Přijímací řízení na gymnázium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

dle vyhlášky ze dne 24. října 2016 podle § 28 odst.6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb.

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

Níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení

pořadí reg.č.
1 P57
2 P40
3 P23
4 P53
5 P19
6 P43
7 P36
8 P39
9 P33
10 P50
11 P34
12 P49
13 P7
14 P12
15 P16
16 P32
17 P20
18 P31
19 P29
20 P44
21 P59
22 P42
23 P26
24 P47
25 P64
26 P35
27 P18
28 P38
29 P25
30 P24
31 P13
32 P28
33 P30
34 P14
35 P8
36 P60
37 P21
38 P54
39

P48

Hranice pro přijetí - min. 70% váženého průměru všech čtyřech kritérií.

Kritéria přijímacího řízení

 • Výsledek státních testů z ČJ a Mat (30% + 30%) – celkově 60% (dle vyhlášky)
 • Výsledek testu IQ - 20%
 • Výsledek pohovoru – 20%

Pokud nenaleznete svůj kód, je nám to líto, ale skončili jste mezi nepřijatými uchazeči.

Přijatým uchazečům gratulujeme.

Potvrďte nám prosím nejpozději do středy 3. května 2017 (telefonicky, emailem, osobně), zda máte zájem na OPEN GATE v září nastoupit.

Zápisový lístek, který obdržíte na kmenové základní škole, zašlete nebo osobně doručte na adresu školy: OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o. Na Návsi 5, 251 01 Babice a to do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí, nejpozději do úterý 9. května 2017.

Pokud zápisový lístek neodevzdáte, budeme předpokládat, že uchazeč nastoupil na jinou školu.

Těšíme se na Vás v OPEN GATE!INFORMACE

Doporučené dopisy s pozvánkou k přijímacím zkouškám byly odeslány zákonným zástupcům v úterý 28. března 2017.

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2017-2018.

Přijímací řízení se bude konat v dubnu 2017

Podle vyhlášky MŠMT je první termín jednotné přijímací zkoušky stanoven na 18. dubna 2017, druhý termín pak na 20. dubna 2017.

Doručování přihlášek

 • Přihláška je ke stažení zde nebo by ji měla poskytnout ZŠ
 • Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení
 • Je možné podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority
 • Přihlášku je nutné dodat nebo odeslat nejpozději 1. 3. 2017
  • Poštou na adresu: OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice 5, 251 01 Říčany
  • Osobně na sekretariátu školy (1. patro pí. Schramlová)

Kritéria přijímacího řízení:

Přijímacího řízení do osmiletého typu studia se zúčastňují žáci, kteří končí 5. třídu základní školy.

K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

Přijímací zkouška se nově skládá ze státních testů z českého jazyka a matematiky, písemného testu IQ a ústního pohovoru.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 • Výsledek státních testů z ČJ a Mat (30% + 30%) – celkově 60% (dle vyhlášky)
 • Výsledek testu IQ – 20%
 • Ústní pohovor – 20%

Přijato bude max. 40 žáků tj. 2 třídy

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – ze zákona nejpozději do 2 pracovních dnů od posledního úkonu v přijímacím řízení (od CERMATu obdrží škola výsledky až 28.4.2017).

Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 28. dubna od 13:00 do 16:00 hodin.

Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy a to po dobu alespoň 15 dní.

Pokud je student na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek a to do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na sekretariátu gymnázia. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil na jinou školu a může jeho místo obsadit náhradníka.

Organizační zabezpečení

Uchazeč se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem přijímací zkoušky (začátek bude uveden na pozvánce k přijímacímu zkoušce).

Pokud bude uchazeč nemocen, nebo se nebude moci z jiných vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení v řádném termínu, omluví se a po dohodě s ředitele mu bude určen náhradní termín.

Více informací o způsobu přihlašování žáků na střední školy naleznete na webových stránkách ministerstva školství.

Peter Nitsche v. r.

ředitel OPEN GATE

Mimořádná příležitost – zkoušky nanečisto

Vážení uchazeči o studium na gymnáziu OPEN GATE, vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě Vašich mnohých dotazů přicházíme s mimořádnou nabídkou, která Vám usnadní rozhodování, zda se přihlásit na gymnázium OG. Připravili jsme pro Vás možnost absolvovat inteligenční test, jehož výsledek Vám poskytne důležitou informaci o šancích na přijetí. Termíny konání těchto zkoušek jsou 19.1. 2017 (ten den se též koná Den otevřených dveří) a 26. 1. 2017 v 11:00. Neváhejte kontaktovat paní Schramlovou, schramlova@opengate.cz, tel. 724730512.