Přijímačky nanečisto 9. 12. 2023 v Písku

Pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu Open Gate připravujeme přijímací zkoušky nanečisto určené pro děti z pátých tříd ZŠ. Akce se koná se v sobotu 9. prosince 2023 od 9:00 na ZŠ Tomáše Šobra v Písku (Šobrova 2070, 397 01 Písek).

Z důvodu omezené kapacity prosíme o registraci dětí a doprovázejících zákonných zástupců v našem online formuláři. Pro registrované a potvrzené účastníky jsou přijímací zkoušky nanečisto zcela zdarma a dětem zajistíme i občerstvení. Rodiče a zákonní zástupci se mohou zúčastnit prezentace, kde jim vysvětlíme možnosti stipendií od Nadace The Kellner Family Foundation pro ty, kteří si nemohou dovolit platit školné na gymnáziu Open Gate.

Proč přijímačky nanečisto?

Vaše dítě si může vyzkoušet stresovou zátěž, kterou zažije při skutečných přijímacích zkouškách a současně se setká s typem testů a otázek, na jaké narazí během přijímacího řízení na osmiletá gymnázia.

Program:

 • Od 8:30 - příjezd účastníků
 • 9:00 – přivítání a instrukce k testu z matematiky
 • 9:00 až 9:30 - informace o možnostech stipendií na gymnáziu Open Gate pro zákonné zástupce
 • 9:15 až 10:25 - testy z matematiky
 • 10:25 až 11:00 - přestávka na svačinu
 • 11:00 až 11:15 - instrukce k testu z českého jazyka
 • 11:15 až 12:15 - testy z českého jazyka
 • 12:15 až 12:45 - přestávka
 • 12:45 až 13:45 - test studijních předpokladů
 • 13:45 až 14:20 - oběd ve školní jídelně
 • po 14:20 - odjezd účastníků

Dny otevřených dveří

Pro rodiče, zákonné zástupce a jejich děti připravujeme na gymnáziu a základní škole Open Gate Dny otevřených dveří. Během nich zažijete zdejší nezaměnitelnou atmosféru, projdete si areál školy a setkáte se s našimi žáky i studenty, učiteli a vedením školy. Těšíme se na vás 9. 11. 2023 a 18. 01. 2024.

Studium na Open Gate

Do našich tříd chodí jen kolem dvaceti studentů a na některé předměty se dělí do ještě menších skupin. To nám umožňuje vyučovat podle nejnovějších trendů a přistupovat ke každému opravdu jednotlivě.

Zapojujeme do výuky moderní technologie. Vše vidíme v širších souvislostech a proto učíme napříč předměty. Bereme studenty jako partnery, kteří dokážou společně s učitelem najít nejlepší cestu k cíli vlastním tempem. Připravujeme naše studenty na život ve velmi rychle se měnícím světě. Je pro nás důležité, že od nás odchází sebevědomí, ohleduplní a zodpovědní lidé, kteří znají svoje silné i slabé stránky. Zajímají se o svět kolem sebe a také o to, jak každý osobně může pomoci udělat z něj lepší místo.

Úvodní slovo

Open Gate je školou, která přistupuje k nadání s otevřenou myslí.

Ve světě vzdělávání jsme unikátní příležitostí pro ty, kteří vyhledávají vysokou úroveň vzdělání a zároveň touží po osobním prostoru, který jim dává možnost rozvíjet se také v dalších oblastech svého zájmu.

V Open Gate studenty povzbuzujeme v nalézání neotřelých řešení, oceňujeme kreativitu, respektujeme individualitu a vytváříme prostředí pro svébytný rozvoj každého jednotlivce. Doprovázíme studenty na cestě k jejich vlastnímu nalézání radosti z nepřeberného množství cest, které jim současný svět nabízí.

Skrze prožívání této různorodosti ve studentech podporujeme toleranci, rozvíjíme sociální zodpovědnost, vedeme je k aktivnímu podílení se na událostech, které je v bezprostředním okolí i z globálního pohledu obklopují. Sdílením každodenních radostí i starostí mezi studenty s rozličným sociálním zázemím budujeme soudržnou komunitu založenou na vzájemném respektu, důvěře a pomoci.

