Přijímací řízení na gymnázium

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2017-2018.

Přijímací řízení se bude konat v dubnu 2017

Podle vyhlášky MŠMT je první termín jednotné přijímací zkoušky stanoven na 18. dubna 2017, druhý termín pak na 20. dubna 2017.

Doručování přihlášek

 • Přihláška je ke stažení zde nebo by ji měla poskytnout ZŠ
 • Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení
 • Je možné podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority
 • Přihlášku je nutné dodat nebo odeslat nejpozději 1. 3. 2017
  • Poštou na adresu: OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice 5, 251 01 Říčany
  • Osobně na sekretariátu školy (1. patro pí. Schramlová)

Kritéria přijímacího řízení:

Přijímacího řízení do osmiletého typu studia se zúčastňují žáci, kteří končí 5. třídu základní školy.

K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

Přijímací zkouška se nově skládá ze státních testů z českého jazyka a matematiky, písemného testu IQ a ústního pohovoru.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 • Výsledek státních testů z ČJ a Mat (30% + 30%) – celkově 60% (dle vyhlášky)
 • Výsledek testu IQ – 20%
 • Ústní pohovor – 20%

Přijato bude max. 40 žáků tj. 2 třídy

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – ze zákona nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního úkonu v přijímacím řízení.

Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy a to po dobu alespoň 15 dní.

Pokud je student na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek a to do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na sekretariátu gymnázia. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil na jinou školu a může jeho místo obsadit náhradníka.

Organizační zabezpečení

Uchazeč se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem přijímací zkoušky (začátek bude uveden na pozvánce k přijímacímu zkoušce).

Pokud bude uchazeč nemocen, nebo se nebude moci z jiných vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení v řádném termínu, omluví se a po dohodě s ředitele mu bude určen náhradní termín.

Více informací o způsobu přihlašování žáků na střední školy naleznete na webových stránkách ministerstva školství.

Peter Nitsche v. r.

ředitel OPEN GATE

Mimořádná příležitost – zkoušky nanečisto

Vážení uchazeči o studium na gymnáziu OPEN GATE, vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě Vašich mnohých dotazů přicházíme s mimořádnou nabídkou, která Vám usnadní rozhodování, zda se přihlásit na gymnázium OG. Připravili jsme pro Vás možnost absolvovat inteligenční test, jehož výsledek Vám poskytne důležitou informaci o šancích na přijetí. Termíny konání těchto zkoušek jsou 19.1. 2017 (ten den se též koná Den otevřených dveří) a 26. 1. 2017 v 11:00. Neváhejte kontaktovat paní Schramlovou, schramlova@opengate.cz, tel. 724730512.