky, případně výpočet GPA;
 • přehled cizích jazyků, které uchazeč ovládá, kopie dokladů o jazykových zkouškách;
 • esej na téma Moje zájmy a plány do budoucna v anglickém a českém jazyce o rozsahu max. 1 000 slov;
 • doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby, která se výrazně podílí na akademickém či uměleckém rozvoji uchazeče;
 • zvláštní studijní nebo umělecká ocenění a výsledky, např. umístění ve významných národních a mezinárodních soutěžích;
 • současné složení rodiny a informace o rodinných příslušnících;
 • doklad o finanční situaci rodiny vždy za ukončený rok: potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů, daňové přiznání, pobírané sociální dávky apod.