Setkáváme se při nejrůznějších příležitostech, nejen ve výuce, ale také v rámci bohatých mimoškolních aktivit nebo v prostředí školních kolejí, kde jsou studenti během školního roku ubytováni.

Studenti si v naší škole ve spolupráci s učiteli vybírají způsoby, kterými dosahují svých cílů. S použitím nejmodernějších technologií zapojujeme všechny studenty do výuky způsobem, který respektuje jejich osobní učební styl a tempo.

V souladu s principy vzdělávání pro 21. století klademe důraz na všestranný rozvoj našich studentů, v hodnocení zohledňujeme individuální pokrok. Na Open Gate vzděláváme pro budoucnost. V naší každodenní práci neustále zhodnocujeme dopady rozhodnutí na svět kolem nás.

Student je pro nás partnerem a jako takový se svobodně a zodpovědně podílí na formování školy Open Gate a jejího obsahu.

Naše hodnoty

Každý rodič chce to nejlepší pro své děti. My se v Open Gate snažíme být tou nejlepší volbou, když přijde na vzdělávání. Vnímáme totiž každé dítě jako celek. Jako komplexní osobnost s touhami a sny, silnými i slabými stránkami, které pomáháme spojit s jejich nadáním a využít tak potenciál, se kterým přicházejí. Profil studenta vám odhalí, jaké hodnoty škola zastává. 

Inspirací pro tento přehled byl profil studenta IB (International Baccalaureate – mezinárodní maturita) – “Life-long learner” (celoživotní vzdělávání). S popsanými vlastnostmi ale noví studenti přicházet nemusejí. Open Gate je doslova otevřenou příležitostí, kde se hodnoty snažíme ve studentech teprve objevovat a nadále podporovat. Od žádného studenta ani nepožadujeme, aby kombinoval všechny vlastnosti. “Life-long learner” se vzdělává a zlepšuje po celý život, proto víme, že našim studentům se na Open Gate teprve otevírá brána do budoucnosti. 

Přejeme si v nich proto vzbuzovat touhu růst i za branami školy, aby si i nadále přáli dělat svět lepším místem a přinášeli pozitivní změny do společnosti. Níže vám nabízíme vhled do hodnot, se kterými se ztotožňujeme.

Profil studenta

Zvídavý 

Zvídavost je naším pohonem, díky kterému rozvíjíme své dovednosti v prozkoumávání a bádání. Víme, jak se učit samostatně, ale také s ostatními. Učíme se s nadšením a naši lásku k poznávání si uchováváme po celý život.

Všestranně vzdělaný a informovaný

Věci kolem nás vnímáme v kontextu. Jako celek. Znalosti si rozšiřujeme napříč všemožnými obory, abychom se mimo jiné vyvarovali povrchnosti. Přicházíme s nápady a řešením k problémům, které trápí nás, ale také celý svět.

Hloubavý

Kritické a kreativní myšlení využíváme k analyzování zodpovědného řešení spletitých problémů. Snažíme se, aby naše rozhodnutí byla vždy rozumná a etická a morální.

Zdokonalující své rétorické dovednosti

Dokážeme utvořit srozumitelnou myšlenku a následně ji sebevědomě a kreativně vyjádřit, s ohledem na publikum. Pracujeme jak na verbální a neverbální komunikaci, tak na psaném projevu.

Férový a odpovědný

Jednáme poctivě a čestně, se silným důrazem na férovost a spravedlnost, a hlavně s respektem a úctou k právům ostatních. Chápeme, že s našimi právy je provázaná také odpovědnost. Za své činy a jejich důsledky ji přebíráme.

Nepředpojatý, otevřený k okolí, zvykům a úhlu pohledu ostatních

Uvědomujeme si, jak moc záleží na úhlu pohledu. Proto myslíme kriticky. Životy ostatních vnímáme otevřenýma očima a nesoudíme je dle vlastních hodnot a zvyků. Bráníme se stereotypům a předsudkům a snažíme se být nepředpojatí. Umíme naslouchat ostatním a obohacujeme se navzájem. Chápeme, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých.

Pečující

Projevujeme empatii, soucit a úctu. Rádi pomáháme ostatním a jednáme tak, abychom pozitivně ovlivnili životy druhých a svět kolem nás. Umíme být starostliví a láskyplní jak k okolí, tak sami k sobě.

