Přijímací zkoušky gymnázium

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEHO KRITÉRIÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do

1. ročníku 8letého gymnázia, oboru vzdělání 79-41-K/81

Přijímací řízení podle vyhlášky MŠMT je:

 • 1. termín jednotné přijímací zkoušky stanoven na 13. dubna 2018
 • 2. termín jednotné přijímací zkoušky stanoven na 17. dubna 2018

Doručování přihlášek

 • Přihláška je ke stažení zde nebo by ji měla poskytnout ZŠ
 • Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení
 • Přihlášku je nutné dodat nebo odeslat nejpozději 1. 3. 2017
  • Poštou na adresu: OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice 5, 251 01 Říčany
  • Osobně na sekretariátu školy (1. patro pí. Schramlová)

Kritéria přijímacího řízení

 • Přijímacího řízení do osmiletého typu studia se zúčastňují žáci, kteří končí 5. třídu základní školy.
 • K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.
 • Přijímací zkouška se skládá ze státem určené Jednotné přijímací zkoušky (JPZ – český jazyk a matematika) a ústního pohovoru.

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 • Výsledek státních testů z ČJ a Mat (30% + 30%) – celkově 60% (školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. dle vyhlášky)
 • Ústní pohovor – 40% ústní část probíhá formou strukturovaného rozhovoru ve skupinách čítající 3-4 studenty. Doba trvání rozhovoru je 30-40 minut. Hodnoceny jsou sociální a komunikační dovednosti uchazečů.

Informace týkající se organizace ústního pohovoru budou součástí pozvánky k přijímacímu řízení. Přijato bude max. 40 žáků, tj. 2 třídy. Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení bude zveřejněno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejnění výsledků testů středním školám Centrem. Centrum v roce 2018 zpřístupní výsledky jednotné zkoušky středním školám v pátek 27. dubna do 12 hodin.

Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na středu 2. května 2018 v době od 8:00 – 16:00 hodin.

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy a to po dobu alespoň 15 dní.

V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.