Stipendijní program

Stipendijní program gymnázia Open Gate zahrnuje tři druhy stipendií:

 1. Sociální stipendium
 2. Akademické stipendium
 3. Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy

1. Sociální stipendium a podpora od nadace

Aby na Open Gate mohly studovat talentované děti z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje jim Nadace The Kellner Family Foundation finanční příspěvky na studium. Od otevření gymnázia v roce 2005 získala finanční příspěvek nadace zhruba polovina studentů gymnázia.

Sociální stipendium mohou získat studenti přijatí ke studiu na gymnáziu, a to jak ti, kteří nastupují do primy, tak rovněž přestupující na Open Gate z jiné střední školy nebo druhého stupně základní školy ve vyšším ročníku.

Bližší informace k podmínkám získání sociálního stipendia a k termínům odeslání žádosti správní radě nadace najdete na webu Nadace The Kellner Family Foundation:

Sociální stipendium ve výši 100 % zahrnuje veškeré výdaje spojené se studiem, včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školních uniforem, aktivit pro volný čas, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, využití knihovny a přístupu na internet, školního krytého bazénu, tělocvičny a venkovních i krytých sportovišť, lyžařského výcviku, výměnných pobytů a výletů v tuzemsku i zahraničí.

2. Akademické stipendium

Akademické stipendium může dosáhnout až 75 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu. Cílem poskytování stipendia je podporovat snahu o mimořádné studijní výsledky, píli a veřejně prospěšnou práci.

Požádat o akademické stipendium mohou studenti od primy do septimy, a to opakovaně po celou dobu svého studia na gymnáziu. Ten, kdo obdrží stipendium, může tedy podat žádost o  stipendium i v dalších letech studia. Studenti jsou díky jeho průběžné obnovitelnosti motivováni k opakovaným výborným výkonům.

Stipendium je udělováno těm studentům, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate.

Podmínky pro získání stipendia

 • Vynikající studijní výsledky ve všech vyučovacích předmětech.
 • Svým chováním žadatel prokazuje, že porozuměl etickým principům, které tvoří základ konání studenta gymnázia Open Gate, a aktivně je i naplňuje. Dokladem toho bude studentova veřejně prospěšná činnost a práce v  programech komunitní činnosti (DofE, CAS apod.). Toto vše musí být zjevné z jeho vystupování a vztahu k lidem v jeho nejbližším okolí, tedy členům komunity, rodičům, učitelům aj.
 • Prokazuje, že rozumí tomu, proč je třeba stále klást otázky, a v důsledku toho rozvíjí svou kreativitu (např. participací v mezipředmětových aktivitách, aktivním přístupem k výzvám a problémům a zapojováním se do projektových dnů).

Žádost o stipendium

 • Anglicky/česky psaná esej (personal statement), v níž je žádost odůvodněna a podpořena podrobnými argumenty ve prospěch žádosti o udělení tohoto stipendia. Tato esej pomůže osvětlit, nakolik zájemce splňuje potřebná kritéria. Esej má prokázat studentovu schopnost sebereflexe, pokud jde o studijní pokroky, úsilí, entuziasmus, loajalitu, přínos do života školy a místní komunity.
 • Písemné doporučení (letter of recommendation) člena pedagogického sboru.
 • Termín podání žádostí je každoročně do 15. března.
 • Žádosti uchazeči zasílají emailem na adresu schramlova@opengate.cz.

Průběh stipendijního řízení

 • O udělení stipendia rozhoduje stipendijní komise.
 • Stipendijní komise pracuje ve složení: ředitelka školy, zástupce ředitele školy, koordinátor/koordinátoři komunitní činnosti a vedoucí poradenského centra.
 • Komise si může přizvat k řízení kteréhokoli člena pedagogické sboru.
 • Na základě přijatých žádostí vybere komise ze zájemců užší okruh kandidátů, které pozve k pohovoru.
 • Týden před konáním pohovoru komise vyzve kandidáty k předložení jejich akademického portfolia.
 • Akademické portfolio je složeno z materiálů poukazujících na akademického úspěchy kandidátů.
 • Na základě pohovoru komise do tří pracovních dnů zřizovateli navrhne kandidáty na udělení akademického stipendia.
 • Po schválení seznamu zřizovatelem oznámí komise úspěšným kandidátům udělení akademického stipendia v co nejbližším termínu.
 • Termín uzavření stipendijního řízení je 15. května.