Odvážný a houževnatý

S nejistotou, jakožto běžnou součástí života, se učíme žít v rovnováze. Nejistota totiž představuje riziko, které může být v určité míře skvělým prostředkem pro překonání sebe sama, vystoupení z komfortní zóny a zvýšení osobních limitů. Snažíme se ale riziko kalkulovat, abychom poznali, kdy je risk zbytečně vysoký. Řešení problémů se nezalekneme a v jejich zdolání jsme vytrvalí a houževnatí. Pracujeme nezavisle i kooperativně. Přicházíme tak s novými nápady a strategiemi. Nebojíme se požádat o pomoc, ale za svá rozhodnutí odpovídáme.

Vyrovnaný

Vidíme provázanost mezi námi a okolním světem. Proto se změnami začínáme u sebe a učíme se, že teprve když bude vše v pořádku u nás, můžeme pozitivně ovlivnit okolí. Chápeme, že k vnitřní harmonii a celkové spokojenosti je důležité vyvážit různé stránky našeho života: intelektuální, fyzické i emocionální. 

Schopný sebereflexe

Víme, že i negativní zkušenosti vedou k pochopení, učení a pozitivnímu růstu. Proto se za chyby nekáráme. Díky sebepoznání objevujeme své schopnosti a můžeme tak posouvat naše hranice dál. Sebereflexe nám umožňuje nadále rozvíjet naše dovednosti i nápady. Přináší nám totiž pohled na to, kdo jsme a kdo bychom mohli být. 

Stipendia

Výborné vzdělání má podle nás být dostupné každému, kdo o něj usiluje. Proto máme štědrý stipendijní program od rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, díky kterému mohou na našem gymnáziu být i studijně nadané děti, kterým nemohou jejich blízcí platit školné. Třeba proto, že žijí v dětských domovech, v náhradní rodinné péči nebo v rodinách s nízkými příjmy. 

Absolventi

Studenti si naši školu vybírají díky dostupnému mezinárodnímu vzdělání, které jim dává možnost velmi dobrého uplatnění v globálním světě. Pokračují ve studiu na zahraničních či českých univerzitách. Zároveň je důležité, že tou dobou jsou z nich sebevědomí, ohleduplní a zodpovědní lidé, kteří znají svoje silné i slabé stránky. Zajímají se o svět kolem sebe a také o to, jak z něj každý osobně může pomoct udělat lepší místo.

Školní kampus

V Open Gate vedeme studenty ke skutečné všestrannosti a náš kampus jsme navrhovali podle toho. Najdete tu sportovní halu, venkovní hřiště nebo krytý bazén, školní divadlo, hospodářství s koňmi a dalšími zvířaty, nahrávací studio, keramickou a textilní dílnu, truhlárnu, výtvarný ateliér i kuchyňku. Nabízíme desítky nejrůznějších kroužků a akademických klubů. Sportovní, kulturní, jazykové i manuální. Pro každého něco.

Objevte svět Open Gate

Studentské koleje

Gymnazistům nabízíme bydlení na školní koleji. Přímo v kampusu školy v Babicích nedaleko Prahy. Můžeme tak přijímat studenty z celé České republiky. Vznikají tady skutečná přátelství na celý život.

Stravování

Všechna jídla děláme tak, aby byla čerstvá a neztrácela nutriční hodnotu. Děti učíme, že dobře připravené zdravé jídlo je zároveň chutné. Máme rádi pestrost a rozmanitost. Vaříme ze sezónních a místních surovin. Maso a zeleninu odebíráme i od farmářů z okolí.

Ze života Open Gate

Základní škola

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim najít v sobě to nejlepší. Skrze poznání světa i sebe sama jim otevíráme brány k lepšímu životu.

Gymnázium

Učíme, jak bychom se sami chtěli učit. Interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na osobní rozvoj a talent. Připravujeme na českou i mezinárodní maturitu IB.

Stipendia

Díky velkorysým stipendiím Nadace The Kellner Family Foundation dáváme špičkové vzdělání i těm studentům gymnázia, kteří nemohou platit školné.