Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice vyhlašuje v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia

osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2020/2021,

a to do:

 • 2. ročníku (sekundy) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 6. třídu ZŠ,
 • 3. ročníku (tercie) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 7. třídu ZŠ,
 • 4. ročníku (kvarty) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 8. třídu ZŠ,
 • 5. ročník (kvinta) gymnázia pro žáky, kteří ve školním roce 2019/2020 navštěvují 9. třídu ZŠ.   

Přijímací řízení proběhne formou video hovoru od 18. května – 30. května 2020.

Přihlášku podává uchazeč v zastoupení zákonného zástupce na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE. Na přihlášce nepožadujeme potvrzení od lékaře ani potvrzení školy. K přihlášce přiložte ověřené kopie vysvědčení za poslední dva roky a vše zašlete nejpozději do 10. května 2020 na adresu OPEN GATE -gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice. Doručení je možné také osobně na podatelnu školy.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Do každého ročníku budou přijati nejvýše tři žáci do sekundy – kvarty a dva žáci do kvinty.
 • Přijímací řízení se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
 • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

Obsah a průběh přijímacího řízení:

Přijímací řízení se uskuteční formou video hovoru s uchazečem přes platformu MS Teams.

Každý účastník obdrží v pozvánce, která bude zasílána e-mailem nejpozději 3 dny před konáním video hovoru,  konkrétní čas a odkaz, přes který se přihlásí. Instalace MS Teams není nutná. K průběhu hovoru je nutné mít funkční kameru a mikrofon.

část

doba trvání

co ověřujeme

český jazyk

30 minut

porozumění textu, gramatika; psaní krátkého souvislého textu; úroveň znalostí z ČJL odpovídající ročníku uchazeče

anglický jazyk

30 minut

grammar competence; spoken interview; writing

matematika

30 minut

porozumění matematickým problémům; schopnost řešení matematických problémů; matematická gramotnost odpovídající ročníku uchazeče

kognitivní test

30 minut

rozumové schopnosti prostřednictvím standardizovaného online testu

pohovor s vedením školy

20 minut

motivace, předpoklady souladu s profilem studenta Open Gate

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení proběhne po ukončení přijímacího řízení, zveřejněno bude dne 10. června 2020. Zákonný zástupce uchazeče má možnost po ukončení přijímacího řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na 8. června 2020 v době od 8:30 do 16:00. 
 • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15 dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků nevyžaduje.
 • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení tzn. do 12. června 2020, písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně.
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Celý dokument ke stažení zde.

PhDr. Kateřina Kožnarová

ředitelka školy