Výše stipendia

 • Celková částka na stipendijní program (počet a výše stipendií) závisí na dostupných financích v každém jednotlivém akademickém roce.
 • Stipendia budou poskytována ve výši 25 %, 50 % a 75 % celkového školného jednotlivých úspěšných studentů.

3. Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy

Stipendium může dosáhnout výše až 25 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu. Cílem poskytování stipendia je podporovat snahu o aktivní rozvíjení sociální a globální zodpovědnosti, altruismu a  mimořádných kvalit v oblasti profilu studenta Open Gate.

Požádat o Stipendium za mimořádný přínos společnosti a komunitě školy mohou studenti od primy do septimy, a to opakovaně po celou dobu svého studia na gymnáziu Open Gate. Obnovitelnost žádosti má za cíl podporovat zapojení studentů do dlouhodobých projektů s výrazným společenským přínosem.

Stipendium je udělováno těm studentům, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate.

Podmínky pro získání stipendia

 • Žadatel svým smysluplným a soustavným obohacováním života školy a společnosti prokazuje mimořádné kvality v oblasti profilu studenta Open Gate, je ambasadorem žádoucích společenských hodnot a etických principů. Dokladem toho bude studentova veřejně prospěšná činnost a práce v programech komunitní činnosti (DofE, CAS apod.), popř. zapojování se do externích projektů, v rámci kterých školu reprezentuje a na jejich základě prokazatelně obohacuje školní komunitu.
 • Toto vše musí být mimořádně zjevné z jeho aktivit, vystupování a vztahu k lidem v jeho nejbližším okolí, tedy členům komunity, rodičům, učitelům aj.

Žádost o stipendium

 • Anglicky/česky psaná esej (personal statement), v níž je žádost odůvodněna a podpořena podrobnými argumenty ve prospěch žádosti o udělení tohoto stipendia. Tato esej pomůže osvětlit, nakolik zájemce splňuje potřebná kritéria. Esej má prokázat studentův přínos komunitě školy, entuziasmus, loajalitu a vysoký morální a etický profil uchazeče.
 • Písemné doporučení (letter of recommendation) člena pedagogického sboru.
 • Termín podání žádostí je každoročně do 15. března.
 • Žádosti uchazeči zasílají emailem na adresu schramlova@opengate.cz.

Průběh stipendijního řízení

 • O udělení stipendia rozhoduje stipendijní komise.
 • Stipendijní komise pracuje ve složení: ředitelka školy, zástupce ředitele školy, koordinátor/koordinátoři komunitní činnosti a vedoucí poradenského centra.
 • Komise si může přizvat k řízení kteréhokoli člena pedagogické sboru.
 • Na základě přijatých žádostí vybere komise ze zájemců užší okruh kandidátů, které pozve k pohovoru.
 • Týden před konáním pohovoru komise vyzve kandidáty k předložení jejich portfolia.
 • Portfolio je složeno z materiálů prokazujících naplnění výše stanovených kritérií.
 • Na základě pohovoru komise do tří pracovních dnů zřizovateli navrhne kandidáta na udělení Stipendia za mimořádný přínos komunitě školy.
 • Po schválení seznamu zřizovatelem oznámí komise úspěšným kandidátům udělení stipendia v co nejbližším termínu.
 • Termín uzavření stipendijního řízení je 15. května.

Výše stipendia

 • Celková částka na stipendijní program (počet a výše stipendií) závisí na dostupných financích v každém jednotlivém akademickém roce.
 • Stipendia budou poskytována ve výši 25 % celkového školného úspěšného uchazeče.


V Babicích dne 13. února 2018

Kateřina Kožnarová
ředitelka školy